Chinese Notes
Chinese Notes

柱石 zhùshí

zhùshí noun pillar
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Architecture 建筑学
Notes: (CC-CEDICT '柱石')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷二十八 唐臣傳第十六: 豆盧革 盧程 任圜 趙鳳 李襲吉 張憲 蕭希甫 劉贊 何瓚 Volume 28 Later Tang Biographies 8: Dou Luge, Lu Cheng, Ren Huan, Zhao Feng, Li Xiji, Zhang Xian, Xiao Xifu, Liu Zan, He Zan 2
Book of Wei 《魏書》 卷28 和跋 奚牧 莫題 庾業延 賀狄乾 李栗 劉潔 古弼 張黎 Volume 28: He Ba, Xi Mu, Mo Ti, Yu Yeyan, He Digan, Li Li, Liu Jie, Gu Bi, Zhang Li 2
Wenxuan 《文選》 卷四十一 Scroll 41 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十五 列傳第十三: 古弼 張黎 劉潔 丘堆 娥清 伊珝 乙瑰 周幾 豆代田 車伊洛 王洛兒 車路頭 盧魯元 陳建 來大干 宿石 萬安國 周觀 尉撥 陸真 呂洛拔 薛彪子 尉元 慕容白曜 和其奴 苟頹 宇文福 Volume 25 Biographies 13: Gu Bi, Zhang Li, Liu Jie, Qiu Dui, E Qing, Yi Xu, Yi Gui, Zhou Ji, Dou Daitian, Che Yiluo, Wang Luo'er, Che Lutou, Lu Luyuan, Chen Jian, Lai Dagan, Su Shi, Wan Anguo, Zhou Guan, Wei Bo, Lu Zhen, Lu Luoba, Xue Biaozi, Wei Yuan, Murong Baiyao, He Qinu, Guo Tui, Yu Wenfu 2
Book of Liang 《梁書》 卷一 本紀第一 武帝上 Volume 1: Emperor Wu 1 2
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十二 魏書二十二 桓二陳徐衛盧傳 Volume 22: Book of Wei 22 - Biographies of Huan, the two Chens, Xu, Wei, and Lu 1
History of Ming 《明史》 卷一百六十二 列傳第五十 尹昌隆 耿通 戴綸 陳祚 劉球 陳鑑 鍾同 章綸 廖莊 倪敬 楊瑄 Volume 162 Biographies 50: Yin Changlong, Geng Tong, Dai Lun, Chen Zuo, Liu Qiu, Chen Jian, Zhong Tong, Zhang Lun, Liao Zhuang, Ni Jing, Yang Xuan 1
Book of Sui 《隋書》 卷37 列傳第2 李穆 梁睿 Volume 37 Biographies 2: Li Mu, Liang Rui 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十四 魏書十四 程郭董劉蔣劉傳 Volume 14: Book of Wei 14 - Biographies of Cheng, Dong, Guo, Liu, Jiang, and Liu 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十上 列傳第一百四十上: 文苑上 Volume 190 Biographies 140: Men of Letters 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
国柱石 國柱石 將軍爲國柱石 Book of Han 《漢書》 卷六十八 霍光金日磾傳 Volume 68: Huo Guang and Jin Midi 4
家柱石 家柱石 我家柱石衰 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十 列傳第一百二十: 裴度 Volume 170 Biographies 120: Pei Du 3
国家柱石 國家柱石 國家柱石臣也 Book of Han 《漢書》 卷九十八 元后傳 Volume 98: Wang Zhengjun 3
柱石见 柱石見 柱石見知 Book of Sui 《隋書》 卷66 列傳第31 李諤 鮑宏 裴政 柳莊 源師 郎茂 高構 張虔威 榮毗 陸知命 房彥謙 Volume 66 Biographies 31: Li E, Hao Hong, Pei Zheng, Liu Zhuang, Yuan Shi, Lang Mao, Gao Gou, Zhang Qianwei, Rong Pi, Lu Zhiming, Fang Yanqian 2
柱石臣 柱石臣 國家柱石臣也 Book of Han 《漢書》 卷九十八 元后傳 Volume 98: Wang Zhengjun 2
柱石衰 柱石衰 我家柱石衰 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十 列傳第一百二十: 裴度 Volume 170 Biographies 120: Pei Du 2
樑柱石 樑柱石 棟樑柱石之所扶持也 New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷二十八 唐臣傳第十六: 豆盧革 盧程 任圜 趙鳳 李襲吉 張憲 蕭希甫 劉贊 何瓚 Volume 28 Later Tang Biographies 8: Dou Luge, Lu Cheng, Ren Huan, Zhao Feng, Li Xiji, Zhang Xian, Xiao Xifu, Liu Zan, He Zan 2