Chinese Notes
Chinese Notes

许慎 (許慎) Xǔ Shèn

Xǔ Shèn proper noun Xu Shen
Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: Author 作者
Notes: (-147) compiler of the original Han dynasty dictionary Shuowen Jiezi 说文解字 (Norman 1988, p. 67; Sun 2006, loc. 1122)

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百四十一 列傳第二百 文苑三 陳充 吳淑舒雅 黃夷簡盧稹 謝炎 許洞 徐鉉 句中正 曾致堯 刁衎 姚鉉 李建中 洪湛 路振 崔遵度 陳越 Volume 441 Biographies 200: Literature 3 - Chen Chong, Wu Shushuya, Huang Yijianluzhen, Xie Yan, Xu Dong, Xu Xuan, Ju Zhongzheng, Ceng Zhiyao, Diao Kan, Yao Xuan, Li Jianzhong, Hong Zhan, Lu Zhen, Cui Zundu, Chen Yue 7
Book of Wei 《魏書》 卷55 游明根 劉芳 Volume 55: You Minggen, Liu Fang 4
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十二 列傳第三十:  王肅 劉芳 常爽 Volume 42 Biographies 30: Wang Su, Liu Fang, Chang Shuang 4
Book of Wei 《魏書》 卷91 術藝:晁崇 張淵 殷紹 王早 耿玄 劉靈助 江式等 Volume 91: The Arts - Chao Chong, Zhang Yuan, Yin Shao, Wang Zao, Geng Xuan, Liu Lingzhu, Jiang Shi, and others 4
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十四 列傳第二十二: 游雅 高閭 趙逸 胡叟 胡方回 張湛 段承根 闞駰 劉延明 趙柔 索敞 宋繇 江式 Volume 34 Biographies 22: You Ya, Gao Lu, Zhao Yi, Hu Sou, Hu Fanggui, Zhang Zhan, Duan Chenggen, Kang Yin, Liu Yanming, Zhao Rou, Sou Chang, Song Yao, Jiang Shi 3
Book of Later Han 《後漢書》 卷七十九下 儒林列傳 Volume 79b: Biographies of Confucian Scholars 2 3
New Book of Tang 《新唐書》 卷五十七    志第四十七  藝文一 Volume 57 Treatises 53: The Arts 1 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四十六 志第二十六: 經籍上 Volume 46 Treatises 26: Literature 1 2
Book of Sui 《隋書》 卷32 志第27 經籍一 Volume 32 Treatises 27: Bibliography 1 2
Book of Sui 《隋書》 卷10 志第5 禮儀五 Volume 10 Treatises 5: Rites 5 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
许慎云 許慎雲 許慎云 Book of Han 《漢書》 卷十三 異姓諸侯王表 Volume 13: Table of nobles not related to the imperial clan 1 12
许慎注 許慎註 許慎注淮南子曰 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十九 劉趙淳于江劉周趙列傳 Volume 39: Biographies of Liu, Zhao, Chunyu, Jiang, Liu, Zhou, Zhao 6
许慎撰 許慎撰 及許慎撰 Book of Jin 《晉書》 卷三十六 列傳第六 衞瓘 張華 Volume 36 Biographies 6: Wei Guan; Zhang Hua 5
捲许慎 捲許慎 十五卷許慎撰 Book of Sui 《隋書》 卷32 志第27 經籍一 Volume 32 Treatises 27: Bibliography 1 4
汝南许慎 汝南許慎 乃从汝南許慎 Book of Later Han 《後漢書》 卷八十六 南蠻西南夷列傳 Volume 86: Treatise on the Nanman, Southwestern Barbarians 3
许慎说文 許慎說文 附託許慎說文 Book of Wei 《魏書》 卷91 術藝:晁崇 張淵 殷紹 王早 耿玄 劉靈助 江式等 Volume 91: The Arts - Chao Chong, Zhang Yuan, Yin Shao, Wang Zao, Geng Xuan, Liu Lingzhu, Jiang Shi, and others 2