Chinese Notes
Chinese Notes

调度 (調度) diàodù

  1. diàodù verb to dispatch / to schedule
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
  2. diàodù noun dispatcher / scheduling
    Domain: Modern Chinese 现代汉语

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷八十六 志第三十六:  百官二 Volume 86 Treatises 39: Official Posts 2 7
History of Yuan 《元史》 卷九十九 志第四十七:  兵二 Volume 99 Treatises 52: Military 2 3
History of Ming 《明史》 卷二百六十 列傳第一百四十八 楊鶴 陳奇瑜 熊文燦 練國事 丁啟睿 鄭崇儉 邵捷春 余應桂 高斗樞 張任學 Volume 260 Biographies 148: Yang He, Chen QiYu, Xiong Wencan, Lian Guoshi, Ding Qirui, Zheng Chongjian, Shao Jiechun, Yu Yinggui, Gao Doushu, Zhang Renxue 3
History of Song 《宋史》 卷四百三十四 列傳第一百九十三 儒林四 劉子翬 呂祖謙 蔡元定子:沉 陸九齡兄:九韶 陸九淵 薛季宣 陳傅良 葉適 戴溪 蔡幼學 楊泰之 Volume 434 Biographies 193: Confucian Scholars 4 - Liu Zihui, Lu Zuqian, Cai Yuandingzi:chen, Lu Jiulingxiong:jiushao, Lu Jiuyuan, Xue Jixuan, Chen Fuliang, Ye Shi, Dai Xi, Cai Youxue, Yang Taizhi 2
History of Song 《宋史》 卷四十四 本紀第四十四 理宗四 Volume 44 Annals 44: Lizong 4 2
Book of Han 《漢書》 卷九十九中 王莽傳 Volume 99b: Wang Mang 2 2
History of Ming 《明史》 卷七十六 志第五十二 職官五 Volume 76 Treatises 52: Official Posts 5 2
History of Jin 《金史》 卷四十八 志第二十九: 食貨三 錢幣 Volume 48 Treatises 29: Finance and Economics 3 - Money 2
History of Ming 《明史》 卷一百六十四 列傳第五十二 鄒緝 弋謙 黃澤 范濟 聊讓 左鼎 曹凱 劉煒 單宇 張昭 高瑤 Volume 164 Biographies 52: Zou Ji, Yi Qian, Huang Ze, Fan Ji, Liao Rang, Zuo Ding, Cao Kai, Liu Wei, Dan Yu, Zhang Zhao, Gao Yao 2
History of Yuan 《元史》 卷一百五十三 列傳第四十: 劉敏 王檝 王守道 高宣 王玉汝 焦德裕 石天麟 李邦瑞 楊奐 賈居貞 Volume 153 Biographies 40: Liu Min, Wang Ji, Wang Shoudao, Gao Xuan, Wang Yuru, Jiao Deyu, Shi Tianlin, Li Bangrui, Yang Huan, Jia Juzhen 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
调度百 調度百 調度百出 History of Song 《宋史》 卷一百七十九 志第一百三十二 食貨下一 Volume 179 Treatises 132: Finance and Economics 2a 4
调度军 調度軍 各省調度軍馬 History of Yuan 《元史》 卷二十六 本紀第二十六: 仁宗三 Volume 26 Annals 26: Renzong 3 3
居中调度 居中調度 以副使居中調度 History of Ming 《明史》 卷一百七十二 列傳第六十 羅亨信 侯璡 楊寧 王來 孫原貞 朱鑑 楊信民 張驥 馬謹 程信 白圭 張瓚 孔鏞 鄧廷瓚 王軾 劉丙 Volume 172 Biographies 60: Luo Hengxin, Hou Jin, Yang Ning, Wang Lai, Sun Yuanzhen, Zhu Jian, Yang Xinmin, Zhang Ji, Ma Jin, Cheng Xin, Bai Gui, Zhang Zan, Kong Yong, Deng Tingzan, Wang Shi, Liu Bing 3
调度不足 調度不足 而大司農調度不足 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十五 卓魯魏劉列傳 Volume 25: Biography of Zhuo, Lu, Wei, Liu 3
调度军食 調度軍食 佐經略調度軍食 History of Ming 《明史》 卷二百五十九 列傳第一百四十七 楊鎬 袁應泰 熊廷弼 袁崇煥 趙光抃 Volume 259 Biographies 147: Yang Gao, Yuan Yingtai, Xiong Tingbi, Yuan Chonghuan, Zhao Guangbian 2
便调度 便調度 命答失八都魯從便調度湖廣行省左丞卜蘭奚所領苗軍 History of Yuan 《元史》 卷四十四 本紀第四十四: 順帝七 Volume 44 Annals 44: Shundi 7 2
支调度 支調度 度支調度不繼 History of Song 《宋史》 卷四百六十七 列傳第二百二十六 宦者二 楊守珍 韓守英 藍繼宗 張惟吉養子:若水 甘昭吉 盧守懃 王守規 李憲 張茂則 宋用臣 王中正 李舜舉 石得一 梁從吉 劉惟簡 Volume 467 Biographies 226: Eunuchs 2 - Yang Shouzhen, Han Shouying, Lan Jizong, Zhangwei Jiyang's son: Ruo Shui, Gan Zhaoji, Lu Shouqin, Wang Shougui, Li Xian, Zhang Maoze, Song Yongchen, Wang Zhongzheng, Li Shunju, Shi Deyi, Liang Congji, Liu Weijian 2
心调度 心調度 适究心調度 History of Song 《宋史》 卷三百七十三 列傳第一百三十二 朱弁 鄭望之 張邵 洪皓 Volume 373 Biographies 132: Zhu Bian, Zheng Wangzhi, Zhang Shao, Hong Hao 2
调度日 調度日 官吏增而調度日廣 History of Song 《宋史》 卷四十四 本紀第四十四 理宗四 Volume 44 Annals 44: Lizong 4 2
国家调度 國家調度 國家調度皆資寶券 History of Jin 《金史》 卷四十八 志第二十九: 食貨三 錢幣 Volume 48 Treatises 29: Finance and Economics 3 - Money 2