Chinese Notes
Chinese Notes

政权 (政權) zhèngquán

zhèngquán noun political power / regime
Domain: Politics 政治
Notes: (CC-CEDICT '政權')

Contained in

行政权参政权

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷一百七十五 列傳第六十二: 張珪 李孟 張養浩 敬儼 Volume 175 Biographies 62: Zhang Gui, Li Meng, Zhang Yanghao, Jing Yan 2
History of Ming 《明史》 卷二百〇八 列傳第九十六 張芹 汪應軫 蕭鳴鳳 齊之鸞 袁宗儒 許相卿 顧濟 章僑 余珊 韋商臣 黎貫 彭汝實 鄭自璧 戚賢 劉繪 錢薇 洪垣 周思兼 顏鯨 Volume 208 Biographies 96: Zhang Qin, Wang Yingzhen, Xiao Mingfeng, Qi Zhiluan, Yuan Zongru, Xu Xiangqing, Gu Ji, Zhang Qiao, Yu Shan, Wei Shangchen, Li Guan, Peng Rushi, Zheng Zibi, Qi Xian, Liu Hui, Qian Wei, Hong Yuan, Zhou Sijian, Yan Jing 1
History of Song 《宋史》 卷三百七十七 列傳第一百三十六 向子諲 陳規 季陵 盧知原 陳桷 李璆 李朴 王庠 王衣 Volume 377 Biographies 136: Xiang ZiYin, Chen Gui, Ji Ling, Lu Zhiyuan, Chen Jue, Li Qiu, Li Pu, Wang Xiang, Wang Yi 1
History of Yuan 《元史》 卷三十一 本紀第三十一: 明宗 Volume 31 Annals 31: Mingzong 1
History of Yuan 《元史》 卷一百四十五 列傳第三十二: 亦憐真班 廉惠山海牙 月魯不花 達禮麻識理 Volume 145 Biographies 32: Yilianzhenban, Lianhuishanhaiya, Yuelubuhua, Dalimashili 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百八十五  列傳第一百十 鄭二王韋張 Volume 185 Biographies 110: Zheng, two Wangs, Wei, Zhang 1
History of Ming 《明史》 卷二百四十五 列傳第一百三十三 周起元 繆昌期 周順昌 周宗建 黃尊素 李應昇 萬燝 Volume 245 Biographies 133: Zhou Qiyuan, Miao Changqi, Zhou Shunchang, Zhou Zongjian, Huang Zunsu, Li Yingsheng, Wan Jing 1
Book of Jin 《晉書》 Introduction 1
History of Ming 《明史》 卷三百〇六 列傳第一百九十四 閹黨 焦芳 張綵 顧秉謙 崔呈秀 劉志選 曹欽程 王紹徽 霍維華 閻鳴泰 賈繼春 田爾耕 Volume 306 Biographies 194: Eunuchs - Jiao Fang, Zhang Cai, Gu Bingqian, Cui Chengxiu, Liu Zhixuan, Cao Qincheng, Wang Shaohui, Huo Weihua, Yan Mingtai, Jia Jichun, Tian Ergeng 1
Book of Han 《漢書》 卷六十 杜周傳 Volume 60: Du Zhou 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
政权在 政權在 或政權在臣下 Book of Han 《漢書》 卷六十 杜周傳 Volume 60: Du Zhou 2
窃政权 竊政權 雖竊政權 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百八十五  列傳第一百十 鄭二王韋張 Volume 185 Biographies 110: Zheng, two Wangs, Wei, Zhang 2