Chinese Notes
Chinese Notes

词头 (詞頭) cítóu

cítóu noun prefix
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Grammar 语法

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷一百六十一 志第一百十四 職官一 Volume 161 Treatises 114: Offical Posts 1 4
History of Song 《宋史》 卷四百四十五 列傳第二百〇四 文苑七 陳與義 汪藻 葉夢得 程俱 張嵲 韓駒 朱敦儒 葛勝仲 熊克 張即之趙蕃 Volume 445 Biographies 204: Literature 7 -Chen Yuyi, Wang Zao, Ye Mengde, Cheng Ju, Zhang Nie, Han Ju, Zhu Dunru, Ge Shengzhong, Xiong Ke, Zhaofan of Zhangji 2
History of Song 《宋史》 卷四百二十五 列傳第一百八十四 劉應龍 潘牥 洪芹 趙景緯 馮去非 徐霖 徐宗仁 危昭德 陳塏 楊文仲 謝枋得 Volume 425 Biographies 184: Liu Yinglong, Pan 牥, Hong Qin, Zhao Jingwei, Feng Qufei, Xu Lin, Xu Zongren, Wei Zhaode, Chen Kai, Yang Wenzhong, Xie Fangde 1
The Book of Songs 《詩經》 國風‧周南‧葛覃 Lessons from the states - Odes Of Zhou And The South - Ge Tan 1
History of Song 《宋史》 卷三百八十六 列傳第一百四十五 劉珙 王藺 黃祖舜 王大寶 金安節 王剛中 李彥穎 范成大 Volume 386 Biographies 145: Liu Gong, Wang Lin, Huang ZuShun, Wang Dabao, Jin Anjie, Wang Gangzhong, Li Yanying, Fan Chengda 1
History of Song 《宋史》 卷三百 列傳第五十九 楊偕 王沿 杜杞 楊畋 周湛 徐的 姚仲孫 陳太素 馬尋 杜曾 李虛己 張傅 俞獻卿 陳從易 楊大雅 Volume 300 Biographies 59: Yang Xie, Wang Yan, Du Qi, Yang Tian, Zhou Zhan, Xu De, Yao Zhongsun, Chen Taisu, Ma Xun, Du Ceng, Li Xuji, Zhang Fu, Yu Xianqing, Chen Congyi, Yang Daya 1
History of Yuan 《元史》 卷七十七 志第二十七下: 祭祀六 Volume 77 Treatises 30: Offerings 6 1
History of Song 《宋史》 卷四百十四 列傳第一百七十三 史弥远 鄭清之 史嵩之 董槐 葉夢鼎 馬廷鸞 Volume 414 Biographies 173: Shi Miyuan, Zheng Qingzhi, Shi Songzhi, Dong Huai, Ye Mengding, Ma Tingluan 1
History of Song 《宋史》 卷三百七十五 列傳第一百三十四 鄧肅 李邴 滕康 張守 富直柔 馮康國 Volume 375 Biographies 134: Deng Su, Li Bing, Teng Kang, Zhang Shou, Fu Zhirou, Feng Kangguo 1
History of Song 《宋史》 卷三百四十七 列傳第一百〇六 孫鼛 吳時 李昭玘 吳師禮 王漢之 黃廉 朱服 張舜民 盛陶 章衡 顏復 孫升 韓川 龔鼎臣 鄭穆 席旦 喬執中 Volume 347 Biographies 106: Sun Gao, Wu Shi, Li Zhaoqi, Wu Shili, Wang Hanzhi, Huang Lian, Zhu Fu, Zhang Shunmin, Cheng Tao, Zhang Heng, Yan Fu, Sun Sheng, Han Chuan, Gong Dingchen, Zheng Mu, Xi Dan, Qiao Zhizhong 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
动词词头 動詞詞頭 動詞詞頭 The Book of Songs 《詩經》 國風‧周南‧葛覃 Lessons from the states - Odes Of Zhou And The South - Ge Tan 2