Chinese Notes
Chinese Notes

号召 (號召) hàozhào

hàozhào noun to call / to appeal
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
Notes: (CC-CEDICT '號召'; Guoyu '號召'; Han Dian '号召')

Contained in

号召力

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百五十八 列傳第一百十七 李綱上 Volume 358 Biographies 117: Li Gang 1 2
History of Song 《宋史》 卷三百六十一 列傳第一百二十 張浚 Volume 361 Biographies 120: Zhang Jun 1
Book of Han 《漢書》 卷三十一 陳勝項籍傳 Volume 31: Chen Sheng and Xiang Yu 1
History of Jin 《金史》 卷一百十六 列傳第五十四: 徒單兀典 石盞女魯歡 蒲察官奴 內族:完顏承立一名慶山奴 Volume 116 Biographies 54: Tudan Wudian, Shizhannuluhuan, Pucha Guannu, same clan: Wanyanchengliyimingqingshannu 1
Guoyu 《國語》 齊語 Discourses of Qi 1
History of Ming 《明史》 卷三百十二 列傳第二百 四川土司二 Volume 312 Biographies 200: Sichuan Tribal Headmen 2 1
History of Ming 《明史》 卷二百九十四 列傳第一百八十二 忠義六 Volume 294 Biographies 182: Loyal Officials 6 1
History of Song 《宋史》 卷一百九十五 志第一百四十八 兵九 Volume 195 Treatises 148: Military 9 1
History of Ming 《明史》 卷一百九十五 列傳第八十三 王守仁 Volume 195 Biographies 83: Wang Shouren 1
History of Song 《宋史》 卷四百三十五 列傳第一百九十四 儒林五 范沖 朱震 胡安國子:寅 宏 寧 Volume 435 Biographies 194: Confucian Scholars 5 - Fan Chong, Zhu Zhen, Hu Anguo and sons: Yin, Hong, Ning 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
号召天下 號召天下 何以號召天下 History of Song 《宋史》 卷三百五十八 列傳第一百十七 李綱上 Volume 358 Biographies 117: Li Gang 1 2
号召四方 號召四方 亟宜承制號召四方豪傑 History of Song 《宋史》 卷二百四十七 列傳第六 宗室四 Volume 247 Biographies 6: Imperial Clan 4 2
号召远近 號召遠近 良籌號召遠近諸寨 History of Ming 《明史》 卷二百九十四 列傳第一百八十二 忠義六 Volume 294 Biographies 182: Loyal Officials 6 2
请号召 請號召 請號召義士以保邊場 History of Song 《宋史》 卷三百九十七 列傳第一百五十六 徐誼 吳獵 項安世 薛叔似 劉甲 楊輔 劉光祖 Volume 397 Biographies 156: Xu Yi, Wu Lie, Xiang Anshi, Xue Shusi, Liu Jia, Yang Fu, Liu Guangzu 2