Chinese Notes
Chinese Notes

纲领 (綱領) gānglǐng

 1. gānglǐng noun program
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: As in a work program (CC-CEDICT '綱領'; Guoyu '綱領' 2)
 2. gānglǐng noun outline / essential points / guiding principle
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CC-CEDICT '綱領'; Guoyu '綱領' 1)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷一百三十一 志第八十四 樂六 Volume 131 Treatises 84: Music 6 2
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《大學章句》 Commentary on Great Learning 2
History of Song 《宋史》 卷二百〇三 志第一百五十六 藝文二 Volume 203 Treatises 156: Arts and Literature 2 2
History of Yuan 《元史》 卷二十四 本紀第二十四: 仁宗一 Volume 24 Annals 24: Renzong 1 2
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷三十五 列傳第二十五 劉湛 庾悅 顧琛 顧覬之 Volume 35 Biographies 25: Liu Zhan, Yu Yue, Gu Chen, Gu Jizhi 1
History of Song 《宋史》 卷二十七 本紀第二十七 高宗四 Volume 27 Annals 27: Gaozong 4 1
Book of Liang 《梁書》 卷五十 列傳第四十四 文學下 Volume 50: Men of Letters 2 1
Book of Jin 《晉書》 卷十九 志第九 禮上 Volume 19 Treatises 9: Rites Part One 1
History of Ming 《明史》 卷二百〇七 列傳第九十五 鄧繼曾 朱淛 楊言 劉安 薛侃 楊名 郭弘化 劉世龍 張選 包節 謝廷荡鄄洍 王與齡 楊思忠 Volume 207 Biographies 95: Deng Jiceng, Zhu Zhe, Yang Yan, Liu An, Xue Kan, Yang Ming, Guo Honghua, Liu Shilong, Zhang Xuan, Bao Jie, Xie Tingdangjuansi, Wang Yuling, Yang Sizhong 1
The Literary Mind and the Carving of Dragons 《文心雕龍》 序志第五十 Volume 50: Preface 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
纲领图 綱領圖 唐朝綱領圖 New Book of Tang 《新唐書》 卷五十八  志第四十八 藝文二 Volume 58 Treatises 54: The Arts 2 3
纲领国 綱領國 命張珪綱領國子學 History of Yuan 《元史》 卷二十四 本紀第二十四: 仁宗一 Volume 24 Annals 24: Renzong 1 3
举纲领 舉綱領 以自前憲司不能振舉綱領 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百二十八 周書19: 列傳八 王朴 楊凝式 薛仁謙 蕭愿 盧損 王仁裕 裴羽 段希堯 司徒詡 邊蔚 王敏 Volume 128 Book of Later Zhou 30: Biographies 8 - Wang Pu, Yang Ningshi, Xue Fenqian, Xiao Yuan, Lu Sun, Wang Renyu, Pei Yu, Duan Xiyao, Si Tubi, Bian Yu, Wang Min 2
纲领明 綱領明 綱領明矣 Book of Liang 《梁書》 卷五十 列傳第四十四 文學下 Volume 50: Men of Letters 2 2
唐朝纲领 唐朝綱領 唐朝綱領圖 New Book of Tang 《新唐書》 卷五十八  志第四十八 藝文二 Volume 58 Treatises 54: The Arts 2 2