Chinese Notes
Chinese Notes

戍边 (戍邊) shùbiān

shùbiān verb to garrison the border / to guard the frontier / exile to a border garrison post
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: (CC-CEDICT '戍邊')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷一百四十一 列傳第二十九 齊泰 黃子澄 方孝孺 練子寧 茅大芳 卓敬 陳迪 景清 連楹 胡閏 王度 Volume 141 Biographies 29: Qi Tai, Huang Zicheng, Fang Xiaoru, Lian Zining, Mao DaFang, Zhuo Jing, Chen Di, Jing Qing, Lian Ying, Hu Run, Wang Du 7
History of Ming 《明史》 卷九十四 志第七十 刑法二 Volume 94 Treatises 70: Punishment and Law 2 5
History of Jin 《金史》 卷三  本紀第三: 太宗 Volume 3 Annals 3: Taizong 4
History of Ming 《明史》 卷三百〇七 列傳第一百九十五 佞倖 紀綱 門達 李孜省 繼曉 江彬 錢寧 陸炳 邵元節 陶仲文 顧可學 Volume 307 Biographies 195: Flatter and Imitation - Ji Gang, Men Da, Li Zisheng, Ji Xiao, Jiang Bin, Qian Ning, Lu Bing, Shao Yuanjie, Tao Zhongwen, Gu Kexue 4
History of Ming 《明史》 卷三百〇八 列傳第一百九十六 奸臣 胡惟庸 陳瑛 嚴嵩 周延儒 溫體仁 馬士英 Volume 308 Biographies 196: Treacherous Officials - Hu Weiyong, Chen Ying, Yan Song, Zhou Yanru, Wen Tiren, Ma ShiYing 3
History of Ming 《明史》 卷二百五十四 列傳第一百四十二 喬允升 曹于汴 孫居相 曹珖 陳于庭 鄭三俊 李日宣 張瑋 Volume 254 Biographies 142: Qiao Yunsheng, Cao Yubian, Sun Juxiang, Cao Guang, Chen Yuting, Zheng Sanjun, Li Rixuan, Zhang Wei 3
History of Song 《宋史》 卷三百三十六 列傳第九十五 司馬光子:康 呂公著子:希哲 希純 Volume 336 Biographies 95: Sima Guang and sons:Kang, Lu Gongzhe and son: Xizhe, Xi Chun 3
History of Ming 《明史》 卷一百九十八 列傳第八十六 楊一清 王瓊 彭澤 毛伯溫 翁萬達 Volume 198 Biographies 86: Yang Yiqing, Wang Qiong, Peng Ze, Mao Bowen, Weng Wanda 3
History of Jin 《金史》 卷七十二 列傳第十: 婁室子:活女 謀衍 仲(本名石古乃),族子:海里 銀朮可子:彀英(本名撻懶) 母弟:麻吉(子:沃側) 弟:拔離速 習古乃 Volume 72 Biographies 10: Lou Shi and son: Huonu, Mou Yan, Zhong (formerly named Shigunai),descendant: Haili, Yin Paike and son: Gou Ying (formerly named Talan), Mu younger brother: Maji (son: Woce), younger brother: Ba Lisu, Xi Gunai 3
History of Ming 《明史》 卷二百〇四 列傳第九十二 陳九疇 翟鵬 孫繼魯 曾銑 丁汝夔 楊守謙 商大節 王忬 楊選 Volume 204 Biographies 92: Chen Jiuchou, Di Peng, Sun Jilu, Ceng Xian, Ding Rukui, Yang Shouqian, Shang Dajie, Wang Yu, Yang Xuan 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
死戍边 死戍邊 減死戍邊 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十五 本紀第十五: 憲宗下 Volume 15 Annals 15: Xianzong 2 6
悉戍边 悉戍邊 姻黨悉戍邊 History of Ming 《明史》 卷一百四十一 列傳第二十九 齊泰 黃子澄 方孝孺 練子寧 茅大芳 卓敬 陳迪 景清 連楹 胡閏 王度 Volume 141 Biographies 29: Qi Tai, Huang Zicheng, Fang Xiaoru, Lian Zining, Mao DaFang, Zhuo Jing, Chen Di, Jing Qing, Lian Ying, Hu Run, Wang Du 4
令戍边 令戍邊 無令戍邊日久 History of Song 《宋史》 卷一百九十六 志第一百四十九 兵十 Volume 196 Treatises 149: Military 10 3
戍边陲 戍邊陲 分戍邊陲 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十九 列傳第八十九: 陸贄 Volume 139 Biographies 89: Lu Zhi 3
军戍边 軍戍邊 時議簽軍戍邊 History of Jin 《金史》 卷九十四 列傳第三十二: 夾谷清臣 襄 夾谷衡 完顏安國 瑤里孛迭 Volume 94 Biographies 32: Jiaguqingchen, Xiang, Jia Guheng, Wan Yananguo, Yaolibeidie 3
家属戍边 家屬戍邊 家屬戍邊 History of Ming 《明史》 卷二十 本紀第二十 神宗一 Volume 20 Annals 20: Shenzong 1 3
万戍边 萬戍邊 召諸道兵十七萬戍邊 New Book of Tang 《新唐書》 卷五十三    志第四十三  食貨三 Volume 53 Treatises 49: Finance and Economics 3 3
瑺戍边 瑺戍邊 瑺戍邊 History of Ming 《明史》 卷十 本紀第十 英宗前紀 Volume 10 Annals 10: Yingzong Former Records 2
行省戍边 行省戍邊 與平章政事獨吉思忠行省戍邊 History of Jin 《金史》 卷九十三 列傳第三十一: 顯宗諸子琮(本名承慶) 瑰(本名桓篤) 從彝(本名阿憐) 從憲(本名吾里不) 玠(本名謀良虎) 章宗諸子洪裕 洪靖(本名阿虎懶) 洪熙(本名訛魯不) 洪衍(本名撒改) 洪輝(本名訛論) 忒鄰 衞紹王子從恪 宣宗三子莊獻太子守忠 玄齡 荊王守純(本名盤都) 獨吉思忠 承裕 僕散揆 抹撚史扢搭 宗浩 Volume 93 Biographies 31: Xianzong sons Cong (former name Chengqing), Gui (former name Huandu), Cong Yi (former name Alian), Cong Xian (former name Wulibu), Jie (former name Mou Lianghu), Zhangzongzhuzihongyu, Hong Jing (former name Ahulan), Hong Xi (former name Elubu), Hong Yan (former name Sagai), Hong Hui (former name Elun), Te Lin, Weishaowangzicongke, Xuanzongsanzizhuangxiantaizishouzhong, Xuan Ling, Jingwangshouchun (former name Pandou), Dujisizhong, Cheng Yu, Pu Sankui, Monianshiguda, Zong Hao 2
分戍边 分戍邊 分戍邊陲 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十九 列傳第八十九: 陸贄 Volume 139 Biographies 89: Lu Zhi 2