Chinese Notes
Chinese Notes

奉旨 fèngzhǐ

fèngzhǐ verb on imperial orders
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (FE '奉旨')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷九十二 志第四十一下: 百官八 Volume 92 Treatises 45: Official Posts 8 7
History of Ming 《明史》 卷七十四 志第五十 職官三 Volume 74 Treatises 50: Official Posts 3 7
History of Yuan 《元史》 卷二十二 本紀第二十二: 武宗一 Volume 22 Annals 22: Wuzong 1 7
History of Yuan 《元史》 卷二百〇五  列傳第九十二: 姦臣 Volume 205 Biographies 92: Treacherous Ministers 5
History of Yuan 《元史》 卷二十一 本紀第二十一: 成宗四 Volume 21 Annals 21: Chengzong 4 5
History of Yuan 《元史》 卷一百五十四 列傳第四十一: 洪福源 鄭鼎 李進 石抹按只 謁只里 鄭溫 Volume 154 Biographies 41: Hong Bok-won, Zheng Ding, Li Jin, Shi Moanzhi, Ye Zhili, Zheng Wen 5
History of Yuan 《元史》 卷二十三 本紀第二十三: 武宗二 Volume 23 Annals 23: Wuzong 2 5
History of Yuan 《元史》 卷一百二十三 列傳第十: 布智兒 召烈台抄兀兒 闊闊不花 拜延八都魯 阿朮魯 紹古兒 阿剌瓦而思 抄兒 也蒲甘卜 趙阿哥潘 純只海 苫徹拔都兒 怯怯里 塔不已兒 直脫兒 月里麻思 捏古剌 阿兒思蘭 哈八兒禿 艾貌 Volume 123 Biographies 10: Buzhier, Zhaolietaichaowuer, Kuokuobuhua, Baiyanbadoulu, Apailu, Shaoguer, Alawaersi, Chao'er, Yepuganbu, Zhao'agepan, Chunzhihai, Shanchebadouer, Qieqieli, Tabuyier, Zhituoer, Yuelimasi, Niegula, A'ersilan, Habaertu, Aimao 5
History of Yuan 《元史》 卷一百三十三 列傳第二十: 塔出 拜延 也罕的斤 葉仙鼐 脫力世官 忽剌出 重喜 旦只兒 脫歡 完者都拔都 失里伯 孛蘭奚 怯烈 暗伯 也速䚟兒 昔都兒 Volume 133 Biographies 20: Tachu, Baiyan, Yehandejin, Yexiannai, Tuolishiguan, Hulachu, Zhongxi, Danzhier, Tuohuan, Wanzhedoubadou, Shilibo, Beilanxi, Qielie, Anbo, Yesudai'er, Xidou'er 4
History of Ming 《明史》 卷五十六 志第三十二 禮十 Volume 56 Treatises 32: Rites 10 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
尝奉旨 嚐奉旨 而左都監完顏閭山乃言嘗奉旨清野 History of Jin 《金史》 卷一百〇八 列傳第四十六: 胥鼎 侯摯 把胡魯 師安石 Volume 108 Biographies 46: Xu Ding, Hou Zhi, Ba Hulu, Shi Anshi 5
比奉旨 比奉旨 比奉旨 History of Yuan 《元史》 卷十四 本紀第十四: 世祖十一 Volume 14 Annals 14: Shizu 11 4
近奉旨 近奉旨 近奉旨 History of Song 《宋史》 卷一百五十 志第一百〇三 輿服二 Volume 150 Treatises 103: Carriages and Clothes 2 4
先奉旨 先奉旨 戰棹都監楊從先奉旨募兵不至 History of Song 《宋史》 卷三百三十三 列傳第九十二 楊佐 李兌 沈立 張掞 張燾 俞充 劉瑾 閻詢 葛宮 張田 榮諲 李載 姚渙 朱景 李琮 朱壽隆 盧士宏 單煦 楊仲元 余良肱 潘夙 Volume 333 Biographies 92: Yang Zuo, Li Dui, Shen Li, Zhang Shan, Zhang Dao, Yu Chong, Liu Jin, Yan Xun, Ge Gong, Zhang Tian, Rong Yin, Li Zai, Yao Huan, Zhu Jing, Li Cong, Zhu Shoulong, Lu Shihong, Dan Xu, Yang Zhongyuan, Yu Lianggong, Pan Su 3
中书省奉旨 中書省奉旨 中書省奉旨 History of Yuan 《元史》 卷九十二 志第四十一下: 百官八 Volume 92 Treatises 45: Official Posts 8 3
嗣奉旨 嗣奉旨 孝嗣奉旨無所釐贊 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷四十四 列傳第二十五 徐孝嗣 沈文季 Volume 44 Biographies 25: Xu Xiaosi, Shen Wenji 3
昨奉旨 昨奉旨 昨奉旨許令仍舊 History of Yuan 《元史》 卷九 本紀第九: 世祖六 Volume 9 Annals 9: Shizu 6 3
侍郎奉旨 侍郎奉旨 遷工部侍郎奉旨 New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷三十五 唐六臣傳第二十三: 張文蔚 楊涉 張策 趙光逢 薛貽矩 蘇循 Volume 35 Biographies 15: Zhan Wenyu, Yang She, Zhang Ce, Zhao Guangfeng, Xue Yiju, Su Xun 2
奉旨归顺 奉旨歸順 惠開奉旨歸順 Book of Song 《宋書》 卷八十七 列傳第四十七 蕭惠開 殷琰 Volume 87 Biographies 47: Xiao Huikai, Yin Yan 2
奉旨升 奉旨升 各監人吏皆系奉旨升加 History of Yuan 《元史》 卷八十四 志第三十四:  選舉四 Volume 84 Treatises 37: Selection of Officials 4 2