Chinese Notes
Chinese Notes

屡 (屢)

adverb frequently / often / again and again
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Repetition 重复
Notes: (Unihan '屢')

Contained in

屡次屡见不鲜尼拘屡陀屡屡屡丧

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百〇三 列傳第九十一 鄭岳 劉玉 汪元錫 寇天敍 唐冑 潘珍 李中 歐陽鐸 陶諧 潘塤 呂經 歐陽重 朱裳 陳察 孫懋 王儀 曾鈞 Volume 203 Biographies 91: Zheng Yue, Liu Yu, Wang Yuanxi, Kou Tianxu, Tang Zhou, Pan Zhen, Li Zhong, Ōu Yangduo, Tao Xie, Pan Xun, Lu Jing, Ōu Yangzhong, Zhu Chang, Chen Cha, Sun Mao, Wang Yi, Ceng Jun 15
History of Ming 《明史》 卷二百〇九 列傳第九十七 楊最 馮恩 楊爵 周怡 劉魁 沈束 沈鍊 楊繼盛 楊允繩 Volume 209 Biographies 97: Yang Zui, Feng En, Yang Jue, Zhou Yi, Liu Kui, Shen Shu, Shen Lian, Yang Jicheng, Yang Yunsheng 12
History of Song 《宋史》 卷九十一 志第四十四 河渠一 Volume 91 Treatises 44: Rivers and Canals 1 12
History of Ming 《明史》 卷二百十二 列傳第一百 俞大猷 戚繼光 劉顯 李錫 張元勳 Volume 212 Biographies 100: Yu Dayou, Qi Jiguang, Liu Xian, Li Xi, Zhang Yuanxun 12
History of Ming 《明史》 卷一百八十一 列傳第六十九 徐溥 丘濬 劉健 謝遷 李東陽 王鏊 劉忠 Volume 181 Biographies 69: Xu Pu, Qiu Jun, Liu Jian, Xie Qian, Li Dongyang, Wang Ao, Liu Zhong 11
History of Ming 《明史》 卷二百四十 列傳第一百二十八 葉向高 劉一燝 韓爌 朱國祚 何宗彥 孫如游 Volume 240 Biographies 128: Ye Xianggao, Liu Yijing, Han Kuang, Zhu Guozuo, He Zongyan, Sun Ruyou 11
History of Ming 《明史》 卷一百三十 列傳第十八 吳良 康茂才 丁德興 耿炳文 郭英 華雲龍 韓政 仇成 張龍 吳復 胡海 張赫 華高 張銓 何真 Volume 130 Biographies 18: Wu Liang, Kang Maocai, Ding Dexing, Geng Bingwen, Guo Ying, Hua Yunlong, Han Zheng, Chou Cheng, Zhang Long, Wu Fu, Hu Hai, Zhang He, Hua Gao, Zhang Quan, He Zhen 11
History of Ming 《明史》 卷二百〇二 列傳第九十 廖紀 王時中 周期雍 唐龍 王杲 周用 聞淵 劉訒 孫應奎 聶豹 李默 周延 賈應春 張永明 胡松 趙炳然 Volume 202 Biographies 90: Liao Ji, Wang Shizhong, Zhou Qiyong, Tang Long, Wang Gao, Zhou Yong, Wen Yuan, Liu Ren, Sun YingKui, Nie Bao, Li Mo, Zhou Yan, Jia Yingchun, Zhang Yongming, Hu Song, Zhao Bingran 10
History of Ming 《明史》 卷三百十五 列傳第二百〇三 雲南土司三 Volume 315 Biographies 203: Yunnan Tribal Headmen 3 10
History of Yuan 《元史》 卷一百三十四 列傳第二十一: 撒吉思 月合乃 昔班 鐵連 愛薛 闊闊 禿忽魯 唐仁祖 朵兒赤 和尚 劉容 迦魯納答思 闊里吉思 小雲石脫忽憐 斡羅思 朵羅台弟闊闊出 子脫歡 也先不花 Volume 134 Biographies 21: Sajisi, Yuehenai, Xiban, Tielian, Aixue, Kuokuo, Tuhulu, Tang Renzu, Duo'erchi, Heshang, Liu Rong, Jialunadasi, Kuolijisi, Xiaoyunshituohulian, Woluosi, Duoluotaidikuokuochu, Zituohuan, Yexianbuhua 10