Chinese Notes
Chinese Notes

字体 (字體) zìtǐ

  1. zìtǐ noun calligraphic style / typeface
    Domain: Art 艺术 , Subdomain: Calligraphy 书法
    Notes: (CC-CEDICT '字體')
  2. zìtǐ noun font
    Domain: Computer Science 计算机科学 , Subdomain: User Interface 用户界面
    Notes: (CC-CEDICT '字體')

Contained in

新字体汉字字体字体排印学

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷四十二 列傳第三十二 齊高帝諸子上 Volume 42 Biographies 32: Sons of Emperor Gao of Southern Qi 1 2
Book of Liang 《梁書》 卷三十五 列傳第二十九 蕭子恪 弟子範 子顯 子雲 Volume 35: Xiao Zike; Xiao Zifan; Xiao Zixian; Xiao Ziyun 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十四 列傳第二十二: 游雅 高閭 趙逸 胡叟 胡方回 張湛 段承根 闞駰 劉延明 趙柔 索敞 宋繇 江式 Volume 34 Biographies 22: You Ya, Gao Lu, Zhao Yi, Hu Sou, Hu Fanggui, Zhang Zhan, Duan Chenggen, Kang Yin, Liu Yanming, Zhao Rou, Sou Chang, Song Yao, Jiang Shi 1
Book of Wei 《魏書》 卷52 趙逸 胡方回 胡叟 宋繇 張湛 宗欽 段承根 闞駰 劉昞 趙柔 索敞 陰仲達 Volume 56: Zhao Yi, Hu Fanghui, Hu Sou, Song Yao, Zhang Zhan, Zong Qin, Duan Chenggen, Kai Yin, Liu Bing, Zhao Rou, Sou Chang, Yin Zhongda 1
Book of Song 《宋書》 卷七十七 列傳第三十七 柳元景 顏師伯 沈慶之 Volume 77 Biographies 37: Liu Yuanjing, Yan Shibo, Shen Qingzhi 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百三十八 列傳第六十三 李嗣業 馬璘 李抱玉從父弟:抱真 抱真子:緘 路嗣恭子:應 Volume 138 Biographies 63: 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百二十二 列傳第七十二: 張獻誠 路嗣恭 曲環 進漢衡 楊朝晟 樊澤 李叔明 裴冑 Volume 122 Biographies 72: Zhang Xiancheng, Lu Sigong,Qu Huan, Jin Hanheng, Yang Chaocheng, Fan Ze, Li Shuming, Pei Zhou 1
The Literary Mind and the Carving of Dragons 《文心雕龍》 練字第三十九 Volume 39: Word Choice 1
Book of Sui 《隋書》 卷32 志第27 經籍一 Volume 32 Treatises 27: Bibliography 1 1
History of Song 《宋史》 卷四百六十二 列傳第二百二十一 方技下 賀蘭棲眞 柴通玄 甄棲眞 楚衍 僧志言 僧懷丙 許希 龐安時 錢乙 僧智緣 郭天信 魏漢津 王老志 王仔昔 林靈素 皇甫坦 王克明 莎衣道人 孫守榮 Volume 462 Biographies 221: Medicine and Divination 2 - He Lanqizhen, Chai Tongxuan, Zhen Qizhen, Chu Yan, Seng Zhiyan, Seng Huaibing, Xu Xi, Pang Anshi, Qian Yi, Seng Zhiyuan, Guo Tianxin, Wei Hanjin, Wang Laozhi, Wang Zixi, Lin Lingsu, Huang Futan, Wang Keming, Sha Yidaoren, Sun Shourong 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
字体仁 字體仁 字體仁 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百二十二 列傳第七十二: 張獻誠 路嗣恭 曲環 進漢衡 楊朝晟 樊澤 李叔明 裴冑 Volume 122 Biographies 72: Zhang Xiancheng, Lu Sigong,Qu Huan, Jin Hanheng, Yang Chaocheng, Fan Ze, Li Shuming, Pei Zhou 3
变字体 變字體 王逸少而微變字體 Book of Liang 《梁書》 卷三十五 列傳第二十九 蕭子恪 弟子範 子顯 子雲 Volume 35: Xiao Zike; Xiao Zifan; Xiao Zixian; Xiao Ziyun 2
字体业 字體業 字體業 Book of Wei 《魏書》 卷52 趙逸 胡方回 胡叟 宋繇 張湛 宗欽 段承根 闞駰 劉昞 趙柔 索敞 陰仲達 Volume 56: Zhao Yi, Hu Fanghui, Hu Sou, Song Yao, Zhang Zhan, Zong Qin, Duan Chenggen, Kai Yin, Liu Bing, Zhao Rou, Sou Chang, Yin Zhongda 2
澈字体 澈字體 洞澈字體 Book of Liang 《梁書》 卷三十五 列傳第二十九 蕭子恪 弟子範 子顯 子雲 Volume 35: Xiao Zike; Xiao Zifan; Xiao Zixian; Xiao Ziyun 2