Chinese Notes
Chinese Notes

部长 (部長) bùzhǎng

bùzhǎng noun head of a department / minister
Domain: Government 政府
Notes: (CC-CEDICT '部長'; Guoyu '部長')

Contained in

副部长美国司法部长司法部长国防部长内政部长部长会议部长会

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
部长来 部長來 阻卜部長來貢 History of Liao 《遼史》 卷二十 本紀第二十: 興宗三 Volume 20 Annals 20: Xingzong 3 23
国部长 國部長 五國部長來貢方物 History of Liao 《遼史》 卷二十一 本紀第二十一: 道宗一 Volume 21 Annals 21: Daozong 1 22
神部长 神部長 安城王萬安國坐矯詔殺神部長奚買奴於苑中 Book of Wei 《魏書》 卷7上 高祖紀上 Volume 7a Annals: Gaozu 1 (Emperor Xiaowen) 5
部长来朝 部長來朝 曷蘇館諸部長來朝 History of Liao 《遼史》 卷十七 本紀第十七: 聖宗八 Volume 17 Annals 17: Shengzong 8 5
直部长 直部長 以女直部長遮母率眾來附 History of Liao 《遼史》 卷十九 本紀第十九: 興宗二 Volume 19 Annals 19: Xingzong 2 4
部长官 部長官 一為本部長官 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十八 列傳第四十八: 魏知古 盧懷慎 源乾曜 李元纮 杜暹 韓休 裴耀卿 Volume 98 Biographies 48: Wei Zhigu, Lu Huaishen, Yuan Ganyao, Li Yuanhong, Du Xian, Han Xiu, Pei Yaoqing 3
蛮部长 蠻部長 乃蠻部長亦難赤為發兵伐汪罕 History of Yuan 《元史》 卷一 本紀第一: 太祖 Volume 1 Annals 1: Taizu 3
剌部长 剌部長 撒與廣吉剌部長忒里虎追躡及之 History of Jin 《金史》 卷九十三 列傳第三十一: 顯宗諸子琮(本名承慶) 瑰(本名桓篤) 從彝(本名阿憐) 從憲(本名吾里不) 玠(本名謀良虎) 章宗諸子洪裕 洪靖(本名阿虎懶) 洪熙(本名訛魯不) 洪衍(本名撒改) 洪輝(本名訛論) 忒鄰 衞紹王子從恪 宣宗三子莊獻太子守忠 玄齡 荊王守純(本名盤都) 獨吉思忠 承裕 僕散揆 抹撚史扢搭 宗浩 Volume 93 Biographies 31: Xianzong sons Cong (former name Chengqing), Gui (former name Huandu), Cong Yi (former name Alian), Cong Xian (former name Wulibu), Jie (former name Mou Lianghu), Zhangzongzhuzihongyu, Hong Jing (former name Ahulan), Hong Xi (former name Elubu), Hong Yan (former name Sagai), Hong Hui (former name Elun), Te Lin, Weishaowangzicongke, Xuanzongsanzizhuangxiantaizishouzhong, Xuan Ling, Jingwangshouchun (former name Pandou), Dujisizhong, Cheng Yu, Pu Sankui, Monianshiguda, Zong Hao 3
青海部长 青海部長 青海部長他不囊犯西寧 History of Ming 《明史》 卷二十 本紀第二十 神宗一 Volume 20 Annals 20: Shenzong 1 3
部长史 部長史 昔人爲蜀部長史 Book of Liang 《梁書》 卷三十三 列傳第二十七 王僧孺 張率 劉孝綽 王筠 Volume 33: Wang Sengru; Zhang Shuai; Liu Xiaochuo 2