Chinese Notes
Chinese Notes

名人 míngrén

míngrén noun celebrity
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化

Contained in

中国名人录知名人士名人太会考名人录

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Scholars 《儒林外史》 第三十五回 Chapter 35 2
The Scholars 《儒林外史》 第四十回 Chapter 40 2
History of Yuan 《元史》 卷一百九十七 列傳第八十四: 孝友一 Volume 197 Biographies 84: Filial and Brotherly Acts 1 2
History of Song 《宋史》 卷二百〇九 志第一百六十二 藝文八 Volume 209 Treatises 162: Arts and Literature 8 2
History of Song 《宋史》 卷二百六十 列傳第十九 曹翰 楊嗣 党進 李漢瓊 劉遇 李懷忠 米信 田重進 劉廷翰 崔翰 Volume 260 Biographies 19: Cao Han, Yang Si, Dang Jin, Li Hanqiong, Liu Yu, Li Huaizhong, Mi Xin, Tian Zhongjin, Liu Tinghan, Cui Han 1
History of Song 《宋史》 卷三百六十二 列傳第一百二十一 朱勝非 呂頤浩 范宗尹 范致虛 呂好問 Volume 362 Biographies 121: Zhu Shengfei, Lu Yihao, Fan Zongyin, Fan Zhixu, Lu Haowen 1
Book of Jin 《晉書》 卷八十三 列傳第五十三 顧和 袁瑰 江逌 車胤 殷顗 王雅 Volume 83 Biographies 53: Gu He; Yuan Mei; Jiang You; Che Yin; Yin Yi; Wang Ya 1
History of Ming 《明史》 卷三百 列傳第一百八十八 外戚 Volume 300 Biographies 188: Families of Imperial Consorts 1
History of Yuan 《元史》 卷一百九十  列傳第七十七: 儒學二 Volume 190 Biographies 77: Confucian Scholars 2 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十二 魏書十二 崔毛徐何邢鮑司馬傳 Volume 12: Book of Wei 12 - Biographies of Cui, Mao, Xu, He, Xing, and Sima 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大名人 大名人 大名人也 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八十九 晉書15: 列傳四 桑維翰 趙瑩 劉昫 馮玉 殷鵬 Volume 89 Book of Later Jin 15: Biographies 4 - Sang Weihan, Zhao Ying, Liu Xu, Feng Yu, Yin Peng 32
代名人 代名人 朕常以前代名人 Book of Zhou 《周書》 卷47 列傳第39 藝術 Volume 47 Biographies 39: Artists 3
名人日 名人日 問何故名人日 Book of Wei 《魏書》 卷104 自序 Volume 104: Author's Preface 2
名人诗 名人詩 文選後名人詩 History of Song 《宋史》 卷二百〇九 志第一百六十二 藝文八 Volume 209 Treatises 162: Arts and Literature 8 2
一时名人 一時名人 中書參政孔思立等皆一時名人 History of Yuan 《元史》 卷一百四十  列傳第二十七: 別兒怯不花 太平 鐵木兒塔識 達識帖睦邇 Volume 140 Biographies 27: Bie'erqiebuhua, Taiping, Tiemuertashi, Dashitiemuer 2
邀名人 邀名人 卿邀名人也 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四六 補列傳第三八 循吏 Volume 46 Biographies 38: Good Officials 2
中名人 中名人 十卷大歷至元和中名人 New Book of Tang 《新唐書》 卷六十     志第五十   藝文四 Volume 60 Treatises 56: The Arts 4 2
名人遗迹 名人遺跡 並前代名人遺跡 History of Yuan 《元史》 卷九 本紀第九: 世祖六 Volume 9 Annals 9: Shizu 6 2
名人子孙 名人子孫 詔自今除名人子孫有在仕者並取奏裁 History of Jin 《金史》 卷七  本紀第七: 世宗中 Volume 7 Annals 7: Shizong 2 2
名人在 名人在 大名人在係者無不以手加額 History of Song 《宋史》 卷四百四十八 列傳第二百〇七 忠義三 曾怘從弟:悟 劉汲 鄭驤 呂由誠 郭永 韓浩朱庭傑 王允功 王薦 周中 周辛 歐陽珣 張忠輔 李彥仙邵雲 呂圓登 宋炎 趙立鄭褒 王復 王忠植 唐琦 李震 陳求道 Volume 448 Biographies 207: Loyalty and Righteousness 3 - Ceng Hucong and younger brother: Wu, Liu Ji, Zheng Xiang, Lu Youcheng, Guo Yong, Hanhao Zhutingjie, Wang Yungong, Wang Jian, Zhou Zhong, Zhou Xin, Ōu Yangxun, Zhang Zhongfu, Liyan Xianshaoyun, Lu Yuandeng, Song Yan, Zhao Lizhengbao, Wang Fu, Wang Zhongzhi, Tang Qi, Li Zhen, Chen Qiudao 2