Chinese Notes
Chinese Notes

牡丹 mǔdān

mǔdān noun peony
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Botany 植物学 , Concept: Flower 花
Notes: A type of flower

Contained in

牡丹纹

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷六十七 志第四十三 輿服三 Volume 67 Treatises 43: Carriages and Clothing 3 7
History of Ming 《明史》 卷六十六 志第四十二 輿服二 Volume 66 Treatises 42: Carriages and Clothing 2 4
History of Song 《宋史》 卷六十三 志第十六 五行二上 Volume 63 Treatises 16: Five Elements 2a 4
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百七十九  列傳第一百零四 李鄭二王賈舒 Volume 179 Biographies 104: Li, Zheng, two Wangs, Jia, Shu 2
History of Song 《宋史》 卷四百三十 列傳第一百八十九 道學四 朱氏門人 黃榦 李燔 張洽 陳淳 李方子 黃灝 Volume 430 Biographies 189: Taoist Scholars 4 - Zhu Shimenren, Huang Gan, Li Fan, Zhang Qia, Chen Chun, Li Fangzi, Huang Hao 2
The Scholars 《儒林外史》 第二十九回 Chapter 29 2
History of Song 《宋史》 卷八十九 志第四十二 地理五 Volume 89 Treatises 42: Geography 5 2
History of Song 《宋史》 卷六十七 志第二十 五行五 Volume 67 Treatises 20: Five Elements 5 1
History of Song 《宋史》 卷一百六十三 志第一百十六 職官三 Volume 163 Treatises 116: Offical Posts 3 1
History of Yuan 《元史》 卷七十八 志第二十八:  輿服一 Volume 78 Treatises 31: Carriages and Clothes 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
牡丹花 牡丹花 貢暗花牡丹花紗 History of Song 《宋史》 卷八十六 志第三十九 地理二 Volume 86 Treatises 39: Geography 2 6
珠牡丹 珠牡丹 前後珠牡丹二 History of Ming 《明史》 卷六十六 志第四十二 輿服二 Volume 66 Treatises 42: Carriages and Clothing 2 6
翠牡丹 翠牡丹 又翠牡丹花 History of Ming 《明史》 卷六十六 志第四十二 輿服二 Volume 66 Treatises 42: Carriages and Clothing 2 4
牡丹开头 牡丹開頭 珠牡丹開頭二 History of Ming 《明史》 卷六十七 志第四十三 輿服三 Volume 67 Treatises 43: Carriages and Clothing 3 3
牡丹叶 牡丹葉 翠牡丹葉一十八片 History of Ming 《明史》 卷六十七 志第四十三 輿服三 Volume 67 Treatises 43: Carriages and Clothing 3 3
牡丹皮 牡丹皮 貢牡丹皮 History of Song 《宋史》 卷八十九 志第四十二 地理五 Volume 89 Treatises 42: Geography 5 2
白牡丹 白牡丹 政事相公此夕在白牡丹妓院 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷十三 梁書13: 列傳第三 朱瑄 朱瑾 時溥 王師範 劉知俊 楊崇本 蔣殷 張萬進 Volume 13 Book of Later Liang 13: Biographies 3 - Zhu Xuan, Zhu Jin, Shi Pu, Wang Shifan, Liu Zhijin, Yang Chongben, Jiang Yin, Zhang Wanjin 2
牡丹诗 牡丹詩 牡丹詩 History of Song 《宋史》 卷四百七十三 列傳第二百三十二 姦臣三 黃潛善 汪伯彥 秦檜 Volume 473 Biographies 232: Treacherous Officials 3 - Huang Qianshan, Wang Boyan, Qin Hui 2
赏牡丹 賞牡丹 運使至玉麟堂賞牡丹 History of Song 《宋史》 卷四百三十 列傳第一百八十九 道學四 朱氏門人 黃榦 李燔 張洽 陳淳 李方子 黃灝 Volume 430 Biographies 189: Taoist Scholars 4 - Zhu Shimenren, Huang Gan, Li Fan, Zhang Qia, Chen Chun, Li Fangzi, Huang Hao 2
牡丹二 牡丹二 前後珠牡丹二 History of Ming 《明史》 卷六十六 志第四十二 輿服二 Volume 66 Treatises 42: Carriages and Clothing 2 2