Chinese Notes
Chinese Notes

点检 (點檢) diǎnjiǎn

diǎnjiǎn verb to inspect one by one / to list individually
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '點檢')

Contained in

殿前都点检司

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Jin 《金史》 卷一百三十二 列傳第七十: 逆臣 秉德本名乙辛 唐括辯 烏帶 大興國 徒單阿里出虎 僕散師恭本名忽土 徒單貞 李老僧 完顏元宜 紇石烈執中本名胡沙虎 Volume 132 Biographies 70: Ni Chen, Bingdebenmingyixin, Tang Kuobian, Wu Dai, Da Xingguo, Tudanalichuhu, Pusanshigongbenminghutu, Tu Danzhen, Li Laoseng, Wan Yanyuanyi, Geshiliezhizhongbenminghushahu 13
History of Jin 《金史》 卷十八 本紀第十八: 哀宗下 Volume 18 Annals 18: Aizong 2 12
History of Jin 《金史》 卷五  本紀第五: 海陵 Volume 5 Annals 5: Hailing 11
History of Jin 《金史》 卷一百二十 列傳第五十八: 世戚 石家奴 裴滿達 忽睹 徒單恭 烏古論蒲魯虎 唐括德溫 烏古論粘沒曷 蒲察阿虎迭 烏林答暉 蒲察鼎壽 徒單思忠 徒單繹 烏林答復 烏古論元忠子:誼 唐括貢 烏林答琳 徒單公弼 徒單銘 徒單四喜 Volume 120 Biographies 58: Shi Qi, Shi Jianu, Pei Manda, Hu Du, Tu Dangong, Wugulunpuluhu, Tangkuo Dewen, Wugulunzhanmeihe, Puchaahudie, Wulin Dahui, Pucha Dingshou, Tudan Sizhong, Tu Danyi, Wulin Dafu, Wugulunyuanzhong son: Yi, Tang Kuogong, Wulin Dalin, Tudan Gongbi, Tu Danming, Tudan Sixi 10
History of Liao 《遼史》 卷四十八 志第十七下: 百官志四 Volume 48 Treatises 18: Official Posts 4 10
History of Jin 《金史》 卷六十一 表第三: 交聘表中 Volume 61 Tables 3: Communication between States 2 9
History of Song 《宋史》 卷一百五十六 志第一百〇九 選舉二 Volume 156 Treatises 109: Selection and appointment of Officials 2 8
History of Song 《宋史》 卷一百六十六 志第一百十九 職官六 Volume 166 Treatises 119: Offical Posts 6 7
History of Jin 《金史》 卷六  本紀第六: 世宗上 Volume 6 Annals 6: Shizong 1 7
History of Jin 《金史》 卷六十二 表第四: 交聘表下 Volume 62 Tables 4: Communication between States 3 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
副点检 副點檢 遷本班副點檢 History of Song 《宋史》 卷二百五十九 列傳第十八 張美 郭守文 尹崇珂 劉廷讓 袁繼忠 崔彥進 張廷翰 皇甫繼明 張瓊 Volume 259 Biographies 18: Zhang Mei, Guo Shuowen, Yin Chongke, Liu Tingrang, Yuan Jizhong, Cui Yanjin, Zhang Tinghan, Huangfu Jiming, Zhangg Qiong 10
点检萧 點檢蕭 殿前都點檢蕭屈烈為都監以伐高麗 History of Liao 《遼史》 卷十五 本紀第十五: 聖宗六 Volume 15 Annals 15: Shengzong 6 8
点检耶律 點檢耶律 復幸殿前都點檢耶律夷臘葛第 History of Liao 《遼史》 卷七  本紀第七: 穆宗下 Volume 7 Annals 7: Muzong 2 7
点检官 點檢官 而置點檢官二十人 History of Song 《宋史》 卷一百五十五 志第一百〇八 選舉一 Volume 155 Treatises 108: Selection and appointment of Officials 1 5
权点检 權點檢 權點檢隨駕六軍諸衛事 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷九十九 漢書1: 高祖本紀上 Volume 99 Book of Later Jin 1: Gaozu Annals 1 5
置点检 置點檢 而置點檢官二十人 History of Song 《宋史》 卷一百五十五 志第一百〇八 選舉一 Volume 155 Treatises 108: Selection and appointment of Officials 1 3
点检房 點檢房 復置點檢房 History of Song 《宋史》 卷一百六十一 志第一百十四 職官一 Volume 161 Treatises 114: Offical Posts 1 3
在点检 在點檢 仍不在點檢之限 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷三十六 志第十六: 天文下 Volume 36 Treatises 16: Astronomy 2 3
点检文字 點檢文字 玉牒所點檢文字以下並腰輿下人 History of Song 《宋史》 卷一百十四 志第六十七 禮十七 Volume 114 Treatises 67: Rites 17 3
点检司 點檢司 簽書點檢司事 History of Song 《宋史》 卷四百八十一 列傳第二百四十 世家四 南漢劉氏劉鋹(龔澄樞 李托 薛崇譽 潘崇徹) Volume 481 Biographies 240: Hereditary Houses 4 - Southern Han and Liu clans Liu Chang (Gong Chengshu, Li Tuo, Xue Chongyu, Pan Chongche) 3