Chinese Notes
Chinese Notes

结集 (結集) jiéjí

  1. jiéjí noun Buddhist council
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Sanskrit: saṃgīti, Pāli: saṅgīti; at Buddhist councils communal recitation of teachings was performed and agreed upon (BL 'saṃgīti')
  2. jiéjí noun chant / recitation
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Sanskrit: saṃgīti, Pāli: saṅgīti (BL 'saṃgīti')

Contained in

第一次结集第二次结集

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百〇一 漢書3: 隱帝本紀上 Volume 101 Book of Later Jin 3: Emperor Yin Annals 1 2
History of Song 《宋史》 卷二百〇八 志第一百六十一 藝文七 Volume 208 Treatises 161: Arts and Literature 7 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十四 列傳第一百十四: 王播 李絳 楊於陵 Volume 164 Biographies 114: Wang Bo, Li Jiang, Yang Yuling 1
History of Song 《宋史》 卷三百六十八 列傳第一百二十七 王德 王彥 魏勝 張憲 楊再興 牛皋 胡閎休 Volume 368 Biographies 127: Wang De, Wang Yan, Wei Sheng, Zhang Xian, Yang Zaixing, Niu Gao, Hu Hongxiu 1
History of Song 《宋史》 卷四百六十 列傳第二百十九 列女 朱娥 張氏 彭列女 郝節娥 朱氏 崔氏 趙氏 丁氏 項氏 王氏二婦 徐氏 榮氏 何氏 董氏 譚氏 劉氏 張氏 師氏 陳堂前 節婦廖氏 劉當可母 曾氏婦 王袤妻 涂端友妻 詹氏女 劉生妻 謝泌妻 謝枋得妻 王貞婦 趙淮妾 譚氏婦 吳中孚妻 呂仲洙女 林老女 童氏女 韓氏女 王氏婦 劉仝子妻毛惜惜 Volume 460 Biographies 219: Exemplary Women - Zhu E, Zhang Shi, Peng Lienu, Hao Jiee, Zhu Shi, Cui Shi, Zhao Shi, Ding Shi, Xiang Shi, Wang Shierfu, Xu Shi, Rong Shi, He Shi, Dong Shi, Tan Shi, Liu Shi, Zhang Shi, Shi Shi, Chen Tangqian, Jie Fuliaoshi, Liu Dangkemu, Ceng Shifu, Wang Maoqi, Tu Duanyouqi, Zhan Shinu, Liu Shengqi, Xie Biqi, Xie Fangdeqi, Wang Zhenfu, Zhao Huaiqie, Tan Shifu, Wu Zhongfuqi, Lu ZhongZhunu, Lin Laonu, Tong Shinu, Han Shinu, Wang Shifu, Liutong Ziqi Mao Xixi 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷七十六 晉書2: 高祖本紀二 Volume 76 Book of Later Jin 2: Gaozu Annals 2 1
History of Song 《宋史》 卷三百〇八 列傳第六十七 上官正 盧斌 周審玉 裴濟 李繼宣 張旦 張煦 張佶 Volume 308 Biographies 67: Shang Guanzheng, Lu Bin, Zhou Shenyu, Pei Ji, Li Jixuan, Zhang Dan, Zhang Xu, Zhang Ji 1
History of Song 《宋史》 卷四百五十四 列傳第二百十三 忠義九 趙時賞 趙希洎 劉子薦黃文政 呂文信 鍾季玉潘方 耿世安 丁黼 米立趙文義 楊壽孫 侯畐 王孝忠 高應松張山翁 黃申 陳羍 蕭雷龍 宋應龍褚一正 鄒㵯劉子俊 劉沐 孫㮚 彭震龍 蕭燾夫 陳繼周 陳龍復 張鏜 張雲 張汴 呂武 鞏信 蕭明哲 杜滸 林琦 蕭資 徐臻 金應 何時陳子敬 劉士昭王士敏 趙孟壘 趙孟枀 Volume 454 Biographies 213: Loyalty and Righteousness 9 - Zhao Shishang, Zhao Xiji, Liu Zijianhuangwenzheng, Lu Wenxin, Zhong Jiyupanfang, Geng Shian, Ding Fu, Mi Lizhaowenyi, Yang Shousun, Hou Fu, Wang Xiaozhong, Gao Yingsongzhangshanweng, Huang Shen, Chen Da, Xiao Leilong, Song Yinglongchuyizheng, Zoufeng Liu Zijun, Liu Mu, Sun Li, Peng Zhenlong, Xiao Daofu, Chen Jizhou, Chen Longfu, Zhang Tang, Zhang Yun, Zhang Bian, Lu Wu, Gong Xin, Xiao Mingzhe, Du Hu, Lin Qi, Xiao Zi, Xu Zhen, Jin Ying, He Shichenzijing, Liu Shizhaowangshimin, Zhao Menglei, Zhao Mengsong 1
History of Song 《宋史》 卷四百二十二 列傳第一百八十一 林勳 劉才邵 許忻 應孟明 曾三聘 徐僑 度正 程珌 牛大年 陳仲微 梁成大 李知孝 Volume 422 Biographies 181: Lin Xun, Liu CaiShao, Xu Xin, Ying Mengming, Ceng Sanpin, Xu Qiao, Du Zheng, Cheng Bi, Niu Danian, Chen Zhongwei, Liang Chengda, Li Zhixiao 1
History of Song 《宋史》 卷二十七 本紀第二十七 高宗四 Volume 27 Annals 27: Gaozong 4 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
民结集 民結集 台二州民結集社會 History of Song 《宋史》 卷二十七 本紀第二十七 高宗四 Volume 27 Annals 27: Gaozong 4 2