Chinese Notes
Chinese Notes

情意 qíngyì

qíngyì noun affection
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Book of Songs 《詩經》 國風‧衞‧氓 Lessons from the states - Odes of Wei - Mang 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十四 列傳第六十二: 劉昉 柳裘 皇甫績 郭衍 張衡 楊汪 裴蘊 袁充 李雄 Volume 74 Biographies 62: Liu Fang, Liu Qiu, Huang Fuji, Guo Yan, Zhang Heng, Yang Wang, Pei Yun, Yuan Chong, Li Xiong 2
History of Ming 《明史》 卷二百四十 列傳第一百二十八 葉向高 劉一燝 韓爌 朱國祚 何宗彥 孫如游 Volume 240 Biographies 128: Ye Xianggao, Liu Yijing, Han Kuang, Zhu Guozuo, He Zongyan, Sun Ruyou 1
Book of Song 《宋書》 卷四十六 列傳第六 趙倫之 Volume 46 Biographies 6: Zhao Lunzhi 1
History of Jin 《金史》 卷一百十八 列傳第五十六: 苗道潤 王福 移剌眾家奴 武仙 張甫+張進 靖安民 郭文振 胡天作 張開 燕寧 Volume 118 Biographies 56: Miao Daorun, Wang Fu, Yilazhongjianu, Wu Xian, Zhang Fuzhangjin, Jing Anmin, Guo Wenzhen, Hu Tianzuo, Zhang Kai, Yan Ning 1
Wenxuan 《文選》 卷二十三 Scroll 23 1
Wenxuan 《文選》 卷五十 Scroll 50 1
Book of Song 《宋書》 卷六十九 列傳第二十九 劉湛 范曄 Volume 69 Biographies 29: Liu Zhan, Fan Ye 1
History of Yuan 《元史》 卷二百〇四  列傳第九十一: 宦者 Volume 204 Biographies 91: Eunuchs 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷三十三 列傳第二十三 范泰 荀伯子 徐廣 鄭鮮之 裴松之 何承天 Volume 33 Biographies 23: Fan Tai, Xun Bozi, Xu Guang, Zhen Xianzhi, Pei Songzhi, He Chengtian 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
情意偏 情意偏 乃與士彥情意偏厚 Book of Sui 《隋書》 卷38 列傳第3 劉昉 鄭譯 柳裘 皇甫績 盧賁 Volume 38 Biographies 3: Liu Fang, Zheng Yi, Liu Qiu, Huang Fuji, Lu Ben 2
男子情意 男子情意 喻男子情意浓厚的时候 The Book of Songs 《詩經》 國風‧衞‧氓 Lessons from the states - Odes of Wei - Mang 2
彦情意 彥情意 乃與士彥情意偏厚 Book of Sui 《隋書》 卷38 列傳第3 劉昉 鄭譯 柳裘 皇甫績 盧賁 Volume 38 Biographies 3: Liu Fang, Zheng Yi, Liu Qiu, Huang Fuji, Lu Ben 2