Chinese Notes
Chinese Notes

退居 tuìjū

tuìjū verb to retreat
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
退居十五 退居十五 吾退居十五年 History of Song 《宋史》 卷二百九十九 列傳第五十八 狄棐 郎簡 孫祖德 張若谷 石揚休 祖士衡 李垂 張洞 李仕衡 李溥 胡則 薛顏 許元 鍾離瑾 孫沖 崔嶧 田瑜 施昌言 Volume 299 Biographies 58: Di Fei, Lang Jian, Sun Zude, Zhang Ruogu, Shi Yangxiu, Zu Shiheng, Li Chui, Zhang Dong, Li Shiheng, Li Pu, Hu Ze, Xue Yan, Xu Yuan, Zhong Lijin, Sun Chong, Cui Yi, Tian Yu, Shi Changyan 3
退居洛 退居洛 退居洛 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百二十四  列傳第四十九    姚崇 宋璟 Volume 124 Biographies 49: Yao Cong, Song Jing 3
退居洛阳 退居洛陽 退居洛陽 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十八 列傳第一百二十八: 趙隱 張裼 李蔚 崔彥昭 鄭畋 盧攜 王徽 Volume 178 Biographies 128: Zhao Yin, Zhang Ti, Li Yu, Cui Yanzhao, Zheng Tian, Lu Xie, Wang Hui 3
遂退居 遂退居 遂退居洛陽之清化里 History of Song 《宋史》 卷二百六十二 列傳第二十一 李穀 昝居潤 竇貞固 李濤 王易簡 趙上交 張錫 張鑄 邊歸讜 劉溫叟 劉濤 邊光範 劉載 程羽 Volume 262 Biographies 21: Li Gu, Zan Jurun, Dou Zhengu, Li Tao, Wang Yijian, Zhao Shangjiao, Zhang Xi, Zhang Zhu, Bian Guidang, Liu Wensou, Liu Tao, Bian Guangfan, Liu Zai, Cheng Yu 3
退居里 退居裡 既退居里巷 Book of Han 《漢書》 卷九十二 游俠傳 Volume 92: Youxias 3
疾退居 疾退居 移疾退居 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十三 列傳第一百十三: 孟簡 胡證 崔元略 杜元穎 崔弘禮 李虞仲 王質 盧簡辭 Volume 163 Biographies 113: Meng Jian, Hu Zheng, Cui Yuanlue, Du Yuanping, Cui Hongli, Li Yuzhong, Wang Zhi, Lu Jianci 3
退居别墅 退居別墅 退居別墅 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百二十三 周書14: 列傳三 高行周 安審琦 安審暉 安審信 李從敏 鄭仁誨 張彥成 安叔千 宋彥筠 Volume 123 Book of Later Zhou 25: Biographies 3 - Gao Xingzhou, An Shenqi, An Shenhui, An Shenxin, Li Congmin, Zheng Renhui, Zhang Yancheng, An Shuqian, Song Yanyun 2
请退居 請退居 請退居丘園 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷九十一 晉書17: 列傳六 房知溫 王建立 康福 安彥威 李周 張從訓 李繼忠 李頃 周光輔 符彥饒 羅周敬 鄭琮 Volume 91 Book of Later Jin 17: Biographies 6 - Fang Zhiwen, Wang Jianli, Kang Fu, An Yanwei, Li Zhou, Zhang Congxun, Li Jizhong, Li Qing, Zhou Guangfu, Fu Yanrao, Luo Zhoujing, Zheng Cong 2
退居散 退居散 多退居散地 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十三 列傳第一百三十三: 外戚 Volume 183 Biographies 133: Families of Imperial Consorts 2
退居二十 退居二十 退居二十年 History of Song 《宋史》 卷三百七十一 列傳第一百三十 白時中 徐處仁 馮澥 王倫 宇文虛中 湯思退 Volume 371 Biographies 130: Bai Shizhong, Xu Churen, Feng Xie, Wang Lun, Yu Wenxuzhong, Tang Situi 2