Chinese Notes
Chinese Notes

籍籍 jíjí

jíjí adjective noisy / of high reputation / intricate
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '籍籍')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wenxuan 《文選》 卷三十一 Scroll 31 3
History of Ming 《明史》 卷三百〇八 列傳第一百九十六 奸臣 胡惟庸 陳瑛 嚴嵩 周延儒 溫體仁 馬士英 Volume 308 Biographies 196: Treacherous Officials - Hu Weiyong, Chen Ying, Yan Song, Zhou Yanru, Wen Tiren, Ma ShiYing 2
History of Song 《宋史》 卷四百三十四 列傳第一百九十三 儒林四 劉子翬 呂祖謙 蔡元定子:沉 陸九齡兄:九韶 陸九淵 薛季宣 陳傅良 葉適 戴溪 蔡幼學 楊泰之 Volume 434 Biographies 193: Confucian Scholars 4 - Liu Zihui, Lu Zuqian, Cai Yuandingzi:chen, Lu Jiulingxiong:jiushao, Lu Jiuyuan, Xue Jixuan, Chen Fuliang, Ye Shi, Dai Xi, Cai Youxue, Yang Taizhi 2
History of Ming 《明史》 卷二百四十三 列傳第一百三十一 趙南星 鄒元標 孫慎行 高攀龍 馮從吾 Volume 243 Biographies 131: Zhao Nanxing, Zou Yuanbiao, Sun Shenxing, Gao Panlong, Feng Congwu 2
History of Ming 《明史》 卷二百十五 列傳第一百〇三 王治 歐陽一敬 周弘祖 詹仰庇 駱問禮 鄭履淳 陳吾德 汪文輝 劉奮庸 Volume 215 Biographies 103: Ouyang Yijing, Zhou Hongzu, Zhan Yangbi, Luo Wenli, Zheng Luchun, Chen Wude, Wang Wenhui, Liu Fenyong 2
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷四十四 列傳第三十四 齊武帝諸子 文惠諸子 明帝諸子 Volume 44 Biographies 34: Sons of Emperor Wu of Southern Qi, Sons of Emperor Wenhui of Southern Qi, Sons of Emperor Ming of Southern Qi 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八十八 列傳第三十八: 韋思謙 陸元方 蘇瑰 Volume 88 Biographies 38: Wei Siqian, Lu Yuanfang, Su Gui 1
History of Song 《宋史》 卷三百十四 列傳第七十三 Fan Zhongyan and son: Chunyou, Chun Li, Chun Cui, Fan Chunren and son: Zhengping Volume 314 Biographies 73: 1
History of Song 《宋史》 卷三百八十七 列傳第一百四十六 黃洽 汪應辰 王十朋 吳芾 陳良翰 杜莘老 Volume 387 Biographies 146: Huang Qia, Wang Yingchen, Wang Shipeng, Wu Fei, Chen Lianghan, Du Shenlao 1
Book of Song 《宋書》 卷七十九 列傳第三十九 文五王 Volume 79 Biographies 39: Wen Wuwang 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
道路籍籍 道路籍籍 道路籍籍履人頭 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三十二 蜀書二 先主傳 Volume 32: Book of Shu 2 - Biography of the Former Lord 16
议籍籍 議籍籍 眾議籍籍 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百〇六 漢書8: 列傳三 王周 劉審交 武漢球 張瓘 李殷 劉在明 馬萬 李彥從 郭謹 皇甫立 白再榮 張鵬 Volume 106 Book of Later Jin 8: Biographies 3 - Wang Zhou, Liu Shenjiao, Wu Hanqiu, Zhang Guan, Li Yin, Liu Zaiming, Ma Wan, Li Yancong, Guo Jin, Huang Fuli, Bai Zairong, Zhang Peng 7
言籍籍 言籍籍 訛言籍籍 History of Song 《宋史》 卷三百十九 列傳第七十八 歐陽修子:發 棐 劉敞弟:攽 子:奉世 曾鞏弟:肇 Volume 319 Biographies 78: Ouyang Xiu and sons: Fa, Fei , Liu Chang and younger brother: Ban, son : Fengshi, Zeng Gong and younger brother: Zhao 6
中外籍籍 中外籍籍 中外籍籍 History of Ming 《明史》 卷二百三十三 列傳第一百二十一 姜應麟 陳登雲 羅大紘 李獻可 孟養浩 朱維京 王如堅 王學曾 張貞觀 樊玉衡 謝廷讚 楊天民 何選 Volume 233 Biographies 121: Jiang Yinglin, Chen Dengyun, Luo Dahong, Li Xianke, Meng Yanghao, Zhu Weijing, Wang Rujian, Wang Xueceng, Zhang Zhenguan, Fan Yuheng, Xie Tingzan, Yang Tianmin, He Xuan 3
口语籍籍 口語籍籍 國中口語籍籍 Book of Han 《漢書》 卷五十三 景十三王傳 Volume 53: The thirteen sons of Emperor Jing 3
益籍籍 益籍籍 人言益籍籍 History of Ming 《明史》 卷二百三十五 列傳第一百二十三 王汝訓 余懋學 張養蒙 孟一脈 何士晉 王德完 蔣允儀 鄒維璉 Volume 235 Biographies 123: Wang Ruxun, Yu Maoxue, Zhang Yangmeng, Meng Yimai, He Shijin, Wang Dewan, Jiang Yunyi, Zou Weilian 3
事籍籍 事籍籍 事籍籍如此 Book of Han 《漢書》 卷六十六 公孫劉田王楊蔡陳鄭傳 Volume 66: Gongsun, Liu, Tian, Wang, Yang, Cai, Chen and Zheng 2
籍籍关 籍籍關 籍籍關外來 Wenxuan 《文選》 卷三十一 Scroll 31 2
籍籍谓 籍籍謂 都人籍籍謂褷所攜貲盡為國觀有 History of Ming 《明史》 卷二百五十三 列傳第一百四十一 王應熊 張至發 薛國觀 程國祥 陳演 魏藻德 Volume 253 Biographies 141: Wang Yingxiong, Zhang Zhifa, Xue Guoguan, Cheng Guoxiang, Chen Yan, Wei Zaode 2
人籍籍 人籍籍 都人籍籍 History of Ming 《明史》 卷二百十六 列傳第一百〇四 吳山 陸樹聲 瞿景淳 田一儁 黃鳳翔 余繼登 馮琦 王圖 翁正春 劉應秋 唐文獻 李騰芳 蔡毅中 公鼐 羅喻義 姚希孟 許士柔 顧錫疇 Volume 216 Biographies 104: Wu Shan, Lu Shusheng, Ju Jingchun, Tian Yijun, Huang Fengxiang, Yu Jideng, Feng Qi, Wang Tu, Weng Zhengchun, Liu Yingqiu, Tang Wenxian, Li TengFang, Cai Yizhong, Gong Nai, Luo Yuyi, Yao Ximeng, Xu Shirou, Gu Xichou 2