Chinese Notes
Chinese Notes

仓颉 (倉頡) Cāng Jié

  1. Cāng Jié proper noun Cang Jie
    Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国
    Notes: Legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing
  2. Cāng Jié proper noun Cangjie input method
    Domain: Information Technology 信息技术 , Subdomain: Data 数据
    Notes: For Japanese characters

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《卷一‧序》 Scroll 1, Preface 7
Book of Wei 《魏書》 卷91 術藝:晁崇 張淵 殷紹 王早 耿玄 劉靈助 江式等 Volume 91: The Arts - Chao Chong, Zhang Yuan, Yin Shao, Wang Zao, Geng Xuan, Liu Lingzhu, Jiang Shi, and others 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十四 列傳第二十二: 游雅 高閭 趙逸 胡叟 胡方回 張湛 段承根 闞駰 劉延明 趙柔 索敞 宋繇 江式 Volume 34 Biographies 22: You Ya, Gao Lu, Zhao Yi, Hu Sou, Hu Fanggui, Zhang Zhan, Duan Chenggen, Kang Yin, Liu Yanming, Zhao Rou, Sou Chang, Song Yao, Jiang Shi 3
Book of Jin 《晉書》 卷三十六 列傳第六 衞瓘 張華 Volume 36 Biographies 6: Wei Guan; Zhang Hua 3
Xunzi 《荀子》 解蔽篇第二十一 Chapter 21: Dispelling Obsession 1
Book of Wei 《魏書》 卷4上 世祖紀上 Volume 4a Annals: Shizu 1 (Emperor Taiwu) 1
Book of Jin 《晉書》 卷六十 列傳第三十 解系 孫旂 孟觀 牽秀 繆播 皇甫重 張輔 李含 張方 閻鼎 索靖 賈疋 Volume 60 Biographies 30: Xie Xi; Sun Qi; Meng Guan; Qian Xiu; Miao Bo; Zhang Fu; Li Han; Zhang Fang; Yan Ding; Suo Jing; Jia Pi 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷八十一 列傳第六十九: 儒林上 Volume 81 Biographies 69: Confucian Scholars 1 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷一下 光武帝紀 Volume 1b: Annals of Emperor Guangwu 1
History of Song 《宋史》 卷四百四十一 列傳第二百 文苑三 陳充 吳淑舒雅 黃夷簡盧稹 謝炎 許洞 徐鉉 句中正 曾致堯 刁衎 姚鉉 李建中 洪湛 路振 崔遵度 陳越 Volume 441 Biographies 200: Literature 3 - Chen Chong, Wu Shushuya, Huang Yijianluzhen, Xie Yan, Xu Dong, Xu Xuan, Ju Zhongzheng, Ceng Zhiyao, Diao Kan, Yao Xuan, Li Jianzhong, Hong Zhan, Lu Zhen, Cui Zundu, Chen Yue 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
古史仓颉 古史倉頡 古史倉頡覽二象之爻 Book of Wei 《魏書》 卷91 術藝:晁崇 張淵 殷紹 王早 耿玄 劉靈助 江式等 Volume 91: The Arts - Chao Chong, Zhang Yuan, Yin Shao, Wang Zao, Geng Xuan, Liu Lingzhu, Jiang Shi, and others 2
仓颉览 倉頡覽 古史倉頡覽二象之爻 Book of Wei 《魏書》 卷91 術藝:晁崇 張淵 殷紹 王早 耿玄 劉靈助 江式等 Volume 91: The Arts - Chao Chong, Zhang Yuan, Yin Shao, Wang Zao, Geng Xuan, Liu Lingzhu, Jiang Shi, and others 2