Chinese Notes
Chinese Notes

谏议大夫 (諫議大夫) jiànyì dàifu

jiànyì dàifu proper noun Remonstrance Official
Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: Official Title 官名
Notes: Same as 谏官 (Guoyu '諫議大夫'; Wikipedia '諫議大夫')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷二百十一 表第二 宰輔二 Volume 211 Tables 2: Chancellors 2 47
History of Song 《宋史》 卷二百一十 表第一 宰輔一 Volume 210 Tables 1: Chancellors 1 29
History of Song 《宋史》 卷二百七十 列傳第二十九 顏衎 劇可久 趙逢 蘇曉 高防 馮瓚 邊珝 王明 許仲宣 楊克讓 段思恭 侯陟 李符 魏丕 董樞 Volume 270 Biographies 29: Yan Kan, Ju Kejiu, Zhao Feng, Su Xiao, Gao Fang, Feng Zan, Bian Xu, Wang Ming, Xu Zhongxuan, Yang Kerang, Duan Sigong, Hou Zhi, Li Fu, Wei Pi, Dong Shu 15
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百七十七  列傳第一百零二 錢崔二韋二高馮三李盧封鄭敬 Volume 177 Biographies 102: Qian, Cui, two Wei's, two Gao's, Feng, three Li's, Lu, Feng, Zheng, Jing 13
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十七上 本紀第十七上: 敬宗 文宗上 Volume 17 Annals 17: Jingzong, Wenzong 1 12
History of Song 《宋史》 卷二百七十七 列傳第三十六 張鑑 姚坦 索湘 宋太初 盧之翰 鄭文寶 王子輿 劉綜 卞袞 許驤 裴莊 牛冕 張適 欒崇吉 袁逢吉 韓國華 何蒙 慎知禮 Volume 277 Biographies 36: Zhang Jian, Yao Tan, Suo Xiang, Song Taichu, Lu Zhihan, Zheng Wenbao, Wang Ziyu, Liu Zong, Bian Gun, Xu Xiang, Pei Zhuang, Niu Mian, Zhang Shi, Luan Chongji, Yuan Fengji, Han Guohua, He Meng, Shen Zhili 11
History of Song 《宋史》 卷三百〇六 列傳第六十五 謝泌 孫何 朱台符 戚綸 張去華 樂黃目 柴成務 Volume 306 Biographies 65: Xie Bi, Sun He, Zhu Taifu, Qi Lun, Zhang Quhua, Le Huangmu, Chai Chengwu 11
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十九下 本紀第十九下: 僖宗 Volume 19 Annals 19: Xizong 11
History of Song 《宋史》 卷二百七十六 列傳第三十五 劉保勳 滕中正 劉蟠 孔承恭 宋璫 袁廓 樊知古 郭載 臧丙 徐休復 張觀 陳從信 張平 王繼昇 尹憲 王賓 安忠 Volume 276 Biographies 35: Liu Baoxun, Teng Zhongzheng, Liu Pan, Kong Chenggong, Song Dang, Yuan Kuo, Fan Zhigu, Guo Zai, Zang Bing, Xu Xiufu, Zhang Guan, Chen Congxin, Zhang Ping, Wang Jisheng, Yin Xian, Wang Bin, An Zhong 11
History of Song 《宋史》 卷二百九十九 列傳第五十八 狄棐 郎簡 孫祖德 張若谷 石揚休 祖士衡 李垂 張洞 李仕衡 李溥 胡則 薛顏 許元 鍾離瑾 孫沖 崔嶧 田瑜 施昌言 Volume 299 Biographies 58: Di Fei, Lang Jian, Sun Zude, Zhang Ruogu, Shi Yangxiu, Zu Shiheng, Li Chui, Zhang Dong, Li Shiheng, Li Pu, Hu Ze, Xue Yan, Xu Yuan, Zhong Lijin, Sun Chong, Cui Yi, Tian Yu, Shi Changyan 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
拜谏议大夫 拜諫議大夫 詔拜諫議大夫 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十九 劉趙淳于江劉周趙列傳 Volume 39: Biographies of Liu, Zhao, Chunyu, Jiang, Liu, Zhou, Zhao 28
迁谏议大夫 遷諫議大夫 左遷諫議大夫 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十六 張王種陳列傳 Volume 56: Biographies of Zhang, Wang, Zhong, Chen 19
谏议大夫李 諫議大夫李 諫議大夫李尤 Book of Later Han 《後漢書》 卷十五 李王鄧來列傳 Volume 15: Biographies of Li, Wang, Deng, Lai 11
右谏议大夫 右諫議大夫 右諫議大夫陽城為國子司業 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十三 本紀第十三: 德宗下 Volume 13 Annals 13: Dezong 2 9
位谏议大夫 位諫議大夫 位諫議大夫 Book of Wei 《魏書》 卷19上 景穆十二王上 Volume 19a: Emperor Jingmu Twelve Princes 1 7
谏议大夫马 諫議大夫馬 諫議大夫馬宇共攻李傕 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十六 張王種陳列傳 Volume 56: Biographies of Zhang, Wang, Zhong, Chen 6
汉谏议大夫 漢諫議大夫 漢諫議大夫吉之後也 Book of Jin 《晉書》 卷三十三 列傳第三 王祥 鄭沖 何曾 石苞 Volume 33 Biographies 3: Wang Xiang; Zheng Chong; He Zeng; Shi Bao 6
左谏议大夫 左諫議大夫 左諫議大夫 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十三 本紀第十三: 德宗下 Volume 13 Annals 13: Dezong 2 6
谏议大夫七 諫議大夫七 諫議大夫七人 Book of Sui 《隋書》 卷27 志第22 百官中 Volume 27 Treatises 22: Government Offices 2 5
置谏议大夫 置諫議大夫 置諫議大夫官員 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一 本紀第一: 高祖 Volume 1 Annals 1: Gaozu 5