Chinese Notes
Chinese Notes

祖先 zǔxiān

zǔxiān noun ancestors / forebears
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (FGDB '祖先')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷四十五 列傳第三十五 王敬則 陳顯達 張敬兒 崔慧景 Volume 45 Biographies 35: Wang Jingze, Chen Xianda, Zhang Jing'er, Cui Huijing 2
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十一 列傳第三十二 裴叔業 崔慧景 張欣泰 Volume 51 Biographies 32: Pei Shuye, Cui Huijing, Zhang Xintai 1
History of Ming 《明史》 卷一百四十 列傳第二十八 魏觀 陶垕仲 劉仕貆 王宗顯 呂文燧 王觀 道同 盧熙 青文勝 Volume 140 Biographies 28: Wei Guan, Tao Houzhong, Liu Shihuan, Wang Zongxian, Lu Wensui, Wang Guan, Dao Tong, Lu Xi, Qing Wensheng 1
History of Jin 《金史》 卷九十五 列傳第三十三: 移剌履 張萬公 蒲察通 粘割斡特剌 程輝 劉瑋 董師中 王蔚 馬惠迪 馬琪 楊伯通 尼厖古鑑 Volume 95 Biographies 33: Yi Lalu, Zhang Wangong, Pu Chatong, Zhangewotela, Cheng Hui, Liu Wei, Dong Shizhong, Wang Yu, Ma Huidi, Ma Qi, Yang Botong, Nipanggujian 1
Book of Wei 《魏書》 卷61 薛安都 畢衆敬 沈文秀 張讜 田益宗 孟表 Volume 61: Xue Andou, Bi Zhongjing, Shen Wenxiu, Zhang Dang, Tian Yizong, Meng Biao 1
Book of Wei 《魏書》 卷74 尒朱榮 Volume 74: Er Zhurong 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷十四 梁書14: 列傳第四 羅紹威 趙犨 王珂 Volume 14 Book of Later Liang 14: Biographies 4 - Luo Shaowei, Zhao Chou, Wang Ke 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷五十七 列傳第四十七 沈約 范雲 Volume 57 Biographies 47: Shen Yue, Fan Yun 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷七十四上 袁紹劉表列傳 Volume 74a: Biographies of Yuan Shao, Liu Biao 1 1
Book of Song 《宋書》 卷二十 志第十 樂二 Volume 20 Treatises 10: Music 2 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
恭祖先 恭祖先 恭祖先勸慧景遣二千人斷西岸軍 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十一 列傳第三十二 裴叔業 崔慧景 張欣泰 Volume 51 Biographies 32: Pei Shuye, Cui Huijing, Zhang Xintai 3
亡祖先 亡祖先 臣亡祖先臣隗 Book of Jin 《晉書》 卷六十九 列傳第三十九 劉隗 刁協 戴若思 周顗 Volume 69 Biographies 39: Liu Wei; Diao Xie; Dai Ruosi; Zhou Yi 2
祖先劝 祖先勸 恭祖先勸慧景遣二千人斷西岸軍 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十一 列傳第三十二 裴叔業 崔慧景 張欣泰 Volume 51 Biographies 32: Pei Shuye, Cui Huijing, Zhang Xintai 2
见祖先 見祖先 死何以見祖先於地下 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十五 列傳第一百十五: 韋夏卿 王正雅 柳公綽 崔玄亮 溫造 郭承嘏 殷侑 徐晦 Volume 165 Biographies 115: Wei Xiaqing, Wang Zhengya, Liu Gongchao, Cui Xuanliang, Wen Zao, Guo Chenggu, Yin You, Xu Hui 2
祖先臣 祖先臣 加自乃祖先臣以來 Book of Later Han 《後漢書》 卷七十四上 袁紹劉表列傳 Volume 74a: Biographies of Yuan Shao, Liu Biao 1 2