Chinese Notes
Chinese Notes

全活 quánhuó

quánhuó verb to preserve / to keep alive
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: In the sense of 保全 (GHC '全活')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百十六 列傳第一百七十五 吳淵 余玠 汪立信 向士璧 胡穎 冷應澂 曹叔遠 王萬 馬光祖 Volume 416 Biographies 175: Wu Yuan, Yu Jie, Wang Lixin, Xiang Shibi, Hu Ying, Leng Yingcheng, Cao Shuyuan, Wang Wan, Ma Guangzu 4
History of Ming 《明史》 卷二百八十一 列傳第一百六十九 循吏 Volume 281 Biographies 169: Virtuous Officials 4
History of Song 《宋史》 卷二百九十八 列傳第五十七 彭乘 嵇穎 梅摯 司馬池 李及 燕肅 蔣堂 劉夔 馬亮 陳希亮 Volume 298 Biographies 57: Peng Cheng, Ji Ying, Mei Zhi, Si Machi, Li Ji, Yan Su, Jiang Tang, Liu Kui, Ma Liang, Chen Xiliang 3
History of Song 《宋史》 卷三百九十九 列傳第一百五十八 鄭瑴 王庭秀 仇悆 高登 婁寅亮 宋汝爲 Volume 399 Biographies 158: Zheng Jue, Wang Tingxiu, Chou Yu, Gao Deng, Lou Yinliang, Song Ruwei 3
History of Yuan 《元史》 卷一百六十三 列傳第五十: 李德輝 張雄飛 張德輝 馬亨 程思廉 烏古孫澤 趙炳 Volume 163 Biographies 50: Li Dehui, Zhang Xiongfei, Zhang Dehui, Ma Heng, Cheng Silian, Wu Gusunze, Zhao Bing 3
History of Yuan 《元史》 卷一百五十七 列傳第四十四: 劉秉忠 張文謙 郝經 Volume 157 Biographies 44: Liu Bingzhong, Zhang Wenqian, Hao Jing 3
History of Jin 《金史》 卷一百二十四 列傳第六十二: 忠義四 馬慶祥 商衡 朮甲脫魯灰 楊達夫 馮延登 烏古孫仲端 烏古孫奴申 蒲察琦 蔡八兒 溫敦昌孫 完顏絳山 畢資倫 郭蝦蟆 Volume 124 Biographies 62: Zhong Yisi, Ma Qingxiang, Shang Heng, Paijiatuoluhui, Yang Dafu, Feng Yandeng, Wugusunzhongduan, Wugusunnushen, Pu Chaqi, Cai Baer, Wendun Changsun, Wanyan Jiangshan, Bi Zilun, Guo Xiama 3
History of Yuan 《元史》 卷一百九十  列傳第七十七: 儒學二 Volume 190 Biographies 77: Confucian Scholars 2 2
History of Song 《宋史》 卷三百四十七 列傳第一百〇六 孫鼛 吳時 李昭玘 吳師禮 王漢之 黃廉 朱服 張舜民 盛陶 章衡 顏復 孫升 韓川 龔鼎臣 鄭穆 席旦 喬執中 Volume 347 Biographies 106: Sun Gao, Wu Shi, Li Zhaoqi, Wu Shili, Wang Hanzhi, Huang Lian, Zhu Fu, Zhang Shunmin, Cheng Tao, Zhang Heng, Yan Fu, Sun Sheng, Han Chuan, Gong Dingchen, Zheng Mu, Xi Dan, Qiao Zhizhong 2
History of Yuan 《元史》 卷一百六十八 列傳第五十五: 陳祐 劉宣 何榮祖 陳思濟 秦長卿 趙與□ 姚天福 許國禎 Volume 168 Biographies 55: Chen You, Liu Xuan, He Rongzu, Chen Siji, Qin Zhangqing, Zhao Yu□, Yao Tianfu, Xu Guozhen 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
赖全活 賴全活 賴全活者以千數 Book of Sui 《隋書》 卷73 列傳第38 循吏 Volume 73 Biographies 38: Upright Officials 7
全活数 全活數 全活數十姓 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百七十三  列傳第九十八 裴度 Volume 173 Biographies 98: Pei Du 6
全活不可 全活不可 全活不可勝記 History of Song 《宋史》 卷四百 列傳第一百五十九 王信 汪大猷 袁燮 吳柔勝 游仲鴻 李祥 王介 宋德之 楊大全 Volume 400 Biographies 159: Wang Xin, Wang Dayou, Yuan Xie, Wu Rousheng, You Zhonghong, Li Xiang, Wang Jie, Song Dezhi, Yang Daquan 3
欲全活 欲全活 欲全活之 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷二十一 梁書21: 列傳11 龐師古 霍存 符道詔 徐懷玉 郭言 李唐賓 王虔裕 劉康乂 王彥章 賀德倫 Volume 21 Book of Later Liang 21: Biographies 11 - Pang Shigu, Huo Cun, Fu Daozhao, Xu Huaiyu, Guo Yan, Li Tangbin, Wang Qianyu, Liu Kangyi, Wang Yanzhang, He delun 3
蒙恩全活 蒙恩全活 蒙恩全活 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十 魏書十一 袁張涼國田王邴管傳 Volume 10: Book of Wei 10 - Biographies of Xun Yu, Xun You, and Jia Xu 2
渊全活 淵全活 因淵全活者六十五萬八千餘人 History of Song 《宋史》 卷四百十六 列傳第一百七十五 吳淵 余玠 汪立信 向士璧 胡穎 冷應澂 曹叔遠 王萬 馬光祖 Volume 416 Biographies 175: Wu Yuan, Yu Jie, Wang Lixin, Xiang Shibi, Hu Ying, Leng Yingcheng, Cao Shuyuan, Wang Wan, Ma Guangzu 2
全活数百万 全活數百萬 全活數百萬 History of Song 《宋史》 卷二百四十七 列傳第六 宗室四 Volume 247 Biographies 6: Imperial Clan 4 2
全活十 全活十 全活十餘萬口 History of Song 《宋史》 卷三百四十七 列傳第一百〇六 孫鼛 吳時 李昭玘 吳師禮 王漢之 黃廉 朱服 張舜民 盛陶 章衡 顏復 孫升 韓川 龔鼎臣 鄭穆 席旦 喬執中 Volume 347 Biographies 106: Sun Gao, Wu Shi, Li Zhaoqi, Wu Shili, Wang Hanzhi, Huang Lian, Zhu Fu, Zhang Shunmin, Cheng Tao, Zhang Heng, Yan Fu, Sun Sheng, Han Chuan, Gong Dingchen, Zheng Mu, Xi Dan, Qiao Zhizhong 2
蒙全活 蒙全活 匈奴得蒙全活之恩 Book of Han 《漢書》 卷九十四下 匈奴傳 Volume 94b: Traditions of the Xiongnu 2 2
全活数万 全活數萬 全活數萬計 History of Ming 《明史》 卷二百〇五 列傳第九十三 朱紈 張經 胡宗憲 曹邦輔 李遂 唐順之 Volume 205 Biographies 93: Zhu Wan, Zhang Jing, Hu Zongxian, Cao Bangfu, Li Sui, Tang Shunzhi 2