chá

  1. chá verb to examine / to inquire / to observe / to inspect
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Observation 观察
    Notes: (Unihan '察')
  2. chá verb to notice
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Observation 观察
    Notes: (Unihan '察')

Contained in

警察检察观察觉察考察监察视察侦察最高人民检察院交通警察巡察察看勘察罗乞察娑省察妙观察智审察察觉纠察监察部观察诸法行经占察善恶业报经佛顶放无垢光明入普门观察一切如来心陀罗尼经观察者洞察监察院明察察察警察局观察员观察力察纳督察检察官考察团体察察知观察家明察秋毫考察经洞察力失察考察队监察人诊察细察探察按察察访察验姚察

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

Collocations