Chinese Notes
Chinese Notes

柱石 zhùshí

zhùshí noun pillar
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Architecture 建筑学
Notes: (CC-CEDICT '柱石')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Wei 《魏書》 卷28 和跋 奚牧 莫題 庾業延 賀狄乾 李栗 劉潔 古弼 張黎 Volume 28: He Ba, Xi Mu, Mo Ti, Yu Yeyan, He Digan, Li Li, Liu Jie, Gu Bi, Zhang Li 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十五 列傳第十三: 古弼 張黎 劉潔 丘堆 娥清 伊珝 乙瑰 周幾 豆代田 車伊洛 王洛兒 車路頭 盧魯元 陳建 來大干 宿石 萬安國 周觀 尉撥 陸真 呂洛拔 薛彪子 尉元 慕容白曜 和其奴 苟頹 宇文福 Volume 25 Biographies 13: Gu Bi, Zhang Li, Liu Jie, Qiu Dui, E Qing, Yi Xu, Yi Gui, Zhou Ji, Dou Daitian, Che Yiluo, Wang Luo'er, Che Lutou, Lu Luyuan, Chen Jian, Lai Dagan, Su Shi, Wan Anguo, Zhou Guan, Wei Bo, Lu Zhen, Lu Luoba, Xue Biaozi, Wei Yuan, Murong Baiyao, He Qinu, Guo Tui, Yu Wenfu 2
Wenxuan 《文選》 卷四十一 Scroll 41 2
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷二十八 唐臣傳第十六: 豆盧革 盧程 任圜 趙鳳 李襲吉 張憲 蕭希甫 劉贊 何瓚 Volume 28 Later Tang Biographies 8: Dou Luge, Lu Cheng, Ren Huan, Zhao Feng, Li Xiji, Zhang Xian, Xiao Xifu, Liu Zan, He Zan 2
Book of Liang 《梁書》 卷一 本紀第一 武帝上 Volume 1: Emperor Wu 1 2
Book of Later Han 《後漢書》 卷三十三 朱馮虞鄭周列傳 Volume 33: Biographies of Zhu, Feng, Yu, Zheng, Zhou 1
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷二十 趙三 Chapter 20: Zhao III 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十五 魏書十五 劉司馬梁張溫賈傳 Volume 15: Book of Wei 15 - Biographies of Liu, Sima, Liang, Zhang, Wen, and Jia 1
Book of Han 《漢書》 卷八十六 何武王嘉師丹傳 Volume 86: He Wu, Wang Jia and Shi Dan 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十五 列傳第六十三: 趙煚 趙芬 王韶 元巖 宇文㢸 伊婁謙 李圓通 郭榮 龐晃 李安 楊尚希 張煚 蘇孝慈 元壽 Volume 75 Biographies 63: Zhao Jiong, Zhao Fen, Wang Shao, Yuan Yan, Yu Wenbi, Yi Louqian, Li Yuantong, Guo Rong, Pang Huang, Li An, Yang Shangxi, Zhang Jiong, Su Xiaoci, Yuan Shou 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
国柱石 國柱石 將軍爲國柱石 Book of Han 《漢書》 卷六十八 霍光金日磾傳 Volume 68: Huo Guang and Jin Midi 4
国家柱石 國家柱石 國家柱石臣也 Book of Han 《漢書》 卷九十八 元后傳 Volume 98: Wang Zhengjun 3
家柱石 家柱石 我家柱石衰 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十 列傳第一百二十: 裴度 Volume 170 Biographies 120: Pei Du 3
柱石臣 柱石臣 國家柱石臣也 Book of Han 《漢書》 卷九十八 元后傳 Volume 98: Wang Zhengjun 2
樑柱石 樑柱石 棟樑柱石之所扶持也 New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷二十八 唐臣傳第十六: 豆盧革 盧程 任圜 趙鳳 李襲吉 張憲 蕭希甫 劉贊 何瓚 Volume 28 Later Tang Biographies 8: Dou Luge, Lu Cheng, Ren Huan, Zhao Feng, Li Xiji, Zhang Xian, Xiao Xifu, Liu Zan, He Zan 2
柱石衰 柱石衰 我家柱石衰 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十 列傳第一百二十: 裴度 Volume 170 Biographies 120: Pei Du 2
柱石见 柱石見 柱石見知 Book of Sui 《隋書》 卷66 列傳第31 李諤 鮑宏 裴政 柳莊 源師 郎茂 高構 張虔威 榮毗 陸知命 房彥謙 Volume 66 Biographies 31: Li E, Hao Hong, Pei Zheng, Liu Zhuang, Yuan Shi, Lang Mao, Gao Gou, Zhang Qianwei, Rong Pi, Lu Zhiming, Fang Yanqian 2