Chinese Notes
Chinese Notes

xiáng

  1. xiáng noun a school / a country school
    Domain: Literary Chinese 文言文
  2. xiáng verb to educate / to bring up / to nurture
    Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

庠序

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷二百八十四 列傳第四十三 陳堯佐兄:堯叟 弟:堯咨 從子:漸 宋庠弟:祁 Volume 284 Biographies 43: Chen Yaozuo and elder brother: Yaosou, younger brother: Yaozi, newpher: Jian, Song Xiang and younger brother: Qi 41
History of Song 《宋史》 卷三百二十二 列傳第八十一 何郯 吳中復 陳薦 王獵 孫思恭 周孟陽 齊恢 楊繪 劉庠 朱京 Volume 322 Biographies 81: He Tan, Wu Zhongfu, Chen Jian, Wang Lie, Sun Sigong, Zhou Mengyang, Qi Hui, Yang Hui, Liu Xiang, Zhu Jing 22
Book of Jin 《晉書》 卷一百二十 載記第二十 李特 李流 Volume 120 Records 20: Li Te; Li Liu 17
History of Song 《宋史》 卷三百七十七 列傳第一百三十六 向子諲 陳規 季陵 盧知原 陳桷 李璆 李朴 王庠 王衣 Volume 377 Biographies 136: Xiang ZiYin, Chen Gui, Ji Ling, Lu Zhiyuan, Chen Jue, Li Qiu, Li Pu, Wang Xiang, Wang Yi 13
History of Song 《宋史》 卷二百十一 表第二 宰輔二 Volume 211 Tables 2: Chancellors 2 11
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷六十五 南漢世家第五: 劉隱 Volume 65: Hereditary House of Southern Han 7
History of Song 《宋史》 卷二百〇八 志第一百六十一 藝文七 Volume 208 Treatises 161: Arts and Literature 7 6
History of Song 《宋史》 卷十一 本紀第十一 仁宗三 Volume 11 Annals 11: Renzong 3 6
Book of Wei 《魏書》 卷55 游明根 劉芳 Volume 55: You Minggen, Liu Fang 5
The Book of Rites 《禮記》 《王制》 Royal Regulations 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
宋庠 宋庠 宋庠參知政事 History of Song 《宋史》 卷十 本紀第十 仁宗二 Volume 10 Annals 10: Renzong 2 30
上庠 上庠 有虞氏養國老於上庠 The Book of Rites 《禮記》 《王制》 Royal Regulations 18
虞庠 虞庠 養庶老於虞庠 The Book of Rites 《禮記》 《王制》 Royal Regulations 12
庠在 庠在 虞庠在國之西郊 The Book of Rites 《禮記》 《王制》 Royal Regulations 9
道庠 道庠 陳道庠力戰 New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷六十五 南漢世家第五: 劉隱 Volume 65: Hereditary House of Southern Han 7
胶庠 膠庠 有三王養老膠庠之文 Book of Jin 《晉書》 卷二十一 志第十一 禮下 Volume 21 Treatises 11: Rites Part Three 7
曰庠 曰庠 周曰庠 Mencius 《孟子》 滕文公上 Teng Wen Gong I 5
弟庠 弟庠 特弟庠與兄弟及妹夫李含 Book of Jin 《晉書》 卷一百二十 載記第二十 李特 李流 Volume 120 Records 20: Li Te; Li Liu 5
李庠 李庠 益州刺史趙廞與略陽流人李庠害成都內史耿勝 Book of Jin 《晉書》 卷四 帝紀第四 孝惠帝 Volume 4 Annals 4: Emperor Hui 5
庠字 庠字 庠字胄卿 New Book of Tang 《新唐書》 卷七十一下   表第十一下 宰相世系一下 Volume 71b Tables 13: Chancellors Genealogy 1b 4