Chinese Notes
Chinese Notes

chá

 1. chá verb to examine / to inquire / to observe / to inspect
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Observation 观察
  Notes: (Unihan '察')
 2. chá verb to notice
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Observation 观察
  Notes: (Unihan '察')

Contained in

警察检察观察觉察考察监察视察侦察最高人民检察院交通警察巡察察看勘察罗乞察娑省察妙观察智审察察觉纠察监察部观察诸法行经占察善恶业报经佛顶放无垢光明入普门观察一切如来心陀罗尼经观察者洞察监察院明察察察警察局观察员观察力察纳督察检察官考察团体察察知观察家明察秋毫考察经洞察力失察考察队监察人诊察细察探察按察察访察验姚察

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Chen 《陳書》 卷二十七 列傳第二十一: 江總 姚察 Volume 27: Jiang Zong; Yao Cha 52
History of Yuan 《元史》 卷一百十九 列傳第六: 木華黎 博魯朮 博爾忽 Volume 119 Biographies 6: Muqali, Bo'orchu, Borokhula 46
History of Yuan 《元史》 卷一百十二 表第六上: 宰相年表一 Volume 112 Tables 7: Chancellors 1 37
History of Yuan 《元史》 卷一百二十 列傳第七: 察罕 札八兒火者 朮赤台 鎮海 肖乃台 吾也而 曷思麥里 Volume 120 Biographies 7: Chahan, Zhaba'erhuozhe, Paichitai, Zhenhai, Xiaonaitai, Wuye'er, Hesimaili 28
History of Ming 《明史》 卷二百二十四 列傳第一百十二 嚴清 宋纁 陸光祖 孫鑨 陳有年 孫丕揚 蔡國珍 楊時喬 Volume 224 Biographies 112: Yan Qing, Song Xun, Lu Guangzu, Sun Long, Chen Younian, Sun Piyang, Cai Guozhen, Yang Shiqiao 27
History of Jin 《金史》 卷五十四 志第三十五: 選舉四 部選 省選 廉察 薦舉 功酬虧永 Volume 54 Treatises 35: Selection of Officials 4 - Ministry Selection, Provincial Selection, Honest Inspectors, Recommendations, Compensation for Achievements and Perpetual Faults 27
History of Yuan 《元史》 卷一百二十八 列傳第十五: 阿朮 阿里海牙 相威 土土哈 Volume 128 Biographies 15: Aju, Ariq Qaya, Xiangwei, Tutuha 26
New Book of Tang 《新唐書》 卷四十八  志第三十八 百官三 Volume 48 Treatises 43: Official Posts 3 25
History of Liao 《遼史》 卷一百十二 列傳第四十二: 逆臣上 Volume 112 Biographies 42: Rebellious Officials 1 23
History of Yuan 《元史》 卷一百三十八 列傳第二十五: 康里脫脫 燕鐵木兒 伯顏 馬札兒台 脫脫 Volume 138 Biographies 25: Kanglituotuo, El Temür, Bayan, Mazhaertai, Toqto'a 23

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
察仁义 察仁義 本察仁義之本 Mozi 《墨子》 卷七 天志中 Book 7 - Will of Heaven II 4
察车 察車 凡察車之道 Rites of Zhou 《周禮》 冬官考工記 第六 6. Office of Winter and Inspection Records 3
察数 察數 察數而知治 Guanzi 《管子》 幼官第八 Chapter 8: Young Officials 3
察国 察國 察國之所以治者 Mozi 《墨子》 卷三 尚同上 Book 3 - Identification with the Superior I 3
凡察 凡察 凡察車之道 Rites of Zhou 《周禮》 冬官考工記 第六 6. Office of Winter and Inspection Records 3
察义 察義 則不可不察義之所從出 Mozi 《墨子》 卷七 天志中 Book 7 - Will of Heaven II 2
不能察 不能察 雖不能察 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 莊公 Lord Zhang 2
君子察 君子察 君子察於此三者 The Book of Rites 《禮記》 《學記》 Record on the Subject of Education 2
察称量 察稱量 察稱量 Guanzi 《管子》 版法第七 Chapter 7: Ban Fa 2
微察 微察 謹微察之 Mozi 《墨子》 卷十五 迎敵祠 Book 15 - The Sacrifice against the Coming of the Enemy 2