Chinese Notes
Chinese Notes

而是 érshì

érshì conjunction rather
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词 , Concept: Correlative 关联词
Notes: The combination 不是…、而是… is often used in compound sentences with a negative statement in the first clause and a positive statement in the second clause.

Contained in

不是_而是_

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百四十四 列傳第一百三十二 楊漣 左光斗 魏大中 周朝瑞 袁化中 顧大章 王之寀 Volume 244 Biographies 132: Yang Lian, Zuo Guangdou, Wei Dazhong, Zhou Chaorui, Yuan Huazhong, Gu Dazhang, Wang Zhicai 4
Book of Song 《宋書》 卷六十七 列傳第二十七 謝靈運 Volume 67 Biographies 27: Xie Lingyun 3
History of Ming 《明史》 卷八十四 志第六十 河渠二 Volume 84 Treatises 60: Rivers and Canals 2 3
Huainanzi 《淮南子》 卷十八 人間訓 Chapter 18: The Human World 3
Book of Liang 《梁書》 卷三十八 列傳第三十二 朱异 賀琛 Volume 38: Zhu Yi; He Chen 2
History of Ming 《明史》 卷二百四十五 列傳第一百三十三 周起元 繆昌期 周順昌 周宗建 黃尊素 李應昇 萬燝 Volume 245 Biographies 133: Zhou Qiyuan, Miao Changqi, Zhou Shunchang, Zhou Zongjian, Huang Zunsu, Li Yingsheng, Wan Jing 2
History of Ming 《明史》 卷一百七十四 列傳第六十二 史昭 巫凱 許貴 周賢 歐信 王璽 魯鑑 劉寧 彭清 姜漢 安國 杭雄 Volume 174 Biographies 62: Shi Zhao, Wu Kai, Xu Gui, Zhou Xian, Ōu Xin, Wang Xi, Lu Jian, Liu Ning, Peng Qing, Jiang Han, An Guo, Hang Xiong 2
History of Ming 《明史》 卷二百八十 列傳第一百六十八 何騰蛟 瞿式耜 Volume 280 Biographies 168: He Tengjiao, Ju Shisi 2
Wenxuan 《文選》 卷十 Scroll 10 2
History of Ming 《明史》 卷二百七十三 列傳第一百六十一 左良玉 高傑 祖寬 Volume 273 Biographies 161: Zuo Liangyu, Gao Jie, Zu Kuan 2