Chinese Notes
Chinese Notes

纲领 (綱領) gānglǐng

  1. gānglǐng noun program
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
    Notes: As in a work program (CC-CEDICT '綱領'; Guoyu '綱領' 2)
  2. gānglǐng noun outline / essential points / guiding principle
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (CC-CEDICT '綱領'; Guoyu '綱領' 1)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《大學章句》 Commentary on Great Learning 2
History of Song 《宋史》 卷二百〇三 志第一百五十六 藝文二 Volume 203 Treatises 156: Arts and Literature 2 2
History of Song 《宋史》 卷一百三十一 志第八十四 樂六 Volume 131 Treatises 84: Music 6 2
History of Yuan 《元史》 卷二十四 本紀第二十四: 仁宗一 Volume 24 Annals 24: Renzong 1 2
History of Song 《宋史》 卷一百六十八 志第一百二十一 職官八 Volume 168 Treatises 121: Offical Posts 8 1
History of Song 《宋史》 卷二十七 本紀第二十七 高宗四 Volume 27 Annals 27: Gaozong 4 1
History of Song 《宋史》 卷二百七十四 列傳第三十三 王贊 張保續 趙玭 盧懷忠 王繼勳 丁德裕 張延通 梁迥 史珪 田欽祚 侯贇 王文寶 翟守素 王侁 劉審瓊 Volume 274 Biographies 33: Wang Zan, Zhang Baoxu, Zhao Pin, Lu Huaizhong, Wang Jixun, Ding Deyu, Zhang Yantong, Liang Jiong, Shi Gui, Tian Qinzuo, Hou Yun, Wang Wenbao, Di Shousu, Wang Shen, Liu Shenqiong 1
History of Yuan 《元史》 卷二十五 本紀第二十五: 仁宗二 Volume 25 Annals 25: Renzong 2 1
History of Yuan 《元史》 卷二十三 本紀第二十三: 武宗二 Volume 23 Annals 23: Wuzong 2 1
Xunzi 《荀子》 成相篇第二十五 Chapter 25: Working Songs 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
纲领图 綱領圖 唐朝綱領圖 New Book of Tang 《新唐書》 卷五十八    志第四十八  藝文二 Volume 58 Treatises 54: The Arts 2 3
纲领国 綱領國 命張珪綱領國子學 History of Yuan 《元史》 卷二十四 本紀第二十四: 仁宗一 Volume 24 Annals 24: Renzong 1 3
唐朝纲领 唐朝綱領 唐朝綱領圖 New Book of Tang 《新唐書》 卷五十八    志第四十八  藝文二 Volume 58 Treatises 54: The Arts 2 2
纲领明 綱領明 綱領明矣 Book of Liang 《梁書》 卷五十 列傳第四十四 文學下 Volume 50: Men of Letters 2 2
举纲领 舉綱領 以自前憲司不能振舉綱領 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百二十八 周書19: 列傳八 王朴 楊凝式 薛仁謙 蕭愿 盧損 王仁裕 裴羽 段希堯 司徒詡 邊蔚 王敏 Volume 128 Book of Later Zhou 30: Biographies 8 - Wang Pu, Yang Ningshi, Xue Fenqian, Xiao Yuan, Lu Sun, Wang Renyu, Pei Yu, Duan Xiyao, Si Tubi, Bian Yu, Wang Min 2