Chinese Notes
Chinese Notes

眩惑 xuànhuò

xuànhuò noun confusion / unable to escape from infatuation or addiction
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '眩惑')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Guoyu 《國語》 周語下 Discourses of Zhou III 4
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十二上 列傳第一百四十七上 南蠻上 Volume 222a Biographies 147a: Southern Man 1 1
Songs of Chu 《楚辭》 卷第十七 九思 Chapter 17: Nine Longings 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六十一 吳書十六 潘濬陸凱傳 Volume 61: Book of Wu 16 - Biographies of Pan Jun and Lu Kai 1
Book of Wei 《魏書》 卷84 儒林:梁越 盧醜 張偉 梁祚 平恆 陳奇 常爽 劉獻之 Volume 84: Renowned Confucians - Liang Yue, Lu Chou, Zhang Wei, Liang Zuo, Ping Heng, Chen Qi, Chang Shuang, Liu Xianzhi 1
History of Song 《宋史》 卷四百一十 列傳第一百六十九 婁機 沈煥 舒璘 曹彥約 范應鈴 徐經孫 Volume 410 Biographies 169: Lou Ji, Shen Huan, Shu Lin, Cao Yanyue, Fan Yingling, Xu Jingsun 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百〇四 列傳第五十四: 高仙芝 封常清 哥舒翰 Volume 104 Biographies 54: Gao Xianzhi, Feng Changqing, Ge Shuhan 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百十五 周書6: 世宗本紀二 Volume 115 Book of Later Zhou 17: Shizong Annals 2 1
History of Song 《宋史》 卷三百三十六 列傳第九十五 司馬光子:康 呂公著子:希哲 希純 Volume 336 Biographies 95: Sima Guang and sons:Kang, Lu Gongzhe and son: Xizhe, Xi Chun 1
History of Song 《宋史》 卷四百七十 列傳第二百二十九 佞幸 弭德超 侯莫陳利用 趙贊 王黼 朱勔 王繼先 曾覿龍大淵 張說 王抃 姜特立譙熙載 Volume 470 Biographies 229: Flatterers - Mi Dechao, Houmo Chen Liyong, Zhao Zan, Wang Fu, Zhu Mian, Wang Jixian, Ceng Di Long Dayuan, Zhang Shuo, Wang Bian, Jiang Teli Qiao Xizai 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
眩惑将来 眩惑將來 眩惑將來 Book of Wei 《魏書》 卷84 儒林:梁越 盧醜 張偉 梁祚 平恆 陳奇 常爽 劉獻之 Volume 84: Renowned Confucians - Liang Yue, Lu Chou, Zhang Wei, Liang Zuo, Ping Heng, Chen Qi, Chang Shuang, Liu Xianzhi 2
眩惑流俗 眩惑流俗 皆是聚眾眩惑流俗 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百十五 周書6: 世宗本紀二 Volume 115 Book of Later Zhou 17: Shizong Annals 2 2