Chinese Notes
Chinese Notes

庙堂 (廟堂) miàotáng

miàotáng noun imperial ancestral temple / imperial court / temple
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '廟堂')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百〇七 列傳第一百六十六 杜範 楊簡 錢時 張虙 呂午 Volume 407 Biographies 166: Du Fan, Yang Jian, Qian Shi, Zhang Fu, Lu Wu 3
History of Song 《宋史》 卷四百〇六 列傳第一百六十五 崔與之 洪咨夔 許奕 陳居仁 劉漢弼 Volume 406 Biographies 165: Cui Yuzhi, Hong Zikui, Xu Yi, Chen Juren, Liu Hanbi 3
New Book of Tang 《新唐書》 卷十一     志第一    禮樂一 Volume 11 Treatises 1: Rites and Music 1 3
Wenxuan 《文選》 卷三十八 Scroll 38 3
History of Song 《宋史》 卷四百二十一 列傳第一百八十 楊棟 姚希得 包恢 常挺 陳宗禮 常楙 家鉉翁 李庭芝 Volume 421 Biographies 180: Yang Dong, Yao Xide, Bao Hui, Chang Ting, Chen Zongli, Chang Mao, Jia Xuanweng, Li Tingzhi 3
History of Song 《宋史》 卷四百二十三 列傳第一百八十二 吳泳 徐範 李韶 王邁 史彌鞏 陳塤 趙與𥲅 李大同 黃㽦 楊大異 Volume 423 Biographies 182: Lie Chuandiyibaibashier, Wu Yong, Xu Fan, Li Shao, Wang Mai, Shi Migong, Chen Xun, Zhao Yuchou, Li Datong, Huang Xun, Yang Dayi 3
History of Ming 《明史》 卷二百七十四 列傳第一百六十二 史可法 高弘圖 姜曰廣 Volume 274 Biographies 162: Shi Kefa, Gao Hongtu, Jiang Yueguang 3
History of Song 《宋史》 卷四百十一 列傳第一百七十 湯璹 蔣重珍 牟子才 朱貔孫 歐陽守道 Volume 411 Biographies 170: Tang Shu, Jiang Zhongzhen, Mou Zicai, Zhu Pisun, Ouyang Shoudao 3
History of Song 《宋史》 卷三百八十七 列傳第一百四十六 黃洽 汪應辰 王十朋 吳芾 陳良翰 杜莘老 Volume 387 Biographies 146: Huang Qia, Wang Yingchen, Wang Shipeng, Wu Fei, Chen Lianghan, Du Shenlao 3
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷八  梁本紀下第八 簡文帝 元帝 敬帝 Volume 8 :Liang Annals 3: Emperor Jianwen, Emperor Yuan, Emperor Jing 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
庙堂之上 廟堂之上 廟堂之上 The Book of Rites 《禮記》 《禮器》 Rites in the Formation of Character 39
在庙堂 在廟堂 皆在廟堂 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十二 志第二: 禮儀二 Volume 22 Treatises 2: Rites 2 6
孔子庙堂 孔子廟堂 建孔子廟堂 Book of Wei 《魏書》 卷79 成淹 範紹 劉桃符 劉道斌 董紹 馮元興 鹿悆 張熠 Volume 79: Cheng Yan, Fan Shao, Liu Taofu, Dong Shao, Feng Yuanxing, Lu Yu, Zhang Yi 6
居庙堂 居廟堂 主北方邑居廟堂祭祀祝禱事 Book of Jin 《晉書》 卷十一 志第一 天文上 Volume 11 Treatises 1: Astronomy Part One 5
今庙堂 今廟堂 今廟堂大臣 History of Song 《宋史》 卷三百四十 列傳第九十九 呂大防兄:大忠 弟:大鈞 大臨 劉摯 蘇頌 Volume 340 Biographies 99: Lu Dafang and elder brother: Dazhong, younger brother: Dajun, Da Lin, Liu Zhi, Su Song 4
行庙堂 行廟堂 有兔行廟堂上 Book of Jin 《晉書》 卷二十八 志第十八 五行中 Volume 28 Treatises 18: Five Elements Part Two 4
庙堂上 廟堂上 有兔行廟堂上 Book of Jin 《晉書》 卷二十八 志第十八 五行中 Volume 28 Treatises 18: Five Elements Part Two 4
议庙堂 議廟堂 寢議廟堂 Book of Liang 《梁書》 卷二十一 列傳第十五 王瞻 王志 王峻 王暕 子訓 王泰 王份 孫鍚 僉 張充 柳惲 蔡撙 江蒨 Volume 21: Wang Zhan; Wang Zhi; Wang Jun; Wang Jian; Wang Xun; Wang Tai; Wang Fen; Wang Yang; Zhang Chong; Liu Yun; Cai Zun; Jiang Qian 3
脤庙堂 脤廟堂 受脤廟堂 Book of Zhou 《周書》 卷20 列傳第12 王盟 賀蘭祥 尉遲綱 叱列伏龜 閻慶 Volume 20 Biographies 12: Wang Meng; He Lanxiang; Wei Chigang; Chilie Fugui; Yan Qing 3
坐庙堂 坐廟堂 天子被之而坐廟堂 Huainanzi 《淮南子》 卷十六 說山訓 Chapter 16: A Mountain of Persuasion 3