Chinese Notes
Chinese Notes

五河 Wǔhé

  1. Wǔhé proper noun Wuhe
    Domain: Places 地方 , Subdomain: Anhui 安徽 , Concept: County 县
    Notes: Located in Bengbu 蚌埠, Anhui
  2. Wǔhé proper noun Punjab
    Domain: Places 地方 , Subdomain: Pakistan 巴基斯坦

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Scholars 《儒林外史》 第四十四回 Chapter 44 10
The Scholars 《儒林外史》 第四十五回 Chapter 45 8
History of Yuan 《元史》 卷五十九 志第十一:  地理二 Volume 59 Treatises 12: Geography 2 5
The Scholars 《儒林外史》 第四十七回 Chapter 47 5
History of Yuan 《元史》 卷一百六十六 列傳第五十三: 王綧 隋世昌 羅璧 劉恩 石高山 鞏彥暉 蔡珍 張泰亨 賀祉 孟德子義 鄭義 張榮實 石抹狗狗 楚鼎 樊楫 張均 信苴日 王昔剌 趙宏偉 Volume 166 Biographies 53: Wang Zhun, Sui Shichang, Luo Bi, Liu En, Shi Gaoshan, Gong Yanhui, Cai Zhen, Zhang Taiheng, He Zhi, Meng Deziyi, Zheng Yi, Zhang Rongshi, Shi Mogougou, Chu Ding, Fan Ji, Zhang Jun, Xin Juri, Wang Xila, Zhao Hongwei 4
History of Song 《宋史》 卷四十六 本紀第四十六 度宗 Volume 46 Annals 46: Duzong 3
Book of Wei 《魏書》 卷106上 地形志二上 Volume 106a Treatise 2: Terrain 1 3
History of Song 《宋史》 卷八十八 志第四十一 地理四 Volume 88 Treatises 41: Geography 4 3
History of Yuan 《元史》 卷一百五十二 列傳第三十九: 張晉亨 王珍 楊傑只哥 劉通 岳存 張子良 唐慶 齊榮顯 石天祿 石抹阿辛 劉斌 趙柔 Volume 152 Biographies 39: Zhang Jinheng, Wang Zhen, Yang Jiezhige, Liu Tong, Yue Cun, Zhang Ziliang, Tang Qing, Qi Rongxian, Shi Tianlu, Shi Moaxin, Liu Bin, Zhao Rou 3
The Scholars 《儒林外史》 第五十六回 Chapter 56 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
五河县 五河縣 以五河縣來屬 History of Yuan 《元史》 卷五十九 志第十一:  地理二 Volume 59 Treatises 12: Geography 2 17
五河水 五河水 按水經注卷五河水篇 Book of Wei 《魏書》 卷106上 地形志二上 Volume 106a Treatise 2: Terrain 1 6
捲五河 捲五河 按水經注卷五河水篇 Book of Wei 《魏書》 卷106上 地形志二上 Volume 106a Treatise 2: Terrain 1 6
回五河 回五河 回五河 The Scholars 《儒林外史》 第四十四回 Chapter 44 5
五河人 五河人 五河人 History of Ming 《明史》 卷一百三十一 列傳第十九 顧時 吳楨 薛顯 郭興 陳德 王志 梅思祖 金朝興 唐勝宗 陸仲亨 費聚 陸聚 鄭遇春 黃彬 葉昇 Volume 131 Biographies 19: Gu Shi, Wu Zhen, Xue Xian, Guo Xing, Chen De, Wang Zhi, Mei Sizu, Jin Chaoxing, Tang Shengzong, Lu Zhongheng, Fei Ju, Lu Ju, Zheng Yuchun, Huang Bin, Ye Sheng 5
城五河 城五河 城五河 History of Song 《宋史》 卷四十六 本紀第四十六 度宗 Volume 46 Annals 46: Duzong 3
问五河 問五河 問五河縣有甚麼山川風景 The Scholars 《儒林外史》 第四十七回 Chapter 47 3
清河五河 清河五河 與似道議柵清河五河口 History of Song 《宋史》 卷四百十一 列傳第一百七十 湯璹 蔣重珍 牟子才 朱貔孫 歐陽守道 Volume 411 Biographies 170: Tang Shu, Jiang Zhongzhen, Mou Zicai, Zhu Pisun, Ouyang Shoudao 2
鹤五河 鶴五河 於是東北自達裏帶石堡子至鶴五河地分 History of Jin 《金史》 卷二十四 志第五: 地理上 上京路 咸平路 東京路 北京路 西京路 中都路 Volume 24 Treatises 5: Geography 1 - Shangjing Circuit, Xianping Circuit, Dongjing Circuit, Beijing Circuit, Xijing Circuit, Zhongbu Circuit 2
直隶五河 直隸五河 南直隸五河縣人 The Scholars 《儒林外史》 第五十六回 Chapter 56 2