Chinese Notes
Chinese Notes

祖先 zǔxiān

zǔxiān noun ancestors / forebears
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (FGDB '祖先')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷四十五 列傳第三十五 王敬則 陳顯達 張敬兒 崔慧景 Volume 45 Biographies 35: Wang Jingze, Chen Xianda, Zhang Jing'er, Cui Huijing 2
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷五十七 列傳第四十七 沈約 范雲 Volume 57 Biographies 47: Shen Yue, Fan Yun 1
Book of Wei 《魏書》 卷108之一 禮志四之一 Volume 108a Treatise 4: Rituals 1 1
History of Jin 《金史》 卷八十一 列傳第十九: 鶻謀琶 迪姑迭 阿徒罕 夾谷謝奴 阿勒根沒都魯 黃摑敵古本 蒲察胡盞 夾穀吾里補 王伯龍 高彪 溫蒂罕蒲里特 伯德特離補 耶律懷義 蕭王家奴 田顥 趙隇 Volume 81 Biographies 19: Hu Moupa, Di Gudie, A Tuhan, Jia Guxienu, Aleigenmeidoulu, Huangguaidiguben, Puchahuzhan, Jiaguwulibu, Wang Bolong, Gao Biao, Wendihanpulite, Bodetelibu, Yeluhuaiyi, Xiaowangjianu, Tian Hao, Zhao Wei 1
Book of Wei 《魏書》 卷32 高湖 崔逞 封懿 Volume 32: Gao Hu, Cui Cheng, Feng Yi 1
Book of Jin 《晉書》 卷六十九 列傳第三十九 劉隗 刁協 戴若思 周顗 Volume 69 Biographies 39: Liu Wei; Diao Xie; Dai Ruosi; Zhou Yi 1
Book of Zhou 《周書》 卷37 列傳第29 寇儁 韓褒 趙肅 張軌 李彥 郭彥 裴文舉 高賓 Volume 37 Biographies 29: Kuo Jun; Han Bao; Zhao Su; Zhang Gui; Li Yan; Guo Yan; Pei Wenju; Gao Bin 1
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十一 列傳第三十二 裴叔業 崔慧景 張欣泰 Volume 51 Biographies 32: Pei Shuye, Cui Huijing, Zhang Xintai 1
The Scholars 《儒林外史》 第五回 Chapter 5 1
The Scholars 《儒林外史》 第三十五回 Chapter 35 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
恭祖先 恭祖先 恭祖先勸慧景遣二千人斷西岸軍 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十一 列傳第三十二 裴叔業 崔慧景 張欣泰 Volume 51 Biographies 32: Pei Shuye, Cui Huijing, Zhang Xintai 3
亡祖先 亡祖先 臣亡祖先臣隗 Book of Jin 《晉書》 卷六十九 列傳第三十九 劉隗 刁協 戴若思 周顗 Volume 69 Biographies 39: Liu Wei; Diao Xie; Dai Ruosi; Zhou Yi 2
祖先臣 祖先臣 加自乃祖先臣以來 Book of Later Han 《後漢書》 卷七十四上 袁紹劉表列傳 Volume 74a: Biographies of Yuan Shao, Liu Biao 1 2
祖先劝 祖先勸 恭祖先勸慧景遣二千人斷西岸軍 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十一 列傳第三十二 裴叔業 崔慧景 張欣泰 Volume 51 Biographies 32: Pei Shuye, Cui Huijing, Zhang Xintai 2
见祖先 見祖先 死何以見祖先於地下 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十五 列傳第一百十五: 韋夏卿 王正雅 柳公綽 崔玄亮 溫造 郭承嘏 殷侑 徐晦 Volume 165 Biographies 115: Wei Xiaqing, Wang Zhengya, Liu Gongchao, Cui Xuanliang, Wen Zao, Guo Chenggu, Yin You, Xu Hui 2