Chinese Notes
Chinese Notes

球场 (球場) qiúchǎng

qiúchǎng noun stadium / sports ground / court / pitch / field / golf course
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Sport 体育运动

Contained in

篮球场网球场足球场

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Jin 《金史》 卷三十五 志第十六: 禮八 宣聖廟 武成王廟 諸前代帝王 諸神雜祠·長白山 諸神雜祠·大房山 諸神雜祠·混同江 諸神雜祠·嘉廕侯 諸神雜祠·瀘溝河神 諸神雜祠·昭應順濟聖後 諸神雜祠·鎮安公 諸神雜祠·瑞聖公 諸神雜祠·貞獻郡王廟 祈禜 拜天 本國拜儀 Volume 35 Treatises 16: Rites 8 - Consecration of Shrines to a Sages; Temple to the Warrior King Cheng of Zhou; Monarchs of Past Ages; Halls to Various Spirits in Changbai Shan, Dafang Shan, Amur River, Jia Yin Hou; Spirits of the Lu River; Spirits of Zhao Yin Shun; Spirits of Zhen An Gong, Rui Shen Gongl; Worshipping, Sacrifices, Vists, and State Ceremonies at Zhen Xian Jun Wang Temple 4
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷五 梁書5: 太祖本紀五 Volume 5 Book of Later Liang 5: Taizu Annals 5 4
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百四十八 列傳第七十三 令狐張康李劉田王牛史 Volume 148 Biographies 73: Linghu, Zhang, Kang, Li, Liu, Tian, Wang, Niu, Shi 2
History of Song 《宋史》 卷一百二十一 志第七十四 禮二十四 Volume 121 Treatises 74: Rites 24 2
History of Jin 《金史》 卷一百二十 列傳第五十八: 世戚 石家奴 裴滿達 忽睹 徒單恭 烏古論蒲魯虎 唐括德溫 烏古論粘沒曷 蒲察阿虎迭 烏林答暉 蒲察鼎壽 徒單思忠 徒單繹 烏林答復 烏古論元忠子:誼 唐括貢 烏林答琳 徒單公弼 徒單銘 徒單四喜 Volume 120 Biographies 58: Shi Qi, Shi Jianu, Pei Manda, Hu Du, Tu Dangong, Wugulunpuluhu, Tangkuo Dewen, Wugulunzhanmeihe, Puchaahudie, Wulin Dahui, Pucha Dingshou, Tudan Sizhong, Tu Danyi, Wulin Dafu, Wugulunyuanzhong son: Yi, Tang Kuogong, Wulin Dalin, Tudan Gongbi, Tu Danming, Tudan Sixi 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷七 本紀第七: 中宗 睿宗 Volume 7 Annals 7: Zhongzong, Ruizong 1
History of Jin 《金史》 卷六  本紀第六: 世宗上 Volume 6 Annals 6: Shizong 1 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷四 梁書4: 太祖本紀四 Volume 4 Book of Later Liang 4: Taizu Annals 4 1
History of Jin 《金史》 卷二十三 志第四: 五行 Volume 23 Treatises 4: Five Elements 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百一十四 列傳第三十九 崔融曾孫:從 曾孫:能 能從子:慎由 能從子:安潛 能子:彥曾 徐彥伯 蘇味道 豆盧欽望 Volume 114 Biographies 39: Cui Rong and descendent Cong, descendent Neng, Neng's nephew: Shen You, Neng's nephew An Qian, Neng's son: Yan Ceng, Xu Yanbo, Su Weidao, Dou Lu Qin Wang 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
御球场 禦球場 禦球場殿 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷四 梁書4: 太祖本紀四 Volume 4 Book of Later Liang 4: Taizu Annals 4 3
文思球场 文思球場 宴于文思球場 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十上 本紀第二十上: 昭宗 Volume 20 Annals 20: Zhaozong 2
卫球场 衛球場 周衛球場 History of Song 《宋史》 卷一百二十一 志第七十四 禮二十四 Volume 121 Treatises 74: Rites 24 2
兴安球场 興安球場 球場為興安球場 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷五 梁書5: 太祖本紀五 Volume 5 Book of Later Liang 5: Taizu Annals 5 2