Chinese Notes
Chinese Notes

miē

miē phonetic the bleating of sheep
Domain: Acoustics 声学

Contained in

嗡嘛呢叭咩吽

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百九十一 列傳第二百五十 外國七 流求國 定安國 渤海國 日本國 党項 Volume 491 Biographies 250: Foreign States 7 - Ryukyu Islands, Ding'an, Bohai, Japan, Tangut 16
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十二上 列傳第一百四十七上 南蠻上 Volume 222a Biographies 147a: Southern Man 1 7
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十二中 列傳第一百四十七中 南蠻中 Volume 222b Biographies 147b:Southern Man 2 5
History of Song 《宋史》 卷二百五十三 列傳第十二 折德扆 馮繼業 王承美 李繼周 孫行友 Volume 253 Biographies 12: Zhe Deyi, Feng Jiye, Wang Chengmei, Li Jizhou, Sun Xingyou 3
New Book of Tang 《新唐書》 卷四十二    志第三十二  地理六 Volume 42 Treatises 36: Gepgraphy 6 3
History of Yuan 《元史》 卷一 本紀第一: 太祖 Volume 1 Annals 1: Taizu 3
History of Yuan 《元史》 卷一百〇七 表第二:  宗室世系表 Volume 107 Tables 2: Imperial Clan Genealogy 3
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十七 列傳第一百四十七: 南蠻 西南蠻 Volume 197 Biographies 147: Southern Man, Southernwest Man 2
History of Jin 《金史》 卷六十二 表第四: 交聘表下 Volume 62 Tables 4: Communication between States 3 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷四十三下   志第三十三下 地理七下 Volume 43b Treatises 38: Gepgraphy 7b 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
苴咩 苴咩 臯遂命巡官崔佐時至牟尋所都陽苴咩城 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十七 列傳第一百四十七: 南蠻 西南蠻 Volume 197 Biographies 147: Southern Man, Southernwest Man 13
咩城 咩城 佐時至蠻國羊咀咩城 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十 列傳第九十: 韋皋 張建封 盧群 Volume 140 Biographies 90: Wei Gao, Zhang Jianfeng, Lu Qun 11
咩逋 咩逋 咩逋 History of Song 《宋史》 卷二百五十七 列傳第十六 吳廷祚 李崇矩 王仁贍 楚昭輔 李處耘 Volume 257 Biographies 16: Wu Tingzuo, Li Chongju, Wang Renshan, Chu Zhaofu, Li Chuyun 7
咩罗 咩羅 咩羅皮 New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十二上 列傳第一百四十七上 南蠻上 Volume 222a Biographies 147a: Southern Man 1 5
骨咩 骨咩 慶州骨咩 History of Song 《宋史》 卷八 本紀第八 真宗三 Volume 8 Annals 8: Zhenzong 3 5
咩颭 咩颭 咩颭詳穩 History of Jin 《金史》 卷二十四 志第五: 地理上 上京路 咸平路 東京路 北京路 西京路 中都路 Volume 24 Treatises 5: Geography 1 - Shangjing Circuit, Xianping Circuit, Dongjing Circuit, Beijing Circuit, Xijing Circuit, Zhongbu Circuit 4
咩迷 咩迷 涇原咩迷卞杏家族納質內附 History of Song 《宋史》 卷九 本紀第九 仁宗一 Volume 9 Annals 9: Renzong 1 3
咩族 咩族 靈州通遠軍界嗓咩族 History of Song 《宋史》 卷四百九十一 列傳第二百五十 外國七 流求國 定安國 渤海國 日本國 党項 Volume 491 Biographies 250: Foreign States 7 - Ryukyu Islands, Ding'an, Bohai, Japan, Tangut 3
咩率 咩率 爲其首領咩㗭率來離諸族擊走之 History of Song 《宋史》 卷四百九十一 列傳第二百五十 外國七 流求國 定安國 渤海國 日本國 党項 Volume 491 Biographies 250: Foreign States 7 - Ryukyu Islands, Ding'an, Bohai, Japan, Tangut 2
咩哩 咩哩 嫁脫奔咩哩犍 History of Yuan 《元史》 卷一 本紀第一: 太祖 Volume 1 Annals 1: Taizu 2