Chinese Notes
Chinese Notes

名人 míngrén

míngrén noun celebrity
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化

Contained in

中国名人录知名人士名人太会考名人录

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷一百九十七 列傳第八十四: 孝友一 Volume 197 Biographies 84: Filial and Brotherly Acts 1 2
The Scholars 《儒林外史》 第三十五回 Chapter 35 2
The Scholars 《儒林外史》 第四十回 Chapter 40 2
History of Song 《宋史》 卷二百〇九 志第一百六十二 藝文八 Volume 209 Treatises 162: Arts and Literature 8 2
Wenxuan 《文選》 卷二十六 Scroll 26 1
History of Song 《宋史》 卷一百七十八 志第一百三十一 食貨上六 Volume 178 Treatises 131: Finance and Economics 1f 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百五十八 列傳第一百〇八: 武元衡 鄭餘慶 韋貫之 Volume 158 Biographies 108: Wu Yuanheng, Zheng Yuqing, Wei Guanzhi 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十八 列傳第九十八: 裴垍 李吉甫 李籓 權德輿 Volume 148 Biographies 98: Pei Ji, Li Jifu, Li Fan, Quan Deyu 1
History of Song 《宋史》 卷四百六十三 列傳第二百二十二 外戚上 杜審琦弟:審瓊 審肇 審進(從子:彥圭 彥鈞 從孫:守元 曾孫:惟序) 賀令圖楊重進 王繼勳 劉知信子:承宗 劉文裕 劉美子:從德 從廣 孫:永年 附:馬季良 郭崇仁 楊景宗 符惟忠 柴宗慶 張堯佐 Volume 463 Biographies 222: Families of Imperial Consorts 1 - Du Shenqi younger brothers: Shen Qiong, Shen Zhao, Shen Jin (nephews: Yan Gui, Yan Jun, relatives: Shou Yuan, Wei Xu), Heling Tuyang zhongjin, Wang Jixun, Liu Zhixin's sons: Cheng Zong, Liu Wenyu, Liu Mei's sons: Cong De, Cong Guang, grandson: Yong Nian, relatives: Ma Jiliang, Guo Chongren, Yang Jingzong, Fu Weizhong, Chai Zongqing, Zhang Yaozuo 1
History of Song 《宋史》 卷二百六十八 列傳第二十七 柴禹錫 張遜 楊守一 趙鎔 周瑩 王繼英 王顯 Volume 268 Biographies 27: Chai Yuxi, Zhang Xun, Yang Shouyi, Zhao Rong, Zhou Ying, Wang JiYing, Wang Xian 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大名人 大名人 大名人也 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八十九 晉書15: 列傳四 桑維翰 趙瑩 劉昫 馮玉 殷鵬 Volume 89 Book of Later Jin 15: Biographies 4 - Sang Weihan, Zhao Ying, Liu Xu, Feng Yu, Yin Peng 32
代名人 代名人 朕常以前代名人 Book of Zhou 《周書》 卷47 列傳第39 藝術 Volume 47 Biographies 39: Artists 3
邀名人 邀名人 卿邀名人也 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四六 補列傳第三八 循吏 Volume 46 Biographies 38: Good Officials 2
中名人 中名人 十卷大歷至元和中名人 New Book of Tang 《新唐書》 卷六十     志第五十   藝文四 Volume 60 Treatises 56: The Arts 4 2
名人在 名人在 大名人在係者無不以手加額 History of Song 《宋史》 卷四百四十八 列傳第二百〇七 忠義三 曾怘從弟:悟 劉汲 鄭驤 呂由誠 郭永 韓浩朱庭傑 王允功 王薦 周中 周辛 歐陽珣 張忠輔 李彥仙邵雲 呂圓登 宋炎 趙立鄭褒 王復 王忠植 唐琦 李震 陳求道 Volume 448 Biographies 207: Loyalty and Righteousness 3 - Ceng Hucong and younger brother: Wu, Liu Ji, Zheng Xiang, Lu Youcheng, Guo Yong, Hanhao Zhutingjie, Wang Yungong, Wang Jian, Zhou Zhong, Zhou Xin, Ōu Yangxun, Zhang Zhongfu, Liyan Xianshaoyun, Lu Yuandeng, Song Yan, Zhao Lizhengbao, Wang Fu, Wang Zhongzhi, Tang Qi, Li Zhen, Chen Qiudao 2
名人遗迹 名人遺跡 並前代名人遺跡 History of Yuan 《元史》 卷九 本紀第九: 世祖六 Volume 9 Annals 9: Shizu 6 2
名人诗 名人詩 文選後名人詩 History of Song 《宋史》 卷二百〇九 志第一百六十二 藝文八 Volume 209 Treatises 162: Arts and Literature 8 2
一时名人 一時名人 中書參政孔思立等皆一時名人 History of Yuan 《元史》 卷一百四十  列傳第二十七: 別兒怯不花 太平 鐵木兒塔識 達識帖睦邇 Volume 140 Biographies 27: Bie'erqiebuhua, Taiping, Tiemuertashi, Dashitiemuer 2
名人子孙 名人子孫 詔自今除名人子孫有在仕者並取奏裁 History of Jin 《金史》 卷七  本紀第七: 世宗中 Volume 7 Annals 7: Shizong 2 2
名人日 名人日 問何故名人日 Book of Wei 《魏書》 卷104 自序 Volume 104: Author's Preface 2