Chinese Notes
Chinese Notes

猖狂 chāngkuáng

chāngkuáng adjective savage / furious
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Characteristic 特点

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wenxuan 《文選》 卷十一 Scroll 11 2
Book of Wei 《魏書》 卷71 裴叔業 夏侯道遷 李元護 席法友 王世弼 江悦之 淳于誕 李苗 Volume 71: Pei Shuye, Xiahou Daoqian, Li Yuanhu, Xi Fayou, Wang Shibi, Jiang Yuezhi, Chun Yudan, Li Miao 2
Zhuangzi 《莊子》 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance 2
History of Yuan 《元史》 卷一百六十八 列傳第五十五: 陳祐 劉宣 何榮祖 陳思濟 秦長卿 趙與□ 姚天福 許國禎 Volume 168 Biographies 55: Chen You, Liu Xuan, He Rongzu, Chen Siji, Qin Zhangqing, Zhao Yu□, Yao Tianfu, Xu Guozhen 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十八 列傳第一百二十八: 趙隱 張裼 李蔚 崔彥昭 鄭畋 盧攜 王徽 Volume 178 Biographies 128: Zhao Yin, Zhang Ti, Li Yu, Cui Yanzhao, Zheng Tian, Lu Xie, Wang Hui 1
History of Ming 《明史》 卷二百八十三 列傳第一百七十一 儒林二 Volume 283 Biographies 171: Confucian Scholars 2 1
History of Song 《宋史》 卷四百三十六 列傳第一百九十五 儒林六 陳亮 鄭樵林霆 李道傳 Volume 436 Biographies 195: Confucian Scholars 6 - Chen Liang, Zheng Qiaolinting, Li Daochuan 1
Book of Sui 《隋書》 卷1  帝紀第1 高祖上 Volume 1 Annals 1: Gaozu 1 1
Zhuangzi 《莊子》 《山木》 The Tree on the Mountain 1
Book of Sui 《隋書》 卷53 列傳第18 達奚長儒 賀婁子幹 史萬歲 劉方 Volume 53 Biographies 18: Daxi Zhangru, Helou Zigan, Shi Wansui, Liu Fang 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
等猖狂 等猖狂 此等猖狂 Book of Wei 《魏書》 卷31 于栗磾 Volume 31: Yu Lidi 3
肆猖狂 肆猖狂 公肆猖狂 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十九 列傳第八十九: 陸贄 Volume 139 Biographies 89: Lu Zhi 2
猖狂妄 猖狂妄 猖狂妄作 Book of Song 《宋書》 卷九十五 列傳第五十五 索虜 Volume 95 Biographies 55: Suo Lu 2
猖狂失节 猖狂失節 當猖狂失節之寇 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十二 列傳第九十二: 李寶臣 王武俊 王廷湊 Volume 142 Biographies 92: Li Baochen, Wang Wujun, Wang Tingcou 2