Chinese Notes
Chinese Notes

纲领 (綱領) gānglǐng

gānglǐng noun program / guiding principle
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
纲领国 綱領國 命張珪綱領國子學 History of Yuan 《元史》 卷二十四 本紀第二十四: 仁宗一 Volume 24 Annals 24: Renzong 1 3
纲领图 綱領圖 唐朝綱領圖 New Book of Tang 《新唐書》 卷五十八    志第四十八  藝文二 Volume 58 Treatises 54: The Arts 2 3
纲领明 綱領明 綱領明矣 Book of Liang 《梁書》 卷五十 列傳第四十四 文學下 Volume 50: Men of Letters 2 2
举纲领 舉綱領 以自前憲司不能振舉綱領 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百二十八 周書19: 列傳八 王朴 楊凝式 薛仁謙 蕭愿 盧損 王仁裕 裴羽 段希堯 司徒詡 邊蔚 王敏 Volume 128 Book of Later Zhou 30: Biographies 8 - Wang Pu, Yang Ningshi, Xue Fenqian, Xiao Yuan, Lu Sun, Wang Renyu, Pei Yu, Duan Xiyao, Si Tubi, Bian Yu, Wang Min 2
唐朝纲领 唐朝綱領 唐朝綱領圖 New Book of Tang 《新唐書》 卷五十八    志第四十八  藝文二 Volume 58 Treatises 54: The Arts 2 2