Chinese Notes
Chinese Notes

退居 tuìjū

tuìjū verb to retreat
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷二百六十二 列傳第二十一 李穀 昝居潤 竇貞固 李濤 王易簡 趙上交 張錫 張鑄 邊歸讜 劉溫叟 劉濤 邊光範 劉載 程羽 Volume 262 Biographies 21: Li Gu, Zan Jurun, Dou Zhengu, Li Tao, Wang Yijian, Zhao Shangjiao, Zhang Xi, Zhang Zhu, Bian Guidang, Liu Wensou, Liu Tao, Bian Guangfan, Liu Zai, Cheng Yu 4
History of Song 《宋史》 卷四百三十二 列傳第一百九十一 儒林二 胡旦 賈同 劉顏 高弁 孫復 石介 胡瑗 劉羲叟 林㮣 李覯 何涉 王回弟:向 周堯卿 王當 陳暘 Volume 432 Biographies 191: Confucian Scholars 2 - Hu Dan, Jia Tong, Liu Yan, Gao Bian, Sun Fu, Shi Jie, Hu Yuan, Liu Xisou, Lin Gai, Li Gou, He She, Wang Huidi:xiang, Zhou Yaoqing, Wang Dang, Chen Yang 4
History of Yuan 《元史》 卷一百四十二 列傳第二十九: 答失八都魯 慶童 也速 徹里帖木兒 納麟 Volume 142 Biographies 29: Dashibadoulu, Qingtong, Yesu, Chelitiemuer, Nalin 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十八 列傳第一百二十八: 趙隱 張裼 李蔚 崔彥昭 鄭畋 盧攜 王徽 Volume 178 Biographies 128: Zhao Yin, Zhang Ti, Li Yu, Cui Yanzhao, Zheng Tian, Lu Xie, Wang Hui 2
History of Yuan 《元史》 卷一百五十三 列傳第四十: 劉敏 王檝 王守道 高宣 王玉汝 焦德裕 石天麟 李邦瑞 楊奐 賈居貞 Volume 153 Biographies 40: Liu Min, Wang Ji, Wang Shoudao, Gao Xuan, Wang Yuru, Jiao Deyu, Shi Tianlin, Li Bangrui, Yang Huan, Jia Juzhen 2
History of Song 《宋史》 卷二百七十 列傳第二十九 顏衎 劇可久 趙逢 蘇曉 高防 馮瓚 邊珝 王明 許仲宣 楊克讓 段思恭 侯陟 李符 魏丕 董樞 Volume 270 Biographies 29: Yan Kan, Ju Kejiu, Zhao Feng, Su Xiao, Gao Fang, Feng Zan, Bian Xu, Wang Ming, Xu Zhongxuan, Yang Kerang, Duan Sigong, Hou Zhi, Li Fu, Wei Pi, Dong Shu 2
History of Song 《宋史》 卷四百五十八 列傳第二百十七 隱逸中 王樵 張愈 黃晞 周啟明 代淵 陳烈 孫侔 劉易 姜潛 連庶 章詧 俞汝尚 陽孝本 鄧考甫 宇文之邵 吳瑛 松江漁翁 杜生 順昌山人 南安翁 張𡒊 Volume 458 Biographies 217: Recluses 2 - Wang Qiao, Zhang Yu, Huang Xi, Zhou Qiming, Dai Yuan, Chen Lie, Sun Mou, Liu Yi, Jiang Qian, Lian Shu, Zhang Cha, Yu Rushang, Yang Xiaoben, Deng Kaofu, Yuwen Zhishao, Wu Ying, Songjiang Yuweng, Du Sheng, Shunchang Shanren, Nan Anweng, Zhang Yu 2
Book of Han 《漢書》 卷十二 平帝紀 Volume 12: Annals of Emperor Ping 2
History of Yuan 《元史》 卷一百七十五 列傳第六十二: 張珪 李孟 張養浩 敬儼 Volume 175 Biographies 62: Zhang Gui, Li Meng, Zhang Yanghao, Jing Yan 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十一 唐書37: 列傳13 安金全 安元信 安重霸 劉訓 張敬詢 劉彥琮 袁建豐 西方鄴 張遵誨 孫璋 Volume 61 Book of Later Tang 37: Biographies 13 - An Jingquan, An Yuanxin, An Zhongba, Liu Xun, Zhang Jingxun, Liu Yancong, Yuan Jianfeng, Xi Fangye, Zhang Zunhui, Sun Zhang 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
