Chinese Notes
Chinese Notes

陈述 (陳述) chénshù

  1. chénshù verb to declare / to state / to assert
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  2. chénshù noun an assertion / a declaration
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
    Notes: (BUS 'Assertion')

Contained in

陈述句

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百〇六 列傳第六十五 謝泌 孫何 朱台符 戚綸 張去華 樂黃目 柴成務 Volume 306 Biographies 65: Xie Bi, Sun He, Zhu Taifu, Qi Lun, Zhang Quhua, Le Huangmu, Chai Chengwu 2
History of Liao 《遼史》 卷九十五 列傳第二十五: 耶律弘古 耶律馬六 蕭滴冽 耶律適祿 耶律陳家奴 耶律特麼 耶律仙童 蕭素颯 耶律大悲奴 Volume 95 Biographies 25: Yelu Honggu, Yelu Maliu, Xiao Dilie, Yelu Shilu, Yelu Chenjianu, Yelu Teme, Yelu Xiantong, Xiao Susa, Yelu Dabeinu 1
History of Song 《宋史》 卷四百七十二 列傳第二百三十一 姦臣二 蔡京弟:卞 子:攸 翛 族子:崈 趙良嗣 張覺 郭藥師 Volume 472 Biographies 231: Treacherous Officials 2 - Cai Jing and younger brother: Bian, sons: You, Shu, descendant: Chong, Zhao Liangsi, Zhang Jue, Guo Yaoshi 1
Wenxuan 《文選》 卷三十七 Scroll 37 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷三十四 列傳第二十四 顏延之 沈懷文 周朗 Volume 34 Biographies 24: Yan Yanzhi, Shen Huaiwen, Zhou Lang 1
History of Song 《宋史》 卷一百九十七 志第一百五十 兵十一 Volume 197 Treatises 150: Military 11 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百二十五 列傳第七十五: 張鎰 劉從一 蕭復 柳渾 Volume 125 Biographies 75: Zhang Yi, Liu Congyi, Xiao Fu, Liu Hun 1
History of Song 《宋史》 卷二百六十二 列傳第二十一 李穀 昝居潤 竇貞固 李濤 王易簡 趙上交 張錫 張鑄 邊歸讜 劉溫叟 劉濤 邊光範 劉載 程羽 Volume 262 Biographies 21: Li Gu, Zan Jurun, Dou Zhengu, Li Tao, Wang Yijian, Zhao Shangjiao, Zhang Xi, Zhang Zhu, Bian Guidang, Liu Wensou, Liu Tao, Bian Guangfan, Liu Zai, Cheng Yu 1
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷四十七 雜傳第三十五: 華溫琪 萇從簡 張筠 楊彥詢 李周 劉處讓 李承約 張希崇 相里金 張廷蘊 馬全節 皇甫遇 安彥威 李瓊 劉景巖 Volume 47 Miscellaneous Biographies 27: Hua Wenqi, Chang Congjian, Zhang Yun, Yang Yanxun, Li Zhou, Liu Churang, Li Chengyue, Zhang Xichong, Xiang Lijin, Zhang Tingyun, Ma Quanjie, Huang Fuyu, An Yanwei, Li Qiong, Liu Jingyan 1
History of Song 《宋史》 卷十七 本紀第十七 哲宗一 Volume 17 Annals 17: Zhezong 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
陈述古 陳述古 轉運使陳述古攝渭帥 History of Song 《宋史》 卷二百六十二 列傳第二十一 李穀 昝居潤 竇貞固 李濤 王易簡 趙上交 張錫 張鑄 邊歸讜 劉溫叟 劉濤 邊光範 劉載 程羽 Volume 262 Biographies 21: Li Gu, Zan Jurun, Dou Zhengu, Li Tao, Wang Yijian, Zhao Shangjiao, Zhang Xi, Zhang Zhu, Bian Guidang, Liu Wensou, Liu Tao, Bian Guangfan, Liu Zai, Cheng Yu 2
御史陈述 禦史陳述 御史陳述且行 History of Song 《宋史》 卷四百七十二 列傳第二百三十一 姦臣二 蔡京弟:卞 子:攸 翛 族子:崈 趙良嗣 張覺 郭藥師 Volume 472 Biographies 231: Treacherous Officials 2 - Cai Jing and younger brother: Bian, sons: You, Shu, descendant: Chong, Zhao Liangsi, Zhang Jue, Guo Yaoshi 2