Chinese Notes
Chinese Notes

未必 wèibì

wèibì adverb not necessarily / may not
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百十三 列傳第一百七十二 趙汝談 趙汝讜 趙希錧 趙彥吶 趙善湘 趙與懽 趙必愿 Volume 413 Biographies 172: Zhao Rutan, Zhao Rudang, Zhao Xiguan, Zhao Yanne, Zhao ShanXiang, Zhao Yuhuan, Zhao Biyuan 6
Han Feizi 《韓非子》 五蠹第四十九 Chapter 49: Five Vermin 6
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二百下 列傳第一百五十下: 朱泚 黃巢 秦宗權 Volume 200 Biographies 150: Zhu Ci, Huang Chao, Qin Zongchuan 5
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十四 魏書十四 程郭董劉蔣劉傳 Volume 14: Book of Wei 14 - Biographies of Cheng, Dong, Guo, Liu, Jiang, and Liu 5
History of Song 《宋史》 卷四百五十八 列傳第二百十七 隱逸中 王樵 張愈 黃晞 周啟明 代淵 陳烈 孫侔 劉易 姜潛 連庶 章詧 俞汝尚 陽孝本 鄧考甫 宇文之邵 吳瑛 松江漁翁 杜生 順昌山人 南安翁 張𡒊 Volume 458 Biographies 217: Recluses 2 - Wang Qiao, Zhang Yu, Huang Xi, Zhou Qiming, Dai Yuan, Chen Lie, Sun Mou, Liu Yi, Jiang Qian, Lian Shu, Zhang Cha, Yu Rushang, Yang Xiaoben, Deng Kaofu, Yuwen Zhishao, Wu Ying, Songjiang Yuweng, Du Sheng, Shunchang Shanren, Nan Anweng, Zhang Yu 4
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《憲問第十四》 Commentary on Xian Wen XIV 4
History of Yuan 《元史》 卷一百五十八 列傳第四十五: 姚樞 許衡 竇默 Volume 158 Biographies 45: Yao Shu, Xu Heng, Dou Mo 4
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《離婁章句上》 Commentary on Li Lou I 4
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷二十七 韓二 Chapter 27: Han II 4
Guanzi 《管子》 制分第二十九 Chapter 29: Zhi Fen 4