Chinese Notes
Chinese Notes

未必 wèibì

wèibì adverb not necessarily / may not
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Han Feizi 《韓非子》 五蠹第四十九 Chapter 49: Five Vermin 6
History of Song 《宋史》 卷四百十三 列傳第一百七十二 趙汝談 趙汝讜 趙希錧 趙彥吶 趙善湘 趙與懽 趙必愿 Volume 413 Biographies 172: Zhao Rutan, Zhao Rudang, Zhao Xiguan, Zhao Yanne, Zhao ShanXiang, Zhao Yuhuan, Zhao Biyuan 6
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十四 魏書十四 程郭董劉蔣劉傳 Volume 14: Book of Wei 14 - Biographies of Cheng, Dong, Guo, Liu, Jiang, and Liu 5
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二百下 列傳第一百五十下: 朱泚 黃巢 秦宗權 Volume 200 Biographies 150: Zhu Ci, Huang Chao, Qin Zongchuan 5
Book of Wei 《魏書》 卷21上 獻文六王上 Volume 21a: Emperor Xianwen's Six Princes 1 4
History of Song 《宋史》 卷一百三十一 志第八十四 樂六 Volume 131 Treatises 84: Music 6 4
History of Song 《宋史》 卷四百五十八 列傳第二百十七 隱逸中 王樵 張愈 黃晞 周啟明 代淵 陳烈 孫侔 劉易 姜潛 連庶 章詧 俞汝尚 陽孝本 鄧考甫 宇文之邵 吳瑛 松江漁翁 杜生 順昌山人 南安翁 張𡒊 Volume 458 Biographies 217: Recluses 2 - Wang Qiao, Zhang Yu, Huang Xi, Zhou Qiming, Dai Yuan, Chen Lie, Sun Mou, Liu Yi, Jiang Qian, Lian Shu, Zhang Cha, Yu Rushang, Yang Xiaoben, Deng Kaofu, Yuwen Zhishao, Wu Ying, Songjiang Yuweng, Du Sheng, Shunchang Shanren, Nan Anweng, Zhang Yu 4
History of Song 《宋史》 卷四百十七 列傳第一百七十六 喬行簡 范鍾 游似 趙葵 謝方叔 Volume 417 Biographies 176: Qiao Xingjian, Fan Zhong, You Si, Zhao Kui, Xie Fangshu 4
Wenxuan 《文選》 卷六十 Scroll 60 4
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷二十七 韓二 Chapter 27: Han II 4