Chinese Notes
Chinese Notes

sōu

  1. sōu measure word measure word for boats and ships
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  2. sōu noun boat / vessel / ship
    Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷二百〇九  列傳第九十六: 外夷二 安南 Volume 209 Biographies 96: Foreign Peoples 2 - Annam 15
History of Yuan 《元史》 卷八 本紀第八: 世祖五 Volume 8 Annals 8: Shizu 5 13
History of Ming 《明史》 卷八十六 志第六十二 河渠四 Volume 86 Treatises 62: Rivers and Canals 4 11
History of Yuan 《元史》 卷一百三十二 列傳第十九: 杭忽思 步魯合答 玉哇失 麥里 探馬赤 拔都兒 昂吉兒 哈剌䚟 沙全 帖木兒不花 Volume 132 Biographies 19: Hanghusi, Buluheda, Yuwashi, Maili, Tanmachi, Badou'er, Angji'er, Haladai, Sha Quan, Tiemu'erbuhua 10
History of Yuan 《元史》 卷十三 本紀第十三: 世祖十 Volume 13 Annals 13: Shizu 10 10
History of Yuan 《元史》 卷一百二十九 列傳第十六: 來阿八赤 紐璘 阿剌罕 阿塔海 唆都 李恒 Volume 129 Biographies 16: Lai'abachi, Niulin, Alahan, Atahai, Suodou, Li Heng 10
History of Yuan 《元史》 卷一百六十五 列傳第五十二: 張禧 賈文備 解誠 管如德 趙匣剌 周全 孔元 朱國寶 張立 齊秉節 張萬家奴 郭昂 綦公直 楊賽因不花 鮮卑仲吉 完顏石柱 Volume 165 Biographies 52: Zhang Xi, Jia Wenbei, Jie Cheng, Guan Rude, Zhao Xiala, Zhou Quan, Kong Yuan, Zhu Guobao, Zhang Li, Qi Bingjie, Zhangwan Jianu, Guo Ang, Qi Gongzhi, Yangsaiyinbuhua, Xianbei Zhongji, Wanyan Shizhu 9
History of Ming 《明史》 卷三百二十二 列傳第二百一十 外國三 日本 Volume 322 Biographies 210: Foreign States 3 - Japan 8
History of Yuan 《元史》 卷一百五十四 列傳第四十一: 洪福源 鄭鼎 李進 石抹按只 謁只里 鄭溫 Volume 154 Biographies 41: Hong Bok-won, Zheng Ding, Li Jin, Shi Moanzhi, Ye Zhili, Zheng Wen 8
History of Yuan 《元史》 卷一百六十六 列傳第五十三: 王綧 隋世昌 羅璧 劉恩 石高山 鞏彥暉 蔡珍 張泰亨 賀祉 孟德子義 鄭義 張榮實 石抹狗狗 楚鼎 樊楫 張均 信苴日 王昔剌 趙宏偉 Volume 166 Biographies 53: Wang Zhun, Sui Shichang, Luo Bi, Liu En, Shi Gaoshan, Gong Yanhui, Cai Zhen, Zhang Taiheng, He Zhi, Meng Deziyi, Zheng Yi, Zhang Rongshi, Shi Mogougou, Chu Ding, Fan Ji, Zhang Jun, Xin Juri, Wang Xila, Zhao Hongwei 8