Chinese Notes
Chinese Notes

策谋 (策謀) cèmóu

cèmóu noun stratagem (political or military) / trick
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '策謀')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷九 魏書十 荀彧荀攸賈詡傳 Volume 9: Book of Wei 9 - Biographies of the Xiahous and Caos 4
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷七 魏書七 呂布臧洪傳 Volume 7: Book of Wei 7 - Biographies of Lü Bu and Zang Hong 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷四十七 唐書23: 末帝本紀中 Volume 47 Book of Later Tang 23: Later Emperors Annals 2 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十四 魏書十四 程郭董劉蔣劉傳 Volume 14: Book of Wei 14 - Biographies of Cheng, Dong, Guo, Liu, Jiang, and Liu 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷五十四 楊震列傳 Volume 54: Biography of Yang Zhen 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷七十五 劉焉袁術吕布列傳 Volume 75: Biographies of Liu Yan, Yuan Shu, Lü Bu 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十一 列傳第八十一: 李勉 李皋 子像古 道古 Volume 131 Biographies 81: Li Mian, Li Gao, Zi Xianggu, Dao Gu 1
History of Ming 《明史》 卷三百〇八 列傳第一百九十六 奸臣 胡惟庸 陳瑛 嚴嵩 周延儒 溫體仁 馬士英 Volume 308 Biographies 196: Treacherous Officials - Hu Weiyong, Chen Ying, Yan Song, Zhou Yanru, Wen Tiren, Ma ShiYing 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十一 魏書二十一 王衛二劉傅傳 Volume 21: Book of Wei 21 - Biographies of Wang, Wei, and the two Lius 1
History of Song 《宋史》 卷四百五十四 列傳第二百十三 忠義九 趙時賞 趙希洎 劉子薦黃文政 呂文信 鍾季玉潘方 耿世安 丁黼 米立趙文義 楊壽孫 侯畐 王孝忠 高應松張山翁 黃申 陳羍 蕭雷龍 宋應龍褚一正 鄒㵯劉子俊 劉沐 孫㮚 彭震龍 蕭燾夫 陳繼周 陳龍復 張鏜 張雲 張汴 呂武 鞏信 蕭明哲 杜滸 林琦 蕭資 徐臻 金應 何時陳子敬 劉士昭王士敏 趙孟壘 趙孟枀 Volume 454 Biographies 213: Loyalty and Righteousness 9 - Zhao Shishang, Zhao Xiji, Liu Zijianhuangwenzheng, Lu Wenxin, Zhong Jiyupanfang, Geng Shian, Ding Fu, Mi Lizhaowenyi, Yang Shousun, Hou Fu, Wang Xiaozhong, Gao Yingsongzhangshanweng, Huang Shen, Chen Da, Xiao Leilong, Song Yinglongchuyizheng, Zoufeng Liu Zijun, Liu Mu, Sun Li, Peng Zhenlong, Xiao Daofu, Chen Jizhou, Chen Longfu, Zhang Tang, Zhang Yun, Zhang Bian, Lu Wu, Gong Xin, Xiao Mingzhe, Du Hu, Lin Qi, Xiao Zi, Xu Zhen, Jin Ying, He Shichenzijing, Liu Shizhaowangshimin, Zhao Menglei, Zhao Mengsong 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
同策谋 同策謀 繇與尚書郎韓斌同策謀 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十四 楊震列傳 Volume 54: Biography of Yang Zhen 4