Chinese Notes
Chinese Notes

王维 (王維) Wáng Wéi

Wáng Wéi proper noun Wang Wei
Domain: Literature 文学 , Subdomain: China 中国 , Concept: Poet 诗人
Notes: (?-761) High Tang poet, best known for his landscape poetry (Idema and Haft 1997, p. 126)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百零二 列傳第一百二十七 文藝中 李適子:季卿 劉允濟 宋之問 劉憲 李邕 呂向 孫逖曾孫:簡 李白附:張旭 裴旻 王維 鄭虔 蕭穎士 蘇源明 Volume 202 Biographies 127: Literature and Arts 2 - Li Shizi, Ji Qing, Liu Yunji, Song Zhiwen, Liu Xian, Li Yong, Lu Xiang, Sun Ti and descendent: Jian, Li Bai and relative: Zhang Xu, Pei Min, Wang Wei, Zheng Qian, Xiao Yingshi, Su Yuanming 5
History of Ming 《明史》 卷二百八十六 列傳第一百七十四 文苑二 Volume 286 Biographies 174: Literature 2 5
History of Jin 《金史》 卷一百二十一 列傳第五十九: 忠義一 胡沙補 特虎 僕忽得 粘割韓奴 曹珪 溫蒂罕蒲睹 訛里也 納蘭綽赤 魏全 鄯陽 夾穀守中 石抹元毅 伯德梅和尚 烏古孫兀屯 高守約 和速嘉安禮 王維翰 移剌古與涅 宋扆 烏古論榮祖 烏古論仲溫 九住 李演 劉德基 王毅 王晦 齊鷹揚 朮甲法心 高錫 Volume 121 Biographies 59: Zhong Yiyi, Hu Shabu, Te Hu, Pu Hude, Zhange Hannu, Cao Gui, Wendihanpudu, E Liye, Nalan Chaochi, Wei Quan, Shan Yang, Jiagu Shouzhong, Shimo Yuanyi, Bodemeiheshang, Wugusunwutun, Gao Shouyue, Hesujiaanli, Wang Weihan, Yilaguyunie, Song Yi, Wugulunrongzu, Wugulunzhongwen, Jiu Zhu, Li Yan, Liu Deji, Wang Yi, Wang Hui, Qi Yingyang, Paijia Faxin, Gao Xi 4
History of Ming 《明史》 卷二百九十四 列傳第一百八十二 忠義六 Volume 294 Biographies 182: Loyal Officials 6 2
History of Song 《宋史》 卷二百〇九 志第一百六十二 藝文八 Volume 209 Treatises 162: Arts and Literature 8 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十二 列傳第四十二: 魏元忠 韋安石 蕭至忠 宗楚客 紀處訥 Volume 92 Biographies 42: Wei Yuanzhong, Wei Anshi, Ziao Zhizhong, Zong Chuke, Ji Chune 2
History of Song 《宋史》 卷二百〇七 志第一百六十 藝文六 Volume 207 Treatises 160: Arts and Literature 6 2
History of Ming 《明史》 卷二百九十一 列傳第一百七十九 忠義三 Volume 291 Biographies 179: Loyal Officials 3 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百零三 列傳第一百二十八 文藝下 李華子:翰 孟浩然附:王昌齡 崔顥 劉太真 邵說 于邵 崔元翰 于公異 李益 盧綸 歐陽詹從子:秬 李賀 吳武陵 李商隱 薛逢 李頻 吳融 Volume 203 Biographies 128: Literature and Arts 3 - Li Hua and son: Han, Meng Haoran and relative: Wang Changling, Cui Hao, Liu Taizhen, Shao Shuo, Yu Shao, Cui Yuanhan, Yu Gongyi, Li Yi, Lu Lun, Ouyang Shan and nephew: Ju, Li He, Wu Wuling, Li Shangyin, Xue Feng, Li Pin, Wu Rong 2
The Book of Songs 《詩經》 大雅‧文王之什‧文王有聲 Greater odes of the kingdom - Decade Of Wen Wang - Wen Wang You Sheng 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
王维章 王維章 巡撫王維章 History of Ming 《明史》 卷二百六十 列傳第一百四十八 楊鶴 陳奇瑜 熊文燦 練國事 丁啟睿 鄭崇儉 邵捷春 余應桂 高斗樞 張任學 Volume 260 Biographies 148: Yang He, Chen QiYu, Xiong Wencan, Lian Guoshi, Ding Qirui, Zheng Chongjian, Shao Jiechun, Yu Yinggui, Gao Doushu, Zhang Renxue 8
王维桢 王維楨 王維楨全集 History of Ming 《明史》 卷九十九 志第七十五 藝文四 Volume 99 Treatises 75: Arts and Literature 4 7
王维翰 王維翰 獲嘉令王維翰以下五十六人各賜銀弊有差 History of Jin 《金史》 卷十 本紀第十: 章宗二 Volume 10 Annals 10: Zhangzong 2 6
捲王维 捲王維 一卷王維清 History of Song 《宋史》 卷二百〇七 志第一百六十 藝文六 Volume 207 Treatises 160: Arts and Literature 6 4
巡抚王维 巡撫王維 巡撫王維章 History of Ming 《明史》 卷二百六十 列傳第一百四十八 楊鶴 陳奇瑜 熊文燦 練國事 丁啟睿 鄭崇儉 邵捷春 余應桂 高斗樞 張任學 Volume 260 Biographies 148: Yang He, Chen QiYu, Xiong Wencan, Lian Guoshi, Ding Qirui, Zheng Chongjian, Shao Jiechun, Yu Yinggui, Gao Doushu, Zhang Renxue 4
允王维 允王維 允王維后 The Book of Songs 《詩經》 周頌‧清廟之什‧時邁 Sacrificial odes of Zhou - Decade Of Qing Miao - Shi Mai 2
王维后 王維後 允王維后 The Book of Songs 《詩經》 周頌‧清廟之什‧時邁 Sacrificial odes of Zhou - Decade Of Qing Miao - Shi Mai 2
王维集 王維集 王維集 New Book of Tang 《新唐書》 卷六十     志第五十   藝文四 Volume 60 Treatises 56: The Arts 4 2
王维恭 王維恭 王維恭 History of Ming 《明史》 卷一百二十 列傳第八 諸王五 Volume 120 Biographies 8: Princes 5 2
王维新 王維新 王維新等 History of Ming 《明史》 卷二百九十一 列傳第一百七十九 忠義三 Volume 291 Biographies 179: Loyal Officials 3 2