Chinese Notes
Chinese Notes

未几 (未幾) wèijǐ

 1. wèijǐ adverb before long / soon
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 不久 (GHC '未几' 1; NCCED '未几' 1)
 2. wèijǐ adverb very few / not many
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 不多 (GHC '未几' 1; NCCED '未几' 2)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷二百七十七 列傳第三十六 張鑑 姚坦 索湘 宋太初 盧之翰 鄭文寶 王子輿 劉綜 卞袞 許驤 裴莊 牛冕 張適 欒崇吉 袁逢吉 韓國華 何蒙 慎知禮 Volume 277 Biographies 36: Zhang Jian, Yao Tan, Suo Xiang, Song Taichu, Lu Zhihan, Zheng Wenbao, Wang Ziyu, Liu Zong, Bian Gun, Xu Xiang, Pei Zhuang, Niu Mian, Zhang Shi, Luan Chongji, Yuan Fengji, Han Guohua, He Meng, Shen Zhili 16
History of Ming 《明史》 卷三百二十七 列傳第二百十五 外國八 韃靼 Volume 327 Biographies 215: Foreign States 8 15
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百三十三 世襲列傳二: 高季興 馬殷 劉言 錢鏐 Volume 133: Biographies of Descendents 2 - Gao Jixing, Ma Yin, Liu Yan, Qian Liu 13
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十 列傳第十八: 盧玄 盧柔 盧觀 盧同 盧誕 Volume 30 Biographies 18: Lu Xuan, Lu Rou, Lu Guan, Lu Tong, Lu Dan 12
History of Song 《宋史》 卷二百七十 列傳第二十九 顏衎 劇可久 趙逢 蘇曉 高防 馮瓚 邊珝 王明 許仲宣 楊克讓 段思恭 侯陟 李符 魏丕 董樞 Volume 270 Biographies 29: Yan Kan, Ju Kejiu, Zhao Feng, Su Xiao, Gao Fang, Feng Zan, Bian Xu, Wang Ming, Xu Zhongxuan, Yang Kerang, Duan Sigong, Hou Zhi, Li Fu, Wei Pi, Dong Shu 11
History of Yuan 《元史》 卷一百三十四 列傳第二十一: 撒吉思 月合乃 昔班 鐵連 愛薛 闊闊 禿忽魯 唐仁祖 朵兒赤 和尚 劉容 迦魯納答思 闊里吉思 小雲石脫忽憐 斡羅思 朵羅台弟闊闊出 子脫歡 也先不花 Volume 134 Biographies 21: Sajisi, Yuehenai, Xiban, Tielian, Aixue, Kuokuo, Tuhulu, Tang Renzu, Duo'erchi, Heshang, Liu Rong, Jialunadasi, Kuolijisi, Xiaoyunshituohulian, Woluosi, Duoluotaidikuokuochu, Zituohuan, Yexianbuhua 11
History of Jin 《金史》 卷一百〇三 列傳第四十一: 完顏仲元 完顏阿鄰 完顏霆 烏古論長壽 完顏佐+完顏齩住 石抹仲溫 烏古論禮 蒲察阿里 奧屯襄 完顏蒲剌都 夾谷石里哥 朮甲臣嘉 紇石烈桓端 完顏阿里不孫 完顏鐵哥 納蘭胡魯剌 Volume 103 Biographies 41: Wanyan Zhongyuan, Wanya Nalin, Wan Yanting, Wugulunzhangshou, Wanyanzuowanyanyaozhu, Shimo Zhongwen, Wugu Lunli, Pucha Ali, Ao Tunxiang, Wanyanpuladou, Jiagushilige, Paijia Chenjia, Geshiliehuanduan, Wanyanalibusun, Wanyan Tiege, Nalanhulula 11
Book of Sui 《隋書》 卷23 志第18 五行下 Volume 23 Treatises 18: Five Elements 2 10
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷八十九 列傳第七十七: 藝術上 Volume 89 Biographies 77: Diviners 1 10
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百三十四 僭偽列傳一: 楊行密 李昪 王審知 Volume 134: Biographies of Usurpers 1 - Yang Xingmi, Li Bian, Wang Shenzhi 9