Chinese Notes
Chinese Notes

柏树 (柏樹) bǎishù

bǎishù noun cypress tree
Domain: Botany 植物学 , Subdomain: Dendrology 树木学 , Concept: Tree 树

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Jin 《晉書》 卷七十二 列傳第四十二 郭璞 葛洪 Volume 72 Biographies 42: Guo Pu; Ge Hong 3
Book of Wei 《魏書》 卷106下 地形志二下 Volume 106c Treatise 2: Terrain 3 3
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷八十  列傳第七十 賊臣 Volume 80 Biographies 70: Treacherous Officials 1
History of Song 《宋史》 卷六十三 志第十六 五行二上 Volume 63 Treatises 16: Five Elements 2a 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十五 志第五: 禮儀五 Volume 25 Treatises 5: Rites 5 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十 魏書十一 袁張涼國田王邴管傳 Volume 10: Book of Wei 10 - Biographies of Xun Yu, Xun You, and Jia Xu 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷八十四 列傳第七十二: 孝行 Volume 84 Biographies 72: Filial Acts 1
Classic of Mountains and Seas 《山海經》 卷六 海內西經 Chapter 6: Classic of Regions Within the Seas - West 1
History of Ming 《明史》 卷一百六十一 列傳第四十九 周新 李昌祺 陳士啟 應履平 林碩 況鍾 陳本深 彭勖 夏時 黃潤玉 楊瓚 劉實 陳選 夏寅 陳壯 張昺 宋端儀 Volume 161 Biographies 49: Zhou Xin, Li Changqi, Chen Shiqi, Ying Luping, Lin Shuo, Kuang Zhong, Chen Benshen, Peng Xu, Xia Shi, Huang Runyu, Yang Zan, Liu Shi, Chen Xuan, Xia Yin, Chen Zhuang, Zhang Bing, Song Duanyi 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷七十四 列傳第六十四 孝義下 Volume 74 Biographies 64: Filial Acts 2 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
前柏树 前柏樹 有二鵲巢其廬前柏樹 Book of Sui 《隋書》 卷72 列傳第37 孝義 Volume 72 Biographies 37: Filial Piety 4
一柏树 一柏樹 墓前有一柏樹 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十 魏書十一 袁張涼國田王邴管傳 Volume 10: Book of Wei 10 - Biographies of Xun Yu, Xun You, and Jia Xu 3
柏树二十四 柏樹二十四 魯郡孔子舊庭有柏樹二十四株 Book of Song 《宋書》 卷六十一 列傳第二十一 武三王 Volume 61 Biographies 21: Wu Sanwang 2
陵柏树 陵柏樹 時武衛大將軍權善才坐誤斫昭陵柏樹 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八十九 列傳第三十九: 狄仁傑 王方慶 姚璹 Volume 89 Biographies 39: Di Renjie, Wang Fangqing, Yao Shu 2
列柏树 列柏樹 又其府中列柏樹 Book of Han 《漢書》 卷八十三 薛宣朱博傳 Volume 83: Xue Xuan and Zhu Bo 2