疾退居 疾退居 移疾退居 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十三 列傳第一百十三: 孟簡 胡證 崔元略 杜元穎 崔弘禮 李虞仲 王質 盧簡辭 Volume 163 Biographies 113: Meng Jian, Hu Zheng, Cui Yuanlue, Du Yuanping, Cui Hongli, Li Yuzhong, Wang Zhi, Lu Jianci 3
退居里 退居裡 既退居里巷 Book of Han 《漢書》 卷九十二 游俠傳 Volume 92: Youxias 3
遂退居 遂退居 遂退居洛陽之清化里 History of Song 《宋史》 卷二百六十二 列傳第二十一 李穀 昝居潤 竇貞固 李濤 王易簡 趙上交 張錫 張鑄 邊歸讜 劉溫叟 劉濤 邊光範 劉載 程羽 Volume 262 Biographies 21: Li Gu, Zan Jurun, Dou Zhengu, Li Tao, Wang Yijian, Zhao Shangjiao, Zhang Xi, Zhang Zhu, Bian Guidang, Liu Wensou, Liu Tao, Bian Guangfan, Liu Zai, Cheng Yu 3
退居洛 退居洛 退居洛 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百二十四  列傳第四十九    姚崇 宋璟 Volume 124 Biographies 49: Yao Cong, Song Jing 3
退居十五 退居十五 吾退居十五年 History of Song 《宋史》 卷二百九十九 列傳第五十八 狄棐 郎簡 孫祖德 張若谷 石揚休 祖士衡 李垂 張洞 李仕衡 李溥 胡則 薛顏 許元 鍾離瑾 孫沖 崔嶧 田瑜 施昌言 Volume 299 Biographies 58: Di Fei, Lang Jian, Sun Zude, Zhang Ruogu, Shi Yangxiu, Zu Shiheng, Li Chui, Zhang Dong, Li Shiheng, Li Pu, Hu Ze, Xue Yan, Xu Yuan, Zhong Lijin, Sun Chong, Cui Yi, Tian Yu, Shi Changyan 3
退居洛阳 退居洛陽 退居洛陽 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十八 列傳第一百二十八: 趙隱 張裼 李蔚 崔彥昭 鄭畋 盧攜 王徽 Volume 178 Biographies 128: Zhao Yin, Zhang Ti, Li Yu, Cui Yanzhao, Zheng Tian, Lu Xie, Wang Hui 3
退居丘 退居丘 請退居丘園 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷九十一 晉書17: 列傳六 房知溫 王建立 康福 安彥威 李周 張從訓 李繼忠 李頃 周光輔 符彥饒 羅周敬 鄭琮 Volume 91 Book of Later Jin 17: Biographies 6 - Fang Zhiwen, Wang Jianli, Kang Fu, An Yanwei, Li Zhou, Zhang Congxun, Li Jizhong, Li Qing, Zhou Guangfu, Fu Yanrao, Luo Zhoujing, Zheng Cong 2
退居散 退居散 多退居散地 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十三 列傳第一百三十三: 外戚 Volume 183 Biographies 133: Families of Imperial Consorts 2
退居旧 退居舊 退居舊裏 Book of Jin 《晉書》 卷五十四 列傳第二十四 陸機 陸雲 Volume 54 Biographies 24: Lu Ji 2
退居西 退居西 退居西洛 History of Song 《宋史》 卷二百六十二 列傳第二十一 李穀 昝居潤 竇貞固 李濤 王易簡 趙上交 張錫 張鑄 邊歸讜 劉溫叟 劉濤 邊光範 劉載 程羽 Volume 262 Biographies 21: Li Gu, Zan Jurun, Dou Zhengu, Li Tao, Wang Yijian, Zhao Shangjiao, Zhang Xi, Zhang Zhu, Bian Guidang, Liu Wensou, Liu Tao, Bian Guangfan, Liu Zai, Cheng Yu 2