Chinese Notes
Chinese Notes

水果 shuíguǒ

shuíguǒ noun fruit
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食 , Concept: Fruit 水果
Notes: The tone of the first syllable is changed from third to second, in accordance with tone sandhi 变调, because the second syllable is also third tone (Sun 2006, loc. 551).

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷二百六十二 列傳第二十一 李穀 昝居潤 竇貞固 李濤 王易簡 趙上交 張錫 張鑄 邊歸讜 劉溫叟 劉濤 邊光範 劉載 程羽 Volume 262 Biographies 21: Li Gu, Zan Jurun, Dou Zhengu, Li Tao, Wang Yijian, Zhao Shangjiao, Zhang Xi, Zhang Zhu, Bian Guidang, Liu Wensou, Liu Tao, Bian Guangfan, Liu Zai, Cheng Yu 1
History of Ming 《明史》 卷二百九十六 列傳第一百八十四 孝義一 Volume 296 Biographies 184: Filial Acts 1 1
Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《卷十二‧水部》 Scroll 12, Shuǐ Radical 1
History of Song 《宋史》 卷四百二十六 列傳第一百八十五 循吏 陳靖 張綸 邵曄 崔立 魯有開 張逸 吳遵路 趙尚寬 高賦 程師孟 韓晉卿 葉康直 宋慈 Volume 426 Biographies 185: Xun Li, Chen Jing, Zhang Lun, Shao Ye, Cui Li, Lu Youkai, Zhang Yi, Wu Zunlu, Zhao Shangkuan, Gao Fu, Cheng Shimeng, Han Jinqing, Ye Kangzhi, Song Ci 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十一 列傳第一百四十一: 方伎 Volume 191 Biographies 141: The Arts 1
History of Song 《宋史》 卷三百三十四 列傳第九十三 徐禧 李稷 高永能 沈起 劉彝 熊本 蕭注 陶弼 林廣 Volume 334 Biographies 93: Xu Xi, Li Ji, Gao Yongneng, Shen Qi, Liu Yi, Xiong Ben, Xiao Zhu, Tao Bi, Lin Guang 1