Chinese Notes
Chinese Notes

领事 (領事) lǐngshì

lǐngshì noun consul
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Contained in

总领事馆总领事领事馆

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
New Book of Tang 《新唐書》 卷八十一    列傳第六 三宗諸子 Volume 81 Biographies 6: Sons of the Three Zongs (Taizong, Gaozong, and Zhongzong) 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷三十二 唐書8: 莊宗本紀六 Volume 32 Book of Later Tang 8: Zhuangzong Annals 6 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百八十七  列傳第一百十二 二王諸葛李孟 Volume 187 Biographies 112: Two Wangs, Zhu, Ge, Li, Meng 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百五十一 列傳第一百〇一: 高崇文 伊慎 朱忠亮 劉昌裔 范希朝 王鍔 閻巨源 孟元陽 趙昌 Volume 151 Biographies 101: Gao Congwen, Yi Shen, Zhu Zhongliang, Liu Changyi, Fan Xichao, Wan Ge, Yan Juyuan, Meng Yuanyang, Zhao Chang 1
History of Song 《宋史》 卷二百七十七 列傳第三十六 張鑑 姚坦 索湘 宋太初 盧之翰 鄭文寶 王子輿 劉綜 卞袞 許驤 裴莊 牛冕 張適 欒崇吉 袁逢吉 韓國華 何蒙 慎知禮 Volume 277 Biographies 36: Zhang Jian, Yao Tan, Suo Xiang, Song Taichu, Lu Zhihan, Zheng Wenbao, Wang Ziyu, Liu Zong, Bian Gun, Xu Xiang, Pei Zhuang, Niu Mian, Zhang Shi, Luan Chongji, Yuan Fengji, Han Guohua, He Meng, Shen Zhili 1
Book of Sui 《隋書》 卷28 志第23 百官下 Volume 28 Treatises 23: Government Offices 3 1
Book of Han 《漢書》 卷十九 百官公卿表 Volume 19: Table of nobility ranks and government offices 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷三十八 唐書14: 明宗本紀四 Volume 38 Book of Later Tang 14: Mingzong Annals 4 1
Wenxuan 《文選》 卷五十 Scroll 50 1
History of Song 《宋史》 卷四百 列傳第一百五十九 王信 汪大猷 袁燮 吳柔勝 游仲鴻 李祥 王介 宋德之 楊大全 Volume 400 Biographies 159: Wang Xin, Wang Dayou, Yuan Xie, Wu Rousheng, You Zhonghong, Li Xiang, Wang Jie, Song Dezhi, Yang Daquan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
使领事 使領事 欲使領事 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十二 列傳第九十二: 李寶臣 王武俊 王廷湊 Volume 142 Biographies 92: Li Baochen, Wang Wujun, Wang Tingcou 2