Chinese Notes
Chinese Notes

家畜 jiāchù

jiāchù noun domestic animal / livestock / cattle
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Agriculture 农业

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百六十四  列傳第八十九 歸奚三崔盧二薛衛胡丁二王殷 Volume 164 Biographies 89: Gui, Xi, three Cui's, Lu, two Xue's, Wei, Hu, Ding, two Wang's, Yin 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷六十六 陳王列傳 Volume 66: Biographies of Chen, Wang 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷五十     志第四十   兵 Volume 50 Treatises 46: Military 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百零二 列傳第一百二十七 文藝中 李適子:季卿 劉允濟 宋之問 劉憲 李邕 呂向 孫逖曾孫:簡 李白附:張旭 裴旻 王維 鄭虔 蕭穎士 蘇源明 Volume 202 Biographies 127: Literature and Arts 2 - Li Shizi, Ji Qing, Liu Yunji, Song Zhiwen, Liu Xian, Li Yong, Lu Xiang, Sun Ti and descendent: Jian, Li Bai and relative: Zhang Xu, Pei Min, Wang Wei, Zheng Qian, Xiao Yingshi, Su Yuanming 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷五十五 列傳第四十五 王茂 曹景宗 席闡文 夏侯詳 士瞻 蔡道恭 楊公則 鄧元起 張惠紹 馮道根 康絢 昌義之 Volume 55 Biographies 45: Wang Mao, Cao Jingzong, Xi Chanwen, Xiao Houxiang, Shi Zhan, Cai Daogong, Yan Gongze, Deng Yuanqi, Zhang Huishao, Feng Daogen, Kang Xuan, Chang Yizhi 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百〇七 漢書9: 列傳四 史弘肇 楊邠 王章 李洪建 閻晉卿 聶文進 後贊 郭允明 劉銖 Volume 107 Book of Later Jin 9: Biographies 4 - Shi Hongzhao, Yang Bin, Wang Zhang, Li Hongjian, Yan Jinqing, Nie Wenjin, Hou Zan, Guo Yuming, Liu Zhu 1
History of Yuan 《元史》 卷一百九十七 列傳第八十四: 孝友一 Volume 197 Biographies 84: Filial and Brotherly Acts 1 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百 列傳第五十: 尹思貞 李傑 解琬 畢構 蘇珦 鄭惟忠 王志愔 盧從願 李朝隱 裴漼 王丘 Volume 100 Biographies 50: Yin Sizhen, Li Jie, Jie Wan, Bi Gou, Su Xiang, Zheng Weizhong, Wang Zhiyin, Lu Congyuan, Li Chaoyin, Pei Cui, Wang Qiu 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷八十  列傳第七十 賊臣 Volume 80 Biographies 70: Treacherous Officials 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
家畜十 家畜十 譬如貧家畜十客五客 History of the Southern Dynasties 《南史》 卷八十  列傳第七十 賊臣 Volume 80 Biographies 70: Treacherous Officials 2
家畜兵器 家畜兵器 時議請禁嶺南首領家畜兵器 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百 列傳第五十: 尹思貞 李傑 解琬 畢構 蘇珦 鄭惟忠 王志愔 盧從願 李朝隱 裴漼 王丘 Volume 100 Biographies 50: Yin Sizhen, Li Jie, Jie Wan, Bi Gou, Su Xiang, Zheng Weizhong, Wang Zhiyin, Lu Congyuan, Li Chaoyin, Pei Cui, Wang Qiu 2