Chinese Notes
Chinese Notes

调度 (調度) diàodù

  1. diàodù verb to dispatch / to schedule
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
  2. diàodù noun dispatcher / scheduling
    Domain: Modern Chinese 现代汉语

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷八十六 志第三十六:  百官二 Volume 86 Treatises 39: Official Posts 2 7
History of Yuan 《元史》 卷九十九 志第四十七:  兵二 Volume 99 Treatises 52: Military 2 3
History of Ming 《明史》 卷二百六十 列傳第一百四十八 楊鶴 陳奇瑜 熊文燦 練國事 丁啟睿 鄭崇儉 邵捷春 余應桂 高斗樞 張任學 Volume 260 Biographies 148: Yang He, Chen QiYu, Xiong Wencan, Lian Guoshi, Ding Qirui, Zheng Chongjian, Shao Jiechun, Yu Yinggui, Gao Doushu, Zhang Renxue 3
History of Jin 《金史》 卷四十八 志第二十九: 食貨三 錢幣 Volume 48 Treatises 29: Finance and Economics 3 - Money 2
History of Ming 《明史》 卷七十六 志第五十二 職官五 Volume 76 Treatises 52: Official Posts 5 2
History of Yuan 《元史》 卷九十八 志第四十六:  兵一 Volume 98 Treatises 51: Military 1 2
History of Song 《宋史》 卷四百三十四 列傳第一百九十三 儒林四 劉子翬 呂祖謙 蔡元定子:沉 陸九齡兄:九韶 陸九淵 薛季宣 陳傅良 葉適 戴溪 蔡幼學 楊泰之 Volume 434 Biographies 193: Confucian Scholars 4 - Liu Zihui, Lu Zuqian, Cai Yuandingzi:chen, Lu Jiulingxiong:jiushao, Lu Jiuyuan, Xue Jixuan, Chen Fuliang, Ye Shi, Dai Xi, Cai Youxue, Yang Taizhi 2
History of Ming 《明史》 卷二百五十七 列傳第一百四十五 張鶴鳴 董漢儒 趙彥 王洽 梁廷棟 熊明遇 張鳳翼 陳新甲 馮元飇 Volume 257 Biographies 145: Zhang Heming, Dong Hanru, Zhao Yan, Wang Qia, Liang Tingdong, Xiong Mingyu, Zhang Fengyi, Chen Xinjia, Feng Yuanbiao 2
History of Song 《宋史》 卷一百九十一 志第一百四十四 兵五 Volume 191 Treatises 144: Military 5 2
History of Jin 《金史》 卷十 本紀第十: 章宗二 Volume 10 Annals 10: Zhangzong 2 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
调度百 調度百 調度百出 History of Song 《宋史》 卷一百七十九 志第一百三十二 食貨下一 Volume 179 Treatises 132: Finance and Economics 2a 4
调度不足 調度不足 而大司農調度不足 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十五 卓魯魏劉列傳 Volume 25: Biography of Zhuo, Lu, Wei, Liu 3
居中调度 居中調度 以副使居中調度 History of Ming 《明史》 卷一百七十二 列傳第六十 羅亨信 侯璡 楊寧 王來 孫原貞 朱鑑 楊信民 張驥 馬謹 程信 白圭 張瓚 孔鏞 鄧廷瓚 王軾 劉丙 Volume 172 Biographies 60: Luo Hengxin, Hou Jin, Yang Ning, Wang Lai, Sun Yuanzhen, Zhu Jian, Yang Xinmin, Zhang Ji, Ma Jin, Cheng Xin, Bai Gui, Zhang Zan, Kong Yong, Deng Tingzan, Wang Shi, Liu Bing 3
调度军 調度軍 各省調度軍馬 History of Yuan 《元史》 卷二十六 本紀第二十六: 仁宗三 Volume 26 Annals 26: Renzong 3 3
兵调度 兵調度 兵調度亦不合 Book of Han 《漢書》 卷九十四下 匈奴傳 Volume 94b: Traditions of the Xiongnu 2 2
便调度 便調度 命答失八都魯從便調度湖廣行省左丞卜蘭奚所領苗軍 History of Yuan 《元史》 卷四十四 本紀第四十四: 順帝七 Volume 44 Annals 44: Shundi 7 2
调度日 調度日 官吏增而調度日廣 History of Song 《宋史》 卷四十四 本紀第四十四 理宗四 Volume 44 Annals 44: Lizong 4 2
陕西调度 陝西調度 陝西調度仰給解鹽 History of Jin 《金史》 卷一百十二 列傳第五十: 完顏合達 移剌蒲阿 Volume 112 Biographies 50: Wanyan Heda, Yi Lapua 2
行调度 行調度 應軍行調度並聽便宜行事 History of Song 《宋史》 卷四十三 本紀第四十三 理宗三 Volume 43 Annals 43: Lizong 3 2
节制调度 節制調度 專聽帥臣節制調度 History of Song 《宋史》 卷四百〇一 列傳第一百六十 辛棄疾 何異 劉宰 劉爚 柴中行 李孟傳 Volume 401 Biographies 160: Xin Qiji, He Yi, Liu Zai, Liu Yue, Chai Zhongxing, Li Mengchuan 2