Chinese Notes
Chinese Notes

圭亚那元 (圭亞那元) Guīyànà yuán

Guīyànà yuán noun Guyana dollar
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Guyana 圭亚那 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Guyana (WIKI 'ISO_4217')