Chinese Notes
Chinese Notes

感慨 gǎnkǎi

gǎnkǎi verb to lament
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wenxuan 《文選》 卷二十三 Scroll 23 3
History of Song 《宋史》 卷二百五十七 列傳第十六 吳廷祚 李崇矩 王仁贍 楚昭輔 李處耘 Volume 257 Biographies 16: Wu Tingzuo, Li Chongju, Wang Renshan, Chu Zhaofu, Li Chuyun 2
Wenxuan 《文選》 卷三十九 Scroll 39 2
The Book of Songs 《詩經》 國風‧衞‧氓 Lessons from the states - Odes of Wei - Mang 2
History of Song 《宋史》 卷三百十四 列傳第七十三 Fan Zhongyan and son: Chunyou, Chun Li, Chun Cui, Fan Chunren and son: Zhengping Volume 314 Biographies 73: 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷一  宋本紀上第一 武帝 少帝 Volume 1 Liu Song Annals 1: Emperor Wu, Emperor Shao 1
Book of Sui 《隋書》 卷57 列傳第22 盧思道 李孝貞 薛道衡 Volume 57 Biographies 22: Lu Sidao, Li Xiaozhen, Xue Daoheng 1
History of Song 《宋史》 卷四百五十二 列傳第二百十一 忠義七 高敏張吉 景思忠弟:思立 王奇 蔣興祖 郭滸 吳革 李翼阮駿 趙士嶐士醫 士眞 士遒 士跂 叔皎 叔憑 訓之 聿之 陳淬 黃友 郝仲連 劉惟輔 牛皓 魏彥明 劉士英 翟興弟:進 朱蹕朱良 方允武 龔楫李亘 凌唐佐 楊粹中 強霓康傑 李伸 郭僎郭贊 王迸 吳從龍 司馬夢求 林空齋 黃介 孫益 王仙 吳楚材 李成大 陶居仁 Volume 452 Biographies 211: Loyalty and Righteousness 7 - Gao Minzhangji, Jing Sizhong younger brother: Sili, Wang Qi, Jiang Xingzu, Guo Hu, Wu Ge, Liyi Ruanjun, Zhao Shilong Shiyi, Shi Zhen, Shi Qiu, Shi Qi, Shu Jiao, Shu Ping, Xun Zhi, Yu Zhi, Chen Cui, Huang You, Hao Zhonglian, Liu Weifu, Niu Hao, Wei Yanming, Liu ShiYing, Di Xingdi:jin, Zhu Bizhuliang, Fang Yunwu, Gong Jiligen, Ling Tangzuo, Yang Cuizhong, Qiang NiKangjie, Li Shen, Guo Zhuanguozan, Wang Beng, Wu Conglong, Si Mamengqiu, Lin Kongzhai, Huang Jie, Sun Yi, Wang Xian, Wu Chucai, Li Chengda, Tao Juren 1
Book of Song 《宋書》 卷九十五 列傳第五十五 索虜 Volume 95 Biographies 55: Suo Lu 1
Book of Song 《宋書》 卷一 本紀第一 武帝上 Volume 1 Annals 1: Emperor Wu 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
怅然感慨 悵然感慨 嘗於薊北悵然感慨 Book of Sui 《隋書》 卷57 列傳第22 盧思道 李孝貞 薛道衡 Volume 57 Biographies 22: Lu Sidao, Li Xiaozhen, Xue Daoheng 2
感慨发病 感慨發病 忠感慨發病死 Book of Later Han 《後漢書》 卷七十一 皇甫嵩朱儁列傳 Volume 71: Biographies of Huangfu Song, Zhu Jun 2
表感慨 錶感慨 此处与嗟皆表感慨 The Book of Songs 《詩經》 國風‧衞‧氓 Lessons from the states - Odes of Wei - Mang 2
忠感慨 忠感慨 忠感慨發病死 Book of Later Han 《後漢書》 卷七十一 皇甫嵩朱儁列傳 Volume 71: Biographies of Huangfu Song, Zhu Jun 2
感慨流涕 感慨流涕 感慨流涕 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百七十一  列傳第九十六 李烏王楊曹高劉石 Volume 171 Biographies 96: Li, Wu, Wang, Yang, Cao, Gao, Liu, Shi 2