Chinese Notes
Chinese Notes

chuán

chuán noun a beam / a rafter
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Architecture 建筑学

Contained in

椽子波椽

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《卷七‧木部》 Scroll 7, Mù Radical 6
Han Feizi 《韓非子》 外儲說左上第三十二 Chapter 32: A Collection of Sayings III 6
Wenxuan 《文選》 卷十一 Scroll 11 5
Wenxuan 《文選》 卷六 Scroll 6 4
History of Yuan 《元史》 卷七十二 志第二十三:  祭祀一 Volume 72 Treatises 25: Offerings 1 3
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十二 志第二: 禮儀二 Volume 22 Treatises 2: Rites 2 3
Wenxuan 《文選》 卷七 Scroll 7 3
Wenxuan 《文選》 卷五十九 Scroll 59 2
Book of Han 《漢書》 卷八十七 揚雄傳 上 Volume 87a: Yang Xiong 1 2
Wenxuan 《文選》 卷三 Scroll 3 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
采椽 採椽 采椽不斷 Huainanzi 《淮南子》 卷九 主術訓 Chapter 9: The Sovereign's Methods 26
榱椽 榱椽 其榱椽之佐乎 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六十二 吳書十七 是儀胡綜傳 Volume 62: Book of Wu 17 - Biographies of Shi Yi and Hu Zong 9
数椽 數椽 茅茨數椽 History of Song 《宋史》 卷四百五十八 列傳第二百十七 隱逸中 王樵 張愈 黃晞 周啟明 代淵 陳烈 孫侔 劉易 姜潛 連庶 章詧 俞汝尚 陽孝本 鄧考甫 宇文之邵 吳瑛 松江漁翁 杜生 順昌山人 南安翁 張𡒊 Volume 458 Biographies 217: Recluses 2 - Wang Qiao, Zhang Yu, Huang Xi, Zhou Qiming, Dai Yuan, Chen Lie, Sun Mou, Liu Yi, Jiang Qian, Lian Shu, Zhang Cha, Yu Rushang, Yang Xiaoben, Deng Kaofu, Yuwen Zhishao, Wu Ying, Songjiang Yuweng, Du Sheng, Shunchang Shanren, Nan Anweng, Zhang Yu 6
一椽 一椽 每家官為構室一椽以處之 History of Jin 《金史》 卷二十四 志第五: 地理上 上京路 咸平路 東京路 北京路 西京路 中都路 Volume 24 Treatises 5: Geography 1 - Shangjing Circuit, Xianping Circuit, Dongjing Circuit, Beijing Circuit, Xijing Circuit, Zhongbu Circuit 5
屋椽 屋椽 見屋椽竹東閒第十六可以為笛 Book of Later Han 《後漢書》 卷六十下 蔡邕列傳 Volume 60b: Biography of Cai Yong 4
椽栾 椽欒 登椽欒而 Book of Han 《漢書》 卷八十七 揚雄傳 上 Volume 87a: Yang Xiong 1 3
椽烛 椽燭 天壇椽燭四 History of Yuan 《元史》 卷七十二 志第二十三:  祭祀一 Volume 72 Treatises 25: Offerings 1 3
棌椽 棌椽 虞棌椽三等之制也 Book of Han 《漢書》 卷八十七 揚雄傳 上 Volume 87a: Yang Xiong 1 3
椽桷 椽桷 屋中柱及椽桷間 Book of Jin 《晉書》 卷八十五 列傳第五十五 劉毅 諸葛長民 何無忌 檀憑之 魏詠之 Volume 85 Biographies 55: Liu Yi; Zhuge Changmin; He Wuji; Tan Pingzhi; Wei Yongzhi 3
椽木 椽木 至入椽木二 History of Song 《宋史》 卷一百八十一 志第一百三十四 食貨下三 Volume 181 Treatises 134: Finance and Economics 2c 3