Chinese Notes
Chinese Notes

词头 (詞頭) cítóu

cítóu noun prefix
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Grammar 语法

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷一百六十一 志第一百十四 職官一 Volume 161 Treatises 114: Offical Posts 1 4
History of Song 《宋史》 卷四百四十五 列傳第二百〇四 文苑七 陳與義 汪藻 葉夢得 程俱 張嵲 韓駒 朱敦儒 葛勝仲 熊克 張即之趙蕃 Volume 445 Biographies 204: Literature 7 -Chen Yuyi, Wang Zao, Ye Mengde, Cheng Ju, Zhang Nie, Han Ju, Zhu Dunru, Ge Shengzhong, Xiong Ke, Zhaofan of Zhangji 2
History of Song 《宋史》 卷三百九十五 列傳第一百五十四 樓鑰 李大性 任希夷 徐應龍 莊夏 王阮 王質 陸游 方信孺 王柟 Volume 395 Biographies 154: Lou Yao, Li Daxing, Ren Xiyi, Xu Yinglong, Zhuang Xia, Wang Ruan, Wang Zhi, Lu You, Fang Xinru, Wang Nan 1
History of Song 《宋史》 卷四百二十四 列傳第一百八十三 陸持之 徐鹿卿 趙逢龍 趙汝騰 孫夢觀 洪天錫 黃師雍 徐元杰 孫子秀 李伯玉 Volume 424 Biographies 183: Lu Chizhi, Xu Luqing, Zhao Fenglong, Zhao Ruteng, Sun Mengguan, Hong Tianxi, Huang Shiyong, Xu Yuanjie, Sun Zixiu, Li Boyu 1
History of Song 《宋史》 卷三百四十七 列傳第一百〇六 孫鼛 吳時 李昭玘 吳師禮 王漢之 黃廉 朱服 張舜民 盛陶 章衡 顏復 孫升 韓川 龔鼎臣 鄭穆 席旦 喬執中 Volume 347 Biographies 106: Sun Gao, Wu Shi, Li Zhaoqi, Wu Shili, Wang Hanzhi, Huang Lian, Zhu Fu, Zhang Shunmin, Cheng Tao, Zhang Heng, Yan Fu, Sun Sheng, Han Chuan, Gong Dingchen, Zheng Mu, Xi Dan, Qiao Zhizhong 1
History of Song 《宋史》 卷三百三十六 列傳第九十五 司馬光子:康 呂公著子:希哲 希純 Volume 336 Biographies 95: Sima Guang and sons:Kang, Lu Gongzhe and son: Xizhe, Xi Chun 1
History of Yuan 《元史》 卷七十七 志第二十七下: 祭祀六 Volume 77 Treatises 30: Offerings 6 1
History of Song 《宋史》 卷三百九十三 列傳第一百五十二 彭龜年 黃裳 羅點 黃度 周南 林大中 陳騤 黃黼 詹體仁 Volume 393 Biographies 152: Peng Guinian, Huang Chang, Luo Dian, Huang Du, Zhou Nan, Lin Dazhong, Chen Kui, Huang Fu, Zhan Tiren 1
History of Song 《宋史》 卷四百 列傳第一百五十九 王信 汪大猷 袁燮 吳柔勝 游仲鴻 李祥 王介 宋德之 楊大全 Volume 400 Biographies 159: Wang Xin, Wang Dayou, Yuan Xie, Wu Rousheng, You Zhonghong, Li Xiang, Wang Jie, Song Dezhi, Yang Daquan 1
History of Song 《宋史》 卷一百六十四 志第一百十七 職官四 Volume 164 Treatises 117: Offical Posts 4 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
动词词头 動詞詞頭 動詞詞頭 The Book of Songs 《詩經》 國風‧周南‧葛覃 Lessons from the states - Odes Of Zhou And The South - Ge Tan 2