Chinese Notes
Chinese Notes

编次 (編次) biāncì

biāncì noun order of arrangement
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Writing 写作
Notes: (CC-CEDICT '編次')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷九十七 志第七十三 藝文二 Volume 97 Treatises 73: Arts and Literature 2 4
History of Song 《宋史》 卷一百二十八 志第八十一 樂三 Volume 128 Treatises 81: Music 3 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷一百  列傳第八十八: 序傳 Volume 100 Biographies 88: Preface to Biographies 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百〇二 列傳第五十二: 馬懷素 褚無量 劉子玄 徐堅 元行沖 吳兢 韋述 Volume 102 Biographies 52: Ma Huaisu, Chu Wuliang, Liu Zixuan, Xu Jian, Yuan Xingchong, Wu Jing, Wei Shu 2
History of Song 《宋史》 卷四百二十九 列傳第一百八十八 道學三 朱熹 張栻 Volume 429 Biographies 188: Taoist Scholars 3 - Zhu Xi, Zhang Shi 2
History of Jin 《金史》 卷七  本紀第七: 世宗中 Volume 7 Annals 7: Shizong 2 2
History of Song 《宋史》 卷一百五十一 志第一百〇四 輿服三 Volume 151 Treatises 104: Carriages and Clothes 3 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八十九 列傳第三十九: 狄仁傑 王方慶 姚璹 Volume 89 Biographies 39: Di Renjie, Wang Fangqing, Yao Shu 2
History of Song 《宋史》 卷九十八 志第五十一 禮一 Volume 98 Treatises 51: Rites 1 2
History of Song 《宋史》 卷二十七 本紀第二十七 高宗四 Volume 27 Annals 27: Gaozong 4 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
诏编次 詔編次 秘書監馬懷素受詔編次圖書 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百〇二 列傳第五十二: 馬懷素 褚無量 劉子玄 徐堅 元行沖 吳兢 韋述 Volume 102 Biographies 52: Ma Huaisu, Chu Wuliang, Liu Zixuan, Xu Jian, Yuan Xingchong, Wu Jing, Wei Shu 4
编次成书 編次成書 三案編次成書 History of Ming 《明史》 卷二十二 本紀第二十二 熹宗 Volume 22 Annals 22: Xizong 2
编次建炎 編次建炎 詔編次建炎以來譜牒 History of Song 《宋史》 卷二十七 本紀第二十七 高宗四 Volume 27 Annals 27: Gaozong 4 2
江编次 江編次 及江編次文章 Book of Chen 《陳書》 卷二十七 列傳第二十一: 江總 姚察 Volume 27: Jiang Zong; Yao Cha 2
类编次 類編次 郭守敬比類編次 History of Ming 《明史》 卷三十四 志第十 曆四 Volume 34 Treatises 10: Calendar 4 2
编次馆 編次館 劉承珪編次館閣書籍 History of Song 《宋史》 卷二百九十六 列傳第五十五 韓丕 師頏 張茂直 梁顥 楊徽之 呂文仲 王著 呂祐之 潘慎修 杜鎬 查道 Volume 296 Biographies 55: Han Pi, Shi Hang, Zhang Maozhi, Liang Hao, Yang Huizhi, Lu Wenzhong, Wang Zhe, Lu Youzhi, Pan Shenxiu, Du Gao, Cha Dao 2
编次其事 編次其事 編次其事 Records of the Grand Historian 《史記》 《孔子世家》 House of Confucius 2
求编次 求編次 求編次其父稿 History of Song 《宋史》 卷二百九十八 列傳第五十七 彭乘 嵇穎 梅摯 司馬池 李及 燕肅 蔣堂 劉夔 馬亮 陳希亮 Volume 298 Biographies 57: Peng Cheng, Ji Ying, Mei Zhi, Si Machi, Li Ji, Yan Su, Jiang Tang, Liu Kui, Ma Liang, Chen Xiliang 2
加编次 加編次 雖加編次 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十二 志第二: 禮儀二 Volume 22 Treatises 2: Rites 2 2