Chinese Notes
Chinese Notes

号召 (號召) hàozhào

  1. hàozhào noun a call / an appeal
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  2. hàozhào verb to call / to appeal
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言

Contained in

号召力

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百五十八 列傳第一百十七 李綱上 Volume 358 Biographies 117: Li Gang 1 2
History of Song 《宋史》 卷一百十四 志第六十七 禮十七 Volume 114 Treatises 67: Rites 17 1
Guanzi 《管子》 匡君小匡第二十 Chapter 20: Kuang Jun Xiao Kuang 1
History of Song 《宋史》 卷三百五十九 列傳第一百十八 李綱下 Volume 359 Biographies 118: Li Gang 2 1
History of Song 《宋史》 卷三百六十三 列傳第一百二十二 李光 許翰 許景衡 張愨 張所 陳禾 蔣猷 Volume 363 Biographies 122: Li Guang, Xu Han, Xu Jingheng, Zhang Que, Zhang Suo, Chen He, Jiang You 1
History of Song 《宋史》 卷一百九十五 志第一百四十八 兵九 Volume 195 Treatises 148: Military 9 1
History of Song 《宋史》 卷四百五十 列傳第二百〇九 忠義五 陳元桂 張順張貴 范天順 牛富 邊居誼 陳炤王安節 尹玉 李芾 尹穀楊霆 趙卯發 唐震 趙與檡趙孟錦 趙淮 Volume 450 Biographies 209: Loyalty and Righteousness 5 - Chen Yuangui, Zhangshun Zhanggui, Fan Tianshun, Niu Fu, Bian Juyi, Wan Ganjie of Chenzhao, Yin Yu, Li Fei, Yingu Yangting, Zhao Maofa, Tang Zhen, Zhao Yushi Zhao Mengjin, Zhao Huai 1
History of Ming 《明史》 卷三百〇六 列傳第一百九十四 閹黨 焦芳 張綵 顧秉謙 崔呈秀 劉志選 曹欽程 王紹徽 霍維華 閻鳴泰 賈繼春 田爾耕 Volume 306 Biographies 194: Eunuchs - Jiao Fang, Zhang Cai, Gu Bingqian, Cui Chengxiu, Liu Zhixuan, Cao Qincheng, Wang Shaohui, Huo Weihua, Yan Mingtai, Jia Jichun, Tian Ergeng 1
History of Ming 《明史》 卷二百七十四 列傳第一百六十二 史可法 高弘圖 姜曰廣 Volume 274 Biographies 162: Shi Kefa, Gao Hongtu, Jiang Yueguang 1
History of Jin 《金史》 卷一百十六 列傳第五十四: 徒單兀典 石盞女魯歡 蒲察官奴 內族:完顏承立一名慶山奴 Volume 116 Biographies 54: Tudan Wudian, Shizhannuluhuan, Pucha Guannu, same clan: Wanyanchengliyimingqingshannu 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
请号召 請號召 請號召義士以保邊場 History of Song 《宋史》 卷三百九十七 列傳第一百五十六 徐誼 吳獵 項安世 薛叔似 劉甲 楊輔 劉光祖 Volume 397 Biographies 156: Xu Yi, Wu Lie, Xiang Anshi, Xue Shusi, Liu Jia, Yang Fu, Liu Guangzu 2
号召天下 號召天下 何以號召天下 History of Song 《宋史》 卷三百五十八 列傳第一百十七 李綱上 Volume 358 Biographies 117: Li Gang 1 2
号召四方 號召四方 亟宜承制號召四方豪傑 History of Song 《宋史》 卷二百四十七 列傳第六 宗室四 Volume 247 Biographies 6: Imperial Clan 4 2
号召远近 號召遠近 良籌號召遠近諸寨 History of Ming 《明史》 卷二百九十四 列傳第一百八十二 忠義六 Volume 294 Biographies 182: Loyal Officials 6 2