Chinese Notes
Chinese Notes

规画 (規畫) guīhuà

guīhuà verb to plan
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Jin 《金史》 卷一百〇八 列傳第四十六: 胥鼎 侯摯 把胡魯 師安石 Volume 108 Biographies 46: Xu Ding, Hou Zhi, Ba Hulu, Shi Anshi 5
History of Song 《宋史》 卷二百七十七 列傳第三十六 張鑑 姚坦 索湘 宋太初 盧之翰 鄭文寶 王子輿 劉綜 卞袞 許驤 裴莊 牛冕 張適 欒崇吉 袁逢吉 韓國華 何蒙 慎知禮 Volume 277 Biographies 36: Zhang Jian, Yao Tan, Suo Xiang, Song Taichu, Lu Zhihan, Zheng Wenbao, Wang Ziyu, Liu Zong, Bian Gun, Xu Xiang, Pei Zhuang, Niu Mian, Zhang Shi, Luan Chongji, Yuan Fengji, Han Guohua, He Meng, Shen Zhili 4
History of Jin 《金史》 卷十四 本紀第十四: 宣宗上 Volume 14 Annals 14: Xuanzong 1 3
History of Ming 《明史》 卷一百七十八 列傳第六十六 項忠 韓雍 余子俊 朱英 秦紘 Volume 178 Biographies 66: Xiang Zhong, Han Yong, Yu Zijun, Zhu Ying, Qin Hong 2
History of Jin 《金史》 卷八十八 列傳第二十六: 紇石烈良弼 完顏守道本名習尼列 石琚 唐括安禮 移剌道本名趙三 子:光祖 Volume 88 Biographies 26: Geshilieliangbi, Wanyanshoudaobenmingxinilie, Shi Ju, Tang Kuoanli, Yiladaobenmingzhaosan, son: Guangzu 2
History of Jin 《金史》 卷五十  志第三十一: 食貨五 榷場 和糴 常平倉 水田 區田之法 入粟鬻度牒 Volume 50 Treatises 31: Finance and Economics 5 - Monopoly Markets, State Purchase of Grain, Rice Fields, Agricultural Land Administration, Buying of Titles or Pardons with Grain and Selling of Ordination Certificates 2
History of Song 《宋史》 卷三百〇四 列傳第六十三 周渭 梁鼎 范正辭 劉師道 王濟 方偕 曹穎叔 劉元瑜 楊告 趙及 劉湜 王彬 仲簡 Volume 304 Biographies 63: Zhou Wei, Liang Ding, Fan Zhengci, Liu Shidao, Wang Ji, Fang Xie, Cao Yingshu, Liu YuanYu, Yang Gao, Zhao Ji, Liu Shi, Wang Bin, Zhong Jian 2
History of Jin 《金史》 卷二十七 志第八: 河渠 黃河 漕渠盧溝河 滹沱河 漳河 Volume 27 Treatises 8: Rivers and Canals - Yellow River and its Branches and Channels, Hutuo River, Zhang River 2
History of Yuan 《元史》 卷二百〇五  列傳第九十二: 姦臣 Volume 205 Biographies 92: Treacherous Ministers 2
History of Jin 《金史》 卷一百十一 列傳第四十九: 古里甲石倫 內族:完顏訛可 撒合輦 強伸 烏林答胡土 內族:完顏思烈 紇石烈牙吾塔 Volume 111 Biographies 49: Gulijiashilun, Nei same clan: Wanyaneke, Sa Henian, Qiang Shen, Wulindahutu, same clan: Wanyansilie, Geshilieyawuta 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
宜规画 宜規畫 從宜規畫 History of Jin 《金史》 卷二十七 志第八: 河渠 黃河 漕渠盧溝河 滹沱河 漳河 Volume 27 Treatises 8: Rivers and Canals - Yellow River and its Branches and Channels, Hutuo River, Zhang River 8
规画多 規畫多 規畫多迂滯 History of Song 《宋史》 卷二百七十七 列傳第三十六 張鑑 姚坦 索湘 宋太初 盧之翰 鄭文寶 王子輿 劉綜 卞袞 許驤 裴莊 牛冕 張適 欒崇吉 袁逢吉 韓國華 何蒙 慎知禮 Volume 277 Biographies 36: Zhang Jian, Yao Tan, Suo Xiang, Song Taichu, Lu Zhihan, Zheng Wenbao, Wang Ziyu, Liu Zong, Bian Gun, Xu Xiang, Pei Zhuang, Niu Mian, Zhang Shi, Luan Chongji, Yuan Fengji, Han Guohua, He Meng, Shen Zhili 3
规画措置 規畫措置 規畫措置為民利者 History of Song 《宋史》 卷一百六十三 志第一百十六 職官三 Volume 163 Treatises 116: Offical Posts 3 2
规画盐池 規畫鹽池 多規畫鹽池利害 History of Song 《宋史》 卷四百八十四 列傳第二百四十三 周三臣 韓通 李筠 李重進 Volume 484 Biographies 243: Three Zhou officials Han Tong, Li Yun, Li Zhongjin 2
规画边 規畫邊 行院規畫邊事 History of Jin 《金史》 卷九十四 列傳第三十二: 夾谷清臣 襄 夾谷衡 完顏安國 瑤里孛迭 Volume 94 Biographies 32: Jiaguqingchen, Xiang, Jia Guheng, Wan Yananguo, Yaolibeidie 2
往规画 往規畫 詔蒙正往規畫 History of Song 《宋史》 卷二百六十三 列傳第二十二 張昭 竇儀 呂餘慶 劉熙古 石熙載 李穆 Volume 263 Biographies 22: Zhang Zhao, Dou Yi, Lu Yuqing, Liu Xigu, Shi Xizai, Li Mu 2