Chinese Notes
Chinese Notes

宴席 (宴蓆) yànxí

yànxí noun a banquet
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
宴席问 宴蓆問 高祖嘗於宴席問羣臣曰 Book of Liang 《梁書》 卷二十一 列傳第十五 王瞻 王志 王峻 王暕 子訓 王泰 王份 孫鍚 僉 張充 柳惲 蔡撙 江蒨 Volume 21: Wang Zhan; Wang Zhi; Wang Jun; Wang Jian; Wang Xun; Wang Tai; Wang Fen; Wang Yang; Zhang Chong; Liu Yun; Cai Zun; Jiang Qian 3
宴席论 宴蓆論 高祖每於宴席論敘舊事 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二二 列傳第十四  李元忠 盧文偉 李義深 Volume 22 Biographies 14: Li Yuanzhong; Lu Wenwei; Li Yishen 2
在宴席 在宴蓆 帝在宴席 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷三七 補列傳第二九 魏收 Volume 37 Biographies 29: Wei Shou 2
参宴席 參宴蓆 時參宴席 Book of Sui 《隋書》 卷65 列傳第30 周羅睺 周法尚 李景 慕容三藏 薛世雄 王仁恭 權武 吐萬緒 董純 趙才 Volume 65 Biographies 30: Zhou Luohou, Zhou Fashang, Li Jing, Murong Sancang, Xue Shixiong, Wang Rengong, Quan Wu, Tu Wanxu, Dong Chun, Zhao Cai 2
启宴席 啟宴蓆 師範盛啟宴席 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷十三 梁書13: 列傳第三 朱瑄 朱瑾 時溥 王師範 劉知俊 楊崇本 蔣殷 張萬進 Volume 13 Book of Later Liang 13: Biographies 3 - Zhu Xuan, Zhu Jin, Shi Pu, Wang Shifan, Liu Zhijin, Yang Chongben, Jiang Yin, Zhang Wanjin 2