Chinese Notes
Chinese Notes

保障 bǎozhàng

 1. bǎozhàng verb to ensure / to guarantee / to safeguard
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Safety 安全
  Notes: (CC-CEDICT '保障')
 2. bǎozhàng noun a safeguard
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Safety 安全

Contained in

社会保障

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷三百十五 列傳第二百〇三 雲南土司三 Volume 315 Biographies 203: Yunnan Tribal Headmen 3 2
History of Song 《宋史》 卷四百九十四 列傳第二百五十三 蠻夷二 西南溪峒諸蠻下 梅山峒 誠徽州 南丹州 Volume 494 Biographies 253: Man People 2 - Man People from Xidong in the Southwest 2 2
History of Ming 《明史》 卷一百三十八 列傳第二十六 陳修 楊思義 周禎 楊靖 單安仁 薛祥 唐鐸 開濟 Volume 138 Biographies 26: Chen Xiu, Yang Siyi, Zhou Zhen, Yang Jing, Dan Anren, Xue Xiang, Tang Duo, Kai Ji 2
History of Ming 《明史》 卷四十五 志第二十一 地理六 Volume 45 Treatises 21: Geography 6 1
History of Ming 《明史》 卷一百三十 列傳第十八 吳良 康茂才 丁德興 耿炳文 郭英 華雲龍 韓政 仇成 張龍 吳復 胡海 張赫 華高 張銓 何真 Volume 130 Biographies 18: Wu Liang, Kang Maocai, Ding Dexing, Geng Bingwen, Guo Ying, Hua Yunlong, Han Zheng, Chou Cheng, Zhang Long, Wu Fu, Hu Hai, Zhang He, Hua Gao, Zhang Quan, He Zhen 1
History of Yuan 《元史》 卷一百八十八 列傳第七十五: 董摶霄 劉哈剌不花 王英 石抹宜孫 Volume 188 Biographies 75: Dong Tuanxiao, Liuhalabuhua, Wang Ying, Shimoyisun 1
History of Ming 《明史》 卷二百七十六 列傳第一百六十四 朱大典 張國維 張肯堂 曾櫻 朱繼祚 余煌 王瑞栴 路振飛 何楷 熊汝霖 錢肅樂 沈宸荃 Volume 276 Biographies 164: Zhu Dadian, Zhang Guowei, Zhang Kentang, Ceng Ying, Zhu Jizuo, Yu Huang, Wang Ruizhan, Lu Zhenfei, He Kai, Xiong Rulin, Qian Sule, Shen Chenquan 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百九十二 列傳第一百十七 忠義中 Volume 192 Biographies 117: Loyalty and Righteousness 2 1
History of Yuan 《元史》 卷二百〇七 列傳第九十四: 逆臣 Volume 207 Biographies 94: Rebellious Ministers 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十四 列傳第九十四: 尚可孤 李觀 戴休顏 陽惠元 李元諒 韓遊瑰 賈隱林 杜希全 尉遲勝 邢君牙 楊朝晟 張敬則 Volume 144 Biographies 94: Shang Kegu, Li Guan, Dai Xiuyan, Yang Huiyuan, Li Yuanliang, Hang Yougui, Jia Yinlin, Du Xiquan, Wei Chisheng, Xing Junya, Yang Chaocheng, Zhang Jingze 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
保障功 保障功 元末亦以保障功官樞密同知 History of Ming 《明史》 卷一百三十八 列傳第二十六 陳修 楊思義 周禎 楊靖 單安仁 薛祥 唐鐸 開濟 Volume 138 Biographies 26: Chen Xiu, Yang Siyi, Zhou Zhen, Yang Jing, Dan Anren, Xue Xiang, Tang Duo, Kai Ji 5
以为保障 以為保障 靜糾合鄉曲及宗室五六百人以為保障 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷五十一 吳書六 宗室傳 Volume 51: Book of Wu 6 - Biographies of nobles 3
保障计 保障計 乃作歸仁堤為保障計 History of Ming 《明史》 卷八十四 志第六十 河渠二 Volume 84 Treatises 60: Rivers and Canals 2 3
保障关 保障關 保障關 History of Jin 《金史》 卷一百 列傳第三十八: 孟鑄 宗端脩 完顏閭山 路鐸 完顏伯嘉 朮虎筠壽 張煒 高竑 李復亨 Volume 100 Biographies 38: Meng Zhu, Zong Duanxiu, Wan Yanlushan, Lu Duo, Wan Yanbojia, Pai Huyunshou, Zhang Wei, Gao Hong, Li Fuheng 2