Chinese Notes
Chinese Notes

东汉 (東漢) Dōng Hàn

Dōng Hàn proper noun Eastern Han
Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: Dynasty 朝代
Notes: 25-220 CE (GCED, p. 1364)

Contained in

东汉末东汉末年

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷七十一 十國世家年譜第十一 Volume 71: Timeline for the Hereditary Houses of the Ten Kingdoms 3
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十五 志第五: 禮儀五 Volume 25 Treatises 5: Rites 5 2
History of Song 《宋史》 卷二百九十五 列傳第五十四 尹洙 孫甫 謝絳 葉清臣 楊察 Volume 295 Biographies 54: Yin Zhu, Sun Fu, Xie Jiang, Ye Qingchen, Yang Cha 2
History of Yuan 《元史》 卷五十三 志第五:  曆二 Volume 53 Treatises 6: Calendar 2 2
History of Song 《宋史》 卷二百〇三 志第一百五十六 藝文二 Volume 203 Treatises 156: Arts and Literature 2 2
History of Song 《宋史》 卷四百三十四 列傳第一百九十三 儒林四 劉子翬 呂祖謙 蔡元定子:沉 陸九齡兄:九韶 陸九淵 薛季宣 陳傅良 葉適 戴溪 蔡幼學 楊泰之 Volume 434 Biographies 193: Confucian Scholars 4 - Liu Zihui, Lu Zuqian, Cai Yuandingzi:chen, Lu Jiulingxiong:jiushao, Lu Jiuyuan, Xue Jixuan, Chen Fuliang, Ye Shi, Dai Xi, Cai Youxue, Yang Taizhi 2
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷六十四 後蜀世家第四: 孟知祥 Volume 64: Hereditary House of Later Shu 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百四十二 志4: 禮志上 Volume 142: Treatises 4 Rites 1 2
History of Song 《宋史》 卷二百〇九 志第一百六十二 藝文八 Volume 209 Treatises 162: Arts and Literature 8 2
History of Song 《宋史》 卷四百三十八 列傳第一百九十七 儒林八 湯漢 何基 王柏 徐夢莘弟:得之 從子:天麟 李心傳 葉味道 王應麟 黃震 Volume 438 Biographies 197: Confucian Scholars 8 - Tang Han, He Ji, Wang Bai, Xu Mengshen and younger brothers: Dezhi, nephew: Tianlin, Li Xinchuan, Ye Weidao, Wang Yinglin, Huang Zhen 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
东汉光 東漢光 東漢光武末 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百二十   列傳第四十五    五王 Volume 120 Biographies 45: Five Kings 3
昔东汉 昔東漢 昔東漢處士橫議 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十八上 本紀第十八上: 武宗 Volume 18 Annals 18: Wuzong 3
东汉书刊 東漢書刊 一五三八頁一三行中常侍防東侯覽宸翰樓覆宋本東漢書刊誤云 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十五 袁張韓周列傳 Volume 45: Biographies of Yuan, Zhang, Han, Zhou 3
东汉文类 東漢文類 東漢文類 New Book of Tang 《新唐書》 卷六十     志第五十   藝文四 Volume 60 Treatises 56: The Arts 4 3
东汉时 東漢時 宋制如東漢時 History of Ming 《明史》 卷四十九 志第二十五 禮三 Volume 49 Treatises 25: Rites 3 2
谓东汉 謂東漢 至謂東漢奉佛之後 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十 列傳第一百一十: 韓愈 張籍 孟郊 唐衢 李翱 宇文籍 劉禹錫 柳宗元 韓辭 Volume 160 Biographies 110: Han Yu, Zhang Ji, Meng Jiao, Tan Qu, Liao Ao, Yu Wenji, Liu Yuxi, Liu Zongyuan, Han Ci 2
及东汉 及東漢 自赧王已後及東漢 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷三十八 志第十八: 地理一 Volume 38 Treatises 18: Geography 1 2
东汉元和 東漢元和 至東漢元和乙酉 History of Yuan 《元史》 卷五十三 志第五:  曆二 Volume 53 Treatises 6: Calendar 2 2
东汉西 東漢西 與東漢西園錢 History of Song 《宋史》 卷一百七十九 志第一百三十二 食貨下一 Volume 179 Treatises 132: Finance and Economics 2a 2
东汉兴平 東漢興平 東漢興平之初 Book of Chen 《陳書》 卷二 本紀第二: 高祖下 Volume 2: Emperor Wu 2 2