Chinese Notes
Chinese Notes

名人 míngrén

míngrén noun celebrity
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化

Contained in

中国名人录知名人士名人太会考名人录

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Scholars 《儒林外史》 第三十五回 Chapter 35 2
History of Song 《宋史》 卷二百〇九 志第一百六十二 藝文八 Volume 209 Treatises 162: Arts and Literature 8 2
The Scholars 《儒林外史》 第四十回 Chapter 40 2
History of Yuan 《元史》 卷一百九十七 列傳第八十四: 孝友一 Volume 197 Biographies 84: Filial and Brotherly Acts 1 2
History of Song 《宋史》 卷二百五十九 列傳第十八 張美 郭守文 尹崇珂 劉廷讓 袁繼忠 崔彥進 張廷翰 皇甫繼明 張瓊 Volume 259 Biographies 18: Zhang Mei, Guo Shuowen, Yin Chongke, Liu Tingrang, Yuan Jizhong, Cui Yanjin, Zhang Tinghan, Huangfu Jiming, Zhangg Qiong 1
History of Song 《宋史》 卷二百九十一 列傳第五十 吳育 宋綬 李若谷 王博文 王鬷 Volume 291 Biographies 50: Wu Yu, Song Shou, Li Ruogu, Wang Bowen, Wang Zong 1
Wenxuan 《文選》 卷二十六 Scroll 26 1
Book of Wei 《魏書》 卷104 自序 Volume 104: Author's Preface 1
Book of Later Han 《後漢書》 第三 律曆下 曆法 Volume 93: Rhythm and the Calendar Part Three 1
History of Song 《宋史》 卷四百四十八 列傳第二百〇七 忠義三 曾怘從弟:悟 劉汲 鄭驤 呂由誠 郭永 韓浩朱庭傑 王允功 王薦 周中 周辛 歐陽珣 張忠輔 李彥仙邵雲 呂圓登 宋炎 趙立鄭褒 王復 王忠植 唐琦 李震 陳求道 Volume 448 Biographies 207: Loyalty and Righteousness 3 - Ceng Hucong and younger brother: Wu, Liu Ji, Zheng Xiang, Lu Youcheng, Guo Yong, Hanhao Zhutingjie, Wang Yungong, Wang Jian, Zhou Zhong, Zhou Xin, Ōu Yangxun, Zhang Zhongfu, Liyan Xianshaoyun, Lu Yuandeng, Song Yan, Zhao Lizhengbao, Wang Fu, Wang Zhongzhi, Tang Qi, Li Zhen, Chen Qiudao 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大名人 大名人 大名人也 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八十九 晉書15: 列傳四 桑維翰 趙瑩 劉昫 馮玉 殷鵬 Volume 89 Book of Later Jin 15: Biographies 4 - Sang Weihan, Zhao Ying, Liu Xu, Feng Yu, Yin Peng 32
代名人 代名人 朕常以前代名人 Book of Zhou 《周書》 卷47 列傳第39 藝術 Volume 47 Biographies 39: Artists 3
名人子孙 名人子孫 詔自今除名人子孫有在仕者並取奏裁 History of Jin 《金史》 卷七  本紀第七: 世宗中 Volume 7 Annals 7: Shizong 2 2
名人遗迹 名人遺跡 並前代名人遺跡 History of Yuan 《元史》 卷九 本紀第九: 世祖六 Volume 9 Annals 9: Shizu 6 2
后名人 後名人 文選後名人詩 History of Song 《宋史》 卷二百〇九 志第一百六十二 藝文八 Volume 209 Treatises 162: Arts and Literature 8 2
中名人 中名人 十卷大歷至元和中名人 New Book of Tang 《新唐書》 卷六十     志第五十   藝文四 Volume 60 Treatises 56: The Arts 4 2
一时名人 一時名人 中書參政孔思立等皆一時名人 History of Yuan 《元史》 卷一百四十  列傳第二十七: 別兒怯不花 太平 鐵木兒塔識 達識帖睦邇 Volume 140 Biographies 27: Bie'erqiebuhua, Taiping, Tiemuertashi, Dashitiemuer 2
名人诗 名人詩 文選後名人詩 History of Song 《宋史》 卷二百〇九 志第一百六十二 藝文八 Volume 209 Treatises 162: Arts and Literature 8 2
邀名人 邀名人 卿邀名人也 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四六 補列傳第三八 循吏 Volume 46 Biographies 38: Good Officials 2
名人日 名人日 問何故名人日 Book of Wei 《魏書》 卷104 自序 Volume 104: Author's Preface 2